Finansų ministerija: Lietuvai gresia prarasti ES paramą
Lie­tu­va pra­stai įsi­sa­vi­na 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą, to­dėl ga­li su­lė­tė­ti ša­lies eko­no­mi­kos ir at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas, ša­lis ga­li pra­ras­ti da­lį eu­ro­pi­nės par­amos, pers­pė­ja Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Par­en­gu­si 2014–2020 me­tų veiks­mų prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo ir lė­šų pers­kirs­ty­mo at­as­kai­tą, mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad nuo 2014 me­tų iš­mo­kė­ta tik 13 proc. Lie­tu­vai skir­tos ES par­amos lė­šų. Vien pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį jų pa­nau­do­ta vos 48 mln. eu­rų – 4,8 proc. šių me­tų pla­no.

„Ne­pa­kan­ka­mas lė­šų pa­nau­do­ji­mo tem­pas ne­igia­mai vei­kia ša­lies eko­no­mi­kos au­gi­mą ir su­ke­lia ri­zi­ką pra­ras­ti veik­los re­zer­ve esan­čias lė­šas – 399 mln. eu­rų, ar­ba 6 proc. 2014–2020 me­tais Lie­tu­vai skir­tų ES lė­šų. Šiuo me­tu veik­los lė­šų re­zer­vas, ku­rio pra­ra­di­mo ri­zi­ka yra di­de­lė, su­da­ro 146,9 mln. eu­rų“, – ra­šo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja.

Dau­giau­siai lė­šų yra iš­mo­kė­ju­sios Ap­lin­kos (26 proc. vi­sų lė­šų, nu­ma­ty­tų 2014–2020 me­tams), So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (23 proc.), Fi­nan­sų (22 proc.) ir Su­si­sie­ki­mo (21 proc.) mi­nis­te­ri­jos, ma­žiau­siai – Kul­tū­ros bei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (po 1 proc.).

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, ne­pa­kan­ka­mos ES in­ves­ti­ci­jos ma­ži­na bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) au­gi­mo tem­pą, di­di­na per­tek­li­nio de­fi­ci­to ri­zi­ką, lė­ti­na at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą, o su­ren­kant ma­žiau mo­kes­čių, ga­li tek­ti skir­ti ma­žiau lė­šų vie­šo­sioms pa­slau­goms bei ini­cia­ty­voms.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, šie­met pla­nuo­ja­ma su­da­ry­ti ES fi­nan­suo­ja­mų su­tar­čių už 2,14 mlrd. eu­rų, ar­ba penk­ta­da­liu ma­žiau nei pla­nuo­ta me­tų pra­džio­je. La­biau­siai šios su­mos su­ma­žin­tos pa­gal Su­si­sie­ki­mo, Kul­tū­ros bei Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jų ad­mi­nis­truo­ja­mas prie­mo­nes. Op­ti­ma­lus ES fon­dų lė­šų pa­nau­do­ji­mas per me­tus yra 1 mlrd. eu­rų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ver­tins, kiek lė­šų bus pa­nau­do­ta iki 2018 me­tų pa­bai­gos – po to lė­šų ga­lės gau­ti tik tos sri­tys, ku­rios bus pa­sie­kę tar­pi­nes ro­dik­lių reikš­mes.

Lie­tu­va 2014–2020 me­ta­si iš Eu­ro­pos struk­tū­ri­nių ir in­ves­ti­ci­jų fon­dų (ESIF) yra už­si­ti­kri­nu­si 8,39 mlrd. eu­rų par­amą. Vy­riau­sy­bė per šį lai­ką ko­fi­nan­suos 1,56 mlrd. eu­rų.