Filme apie legendinį partizaną – Marijonas Mikutavičius
Ra­šy­to­jas, pub­li­cis­tas, re­ži­sie­rius Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis pra­ne­šė kur­siąs fil­mą apie par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą. Pa­sak ini­cia­to­riaus, fil­mas bus skir­tas pla­čiai au­di­to­ri­jai ‒ „ir tiems, ku­rie do­mi­si par­ti­za­nų te­ma, ir tiems, ku­rie iki šiol ne­si­do­mė­jo ir nie­ko ne­ži­no ar­ba ži­nan­tiems šį bei tą“

2018-aisiais sukanka 100 metų nuo legendinio partizanų vado A.Ramanausko-Vanago gimimo. Nors šiuos metus siūloma paskelbti jo metais, valdžia, pasak V.V. Landsbergio vis dar dvejoja. „Norėdami paskatinti mažiau dvejoti, o daugiau didžiuotis mūsų tautos didvyriais, siūlome sukurti vaidybinį/dokumentinį filmą apie šį iškilų vadą“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ rašo V. V. Landsbergis.

Jo teigimu, filmas bus kuriamas privačia iniciatyva, pagalbos kreipiantis į verslininkus, fondus, privačius aukotojus. „Tai bus dovana A.Ramanausko-Vanago ir mūsų valstybės šimtmečiui. Tai reiškia, kad kūrinys bus dinamiškas, įtraukiantis, modernus ir nenuobodus. Be to, filme įtikinamai atsiskleis ir istoriografinė bei psichologinė pokario kovų autentika (dokumentai, nuotraukos, tardymų protokolai, liudininkų parodymai ir kt.). Pagrindinį vaidmenį sukurti sutiko Marijonas Mikutavičius. Jo partneriais, ko gero, bus Marius Jampolskis, Valentinas Masalskis, Aldona Vilutytė, Gabrielius Liaudanskas-Svaras ir kiti“, – rašo V. V. Landsbergis. Jo žodžiais, pagarbus partizanų (o ypač jų vadų) atminimas ‒ strateginės reikšmės momentas mūsų pilietinėje savimonėje. Nuo to priklauso ir kuriamasis/ginamasis piliečių požiūris į Lietuvos valstybę, jos istoriją, buvusių ir esamų grėsmių suvokimas. „Jeigu visa tai niekinama arba tuo nesidomima, tai partizaniško pasipriešinimo okupacijoms įgūdis irgi tampa niekinis, o Lietuva netenka svarbaus ir motyvuojančio XX amžiaus laisvės kovų istorijos pamato. Ne veltui priešiška propaganda tiek daug dėmesio skiria partizanų asmenybių ir visos partizaniškos temos diskreditavimui, netgi pajuokai“, – pastebi V. V. Landsbergis. Šia prasme, anot jo, ypač paminėtinas ir pastarasis R.Vanagaitės ir E.Zurofo išpuolis prieš šviesų partizanų vado A.Ramanausko-Vanago atminimą, teigiant, kad jis buvęs KGB agentas, bailys ir išdavikas savižudis, neigiant jog šis vadas buvo žvėriškai NKVD nukankintas.

„Tokios priežastys ir paskatino imtis filmo apie šį partizanų vadą, norint parodyt Lietuvos ir pasaulio visuomenei tikrą, neiškreiptą partizaniškos kovos ir jos lyderio portretą“, – teigia filmo iniciatorius.

Vienas iš scenarijaus autorių – istorikas Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas.

Numatomas būsimo filmo biudžetas – 60 000 eurų. Norintieji gali paremti filmo kūrimą.