Filmas apie lenkų žudynes Ukrainoje: Arvydas Anušauskas įžvelgia Kremliaus grėsmes
Vil­niu­je pra­si­dė­jo kas­me­ti­nis fil­mų fes­ti­va­lis „Ki­no pa­va­sa­ris“. Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­si­da­li­no nuo­mo­ne apie vie­ną iš fil­mų, ku­ris yra įtrauk­tas į fes­ti­va­lio prog­ra­mą, – ki­no juo­stą „Vo­lui­nė“.

A. Anu­šaus­kas sa­ko, kad džiau­gia­si „Ki­no pa­va­sa­rio“ fil­mais ir jų kū­rė­jais. Ta­čiau jis pa­ste­bi, kad apie vie­ną iš ki­no juo­stų – pra­ėju­siais me­tais len­kų re­ži­sie­riaus Woj­cie­cho Smar­zows­kio su­kur­tą „Vo­lui­nę“ („Wo­łyń“) – esa­ma ir ne­vie­na­reikš­mių nuo­mo­nių.

„Fil­mas pa­sa­ko­ja apie 1943–1944 me­tais Ukrai­no­je vy­ku­sius įvy­kius, kai oku­pa­ci­jos są­ly­go­mis bu­vo žu­do­mi ci­vi­liai. Re­ži­sie­rius pa­si­ren­ka len­kų ma­žu­mos žu­dy­nes, už ku­rias at­sa­ko­my­bė per­ke­lia­ma ukrai­nie­čiams. Fil­mas su­lau­kė Len­kų ki­no aka­de­mi­jos ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­nių ere­lių“ no­mi­na­ci­jų ir prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų. Re­ži­sie­rius ma­no, kad fil­mas nu­kreip­tas prieš na­cio­na­liz­mą ir da­bar reik­tų tir­ti tuos įvy­kius. Ukrai­no­je ma­no­ma, kad fil­mas nu­kreip­tas prieš ukrai­nie­čius ir ne­lei­džia ro­dy­ti fil­mo. Kad An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro įvy­kiai yra iš­nau­do­ja­mi Krem­liaus su­kel­ta­me in­for­ma­ci­nia­me ka­re, tai fak­tas. Ką apie tai ma­no fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai, aš ne­ži­nau“, – ket­vir­ta­die­nį „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je par­ašė A. Anu­šaus­kas.

„Ki­no pa­va­sa­rio“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­tei­kia­ma­me „Vo­lui­nės“ ap­ra­šy­me tei­gia­ma, kad fil­mo pa­sa­ko­ji­mas su­ka­si apie ma­ža­me kai­me­ly­je piet­va­ka­ri­nė­je Vo­lui­nės da­ly­je gy­ve­nan­čius ukrai­nie­čius, len­kus ir žy­dus.

„Ne­pai­sant mei­lės ukrai­nie­čių vai­ki­nui, len­kė Zo­sia iš­te­ki­na­ma už pa­si­tu­rin­čio naš­lio. Pir­miau­sia kai­me­lio gy­ve­ni­mą kei­čia so­vie­tų oku­pa­ci­ja, o po dve­jų me­tų vo­kie­čiai už­puo­la So­vie­tų Są­jun­gą. Pra­si­de­da žiau­ri žy­dų me­džiok­lė. Tuo tar­pu ukrai­nie­čiai, ne­pai­sy­da­mi vo­kie­čių, vis la­biau de­ga no­ru įkur­ti ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę. Įtam­pa tarp len­kų ir ukrai­nie­čių au­ga. 1943 m. va­sa­rą žu­dy­nės ir žiau­ru­mas tam­pa ne­be­val­do­mi. Šia­me ka­ro ir žiau­ru­mo chao­se Zo­sia sten­gia­si iš­sau­go­ti sa­vo vai­kus“, – sa­ko­ma ki­no juo­stos „Vo­lui­nė“ ap­ra­šy­me.

„Vie­nas la­biau­siai ver­ti­na­mų šiuo­lai­ki­nio len­kų ki­no re­ži­sie­rių Woj­cie­chas Smar­zows­kis sten­gia­si kuo ob­jek­ty­viau re­kons­truo­ti au­gan­tį na­cio­na­liz­mą, pa­ža­di­nan­tį tiek len­kų, tiek ukrai­nie­čių tau­tos ne­val­do­mą žiau­ru­mą. Svar­bus ir ak­tua­lus fil­mas, ku­ria­me dar kar­tą pers­vars­to­mi na­cio­na­liz­mo pa­da­ri­niai“, – „Ki­no pa­va­sa­rio“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ci­tuo­ja­ma vie­na iš fes­ti­va­lio prog­ra­mos su­da­ry­to­jų Man­tė Va­liū­nai­tė.

„Ki­no pa­va­sa­rio“ at­sa­ky­mas dėl fil­mo „Vo­lui­nė“:

„Iš­gir­do­me ir ver­ti­na­me vi­sus ar­gu­men­tus, kri­ti­kuo­jan­čius vie­no la­biau­siai ver­ti­na­mų šiuo­lai­ki­nio len­kų ki­no re­ži­sie­rių Woj­cie­cho Smar­zows­kio fil­mą „Vo­lui­nė“ ir fes­ti­va­lį, kad jį ro­do. No­ri­me pa­brėž­ti, kad su­da­ri­nė­da­mi fes­ti­va­lio prog­ra­mą, esa­me ne­prik­lau­so­mi nuo jo­kių po­li­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų – tai bū­ti­na, no­rint, kad „Ki­no pa­va­sa­ris“ iš­lik­tų lais­vas ir at­vi­ras kul­tū­ros įvy­kis.

Mes nu­spren­dė­me ro­dy­ti „Vo­lui­nę“, vi­sų pir­ma, dėl jo me­ni­nės ver­tės: Len­ki­jos ki­no ap­do­va­no­ji­muo­se „Vo­lui­nė“ no­mi­nuo­ta 14-oje ka­te­go­ri­jų ir 9-io­se ap­do­va­no­ta, tarp jų – ir ge­riau­sio fil­mo.

W. Smar­zows­kio kū­ry­bą se­ka­me nuo pir­mo­jo jo fil­mo. „Ki­no pa­va­sa­ry­je“ bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti jo dar­bus „Ves­tu­vės“ (2004) ir „Blo­gi na­mai“ (2009). „Vo­lui­ne“ su­si­do­mė­jo­me dar 2014 m., kai ji dar bu­vo kū­ry­bi­nė­je sta­di­jo­je, nes vi­suo­met įdo­mu, ką su­kurs šis ki­no meis­tras. Da­bar fil­mą pla­nuo­ja­ma ro­dy­ti JAV, Ai­ri­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ki­no tea­trų re­per­tua­ruo­se.

„Ki­no pa­va­sa­rio“ tiks­las – pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos žiū­ro­vams ge­riau­sią nau­ją tarp­tau­ti­nį ki­ną, ypač krei­piant dė­me­sį į mū­sų kai­my­ni­nes ša­lis. Ti­ki­me, kad Lie­tu­vos žiū­ro­vams svar­bu su­si­pa­žin­ti su svar­biau­siais Vi­du­rio, Ry­tų ir Šiau­rės Eu­ro­pos ki­no kū­ri­niais, ku­rie ki­taip su­nkiai pa­tek­tų į Lie­tu­vos ki­no tea­trų ekra­nus. „Vo­lui­nė“ ne­abe­jo­ti­nai yra tarp svar­biau­sių šių me­tų fil­mų iš mū­sų re­gio­no.

Fil­mo ne­ša­mą ži­nu­tę no­ri­me leis­ti žiū­ro­vams įver­tin­ti pa­tiems. Vyk­da­mas jau 22-us me­tus, „Ki­no pa­va­sa­ris“ užau­gi­no kri­tiš­ką ir in­te­lek­tua­lią žiū­ro­vų kar­tą – la­bai jais di­džiuo­ja­mės ir jais vi­siš­kai pa­si­ti­ki­me.

Be to, su­pras­da­mi fil­mo po­li­ti­nį ir is­to­ri­nį krū­vį, prieš pir­mą­ją fil­mo per­žiū­rą (ko­vo 25 d. 17 val. „Fo­rum Ci­ne­mas Vin­gis“ 5 aukš­te) or­ga­ni­zuo­ja­me at­vi­rą dis­ku­si­ją su Len­ki­jos Moks­lų Aka­de­mi­jos Po­li­ti­kos stu­di­jų ins­ti­tu­to di­rek­to­riu­mi pro­fe­so­riu­mi Grze­gor­zu Mo­ty­ka, Ukrai­nos Tau­tos at­min­ties ins­ti­tu­to di­rek­to­riu­mi Vo­lo­dy­my­ru Via­tro­vy­chu ir Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to pro­fe­so­riu­mi Al­vy­du Nik­žen­tai­čiu. Dis­ku­si­ją mo­de­ruos pub­li­cis­tas Rim­vy­das Va­lat­ka. Ti­ki­me, kad jo­je bus iš­girs­tos vi­sos Vo­lui­nės tra­ge­di­jos pu­sės.

No­ri­me pri­min­ti, kad Ukrai­nos te­ma be­ne kas­met ref­lek­tuo­ja­ma „Ki­no pa­va­sa­rio“ fil­muo­se. 2015 m. fes­ti­va­lis ro­dė Ser­ge­jaus Loz­nit­sos fil­mą „Mai­da­nas“, do­ku­men­ta­vu­sį Mai­da­no re­vo­liu­ci­ją Ukrai­no­je. 2016 m. fes­ti­va­ly­je įvy­ko Man­to Kve­da­ra­vi­čiaus fil­mo „Ma­riu­po­lis“, apie ka­ro su­griau­tą Ukrai­nos mies­tą Ma­riu­po­lį, prem­je­ra.

Šie­met į fes­ti­va­lį at­vyks re­ži­sie­rius Vi­ta­li­jus Mans­kis – įkvėp­tas re­vo­liu­ci­jos Mai­da­ne jis su­kū­rė do­ku­men­ti­ni­nį fil­mą „Gi­mi­nai­čiai“. In­ty­miai, nu­kreip­da­mas ka­me­rą į sa­vo su­sis­kal­džiu­sią Ukrai­no­je gy­ve­nan­čią gi­mi­nę, re­ži­sie­rius nag­ri­nė­ja ša­lies is­to­ri­ją.

Rea­guo­da­mi į „Ki­no pa­va­sa­rio“ drau­go Jo­nu Oh­ma­no vie­šą laiš­ką, no­ri­me pri­min­ti, kad drau­ge su juo or­ga­ni­za­vo­me spe­cia­lų pla­ti­na­mo fil­mo „Ne­ma­to­mas fron­tas“ sean­są, ku­rio me­tu bu­vo ren­ka­mos lė­šos par­amos gru­pei „Blue­/Yel­low“, re­mian­čiai Ukrai­nos ka­rius ir nu­ken­tė­ju­sius gy­ven­to­jus.

Tad ne­ga­li­me su­tik­ti, kad Ukrai­nos te­ma „Ki­no pa­va­sa­riui“ ne­rū­pi ar at­sklei­džia­ma vien­pu­siš­kai – prieš­in­gai.

Sie­kia­me, kad „Ki­no pa­va­sa­ris“ iš­lik­tų ne­prik­lau­so­mas kul­tū­ros įvy­kis, plat­for­ma pa­ma­ty­ti ge­riau­sią pa­sau­lio ki­ną Lie­tu­vo­je. Ti­ki­mės, kad pa­si­rin­ki­mas ro­dy­ti „Vo­lui­nę“ ne­pri­vers jū­sų nu­si­suk­ti nuo fes­ti­va­lio. Ir dar kar­tą dė­ko­ja­me už iš­sa­ky­tą kri­ti­ką, ji mums yra la­bai svar­bi.“