Farmacininkai turės pranešti, kam apmokėjo renginius užsienyje
Far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos pri­va­lės pra­neš­ti, ko­kiems svei­ka­tos prie­žiū­ros ir far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams su­mo­kė­jo už da­ly­va­vi­mą pro­fe­si­niuo­se moks­li­niuo­se ren­gi­niuo­se už­sie­ny­je. Ši tvar­ka įsi­ga­lios nuo ge­gu­žės 1-osios, pra­ne­šė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pa­gal pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pri­im­tą Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­są, vais­ti­nio pre­pa­ra­to re­gis­truo­to­jas ar­ba jo at­sto­vas Lie­tu­vo­je tu­ri kaup­ti in­for­ma­ci­ją apie rek­la­mi­niams, pro­fe­si­niams (moks­li­niams) ren­gi­niams ir juo­se da­ly­vau­jan­tiems svei­ka­tos prie­žiū­ros, far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams skir­tas iš­lai­das bei teik­ti šiuos duo­me­nis Vals­ty­bi­nei vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bai.

40 far­ma­ci­jos pra­mo­nės kom­pa­ni­jų, Eu­ro­pos far­ma­ci­jos pra­mo­nės ir aso­cia­ci­jos fe­de­ra­ci­jos (EF­PIA) na­rių, per­nai pri­si­jun­gė prie Per­leis­tų ver­čių at­sklei­di­mo ko­dek­so ir įsi­pa­rei­go­jo di­din­ti vers­lo skaid­ru­mą.

Šis ko­dek­sas nu­ma­to, kad far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos vie­šai skelbs ne api­bend­rin­tą in­for­ma­ci­ją, kiek pi­ni­gų bu­vo iš­leis­ta me­di­kams ar far­ma­ci­nin­kam in­for­muo­ti, jos įsi­pa­rei­go­tos skelb­ti kon­kre­čius duo­me­nis, ko­kiems as­me­nims bu­vo skir­tos lė­šos kon­fe­ren­ci­jų re­gis­tra­ci­jos mo­kes­čiams, ke­lio­nių ir ap­gy­ven­di­ni­mo iš­lai­doms, at­ly­gi­ni­mams už pa­slau­gas ir kon­sul­ta­ci­jas, su kuo bu­vo su­da­ry­tos par­amos su­tar­tys ir pan.

Pir­mą kar­tą to­kios at­as­kai­tos už 2015 me­tus kom­pa­ni­jų tink­la­la­piuo­se bus pa­skelb­tos 2016 me­tais.

„Mums svar­bu pa­si­nau­do­ti eu­ro­pi­ne pa­tir­ti­mi, nes far­ma­ci­nės veik­los skaid­ri­ni­mas ak­tua­lus ne tik Lie­tu­vo­je. In­for­ma­ci­ja apie far­ma­ci­jos pra­mo­nės par­amą kon­kre­tiems gy­dy­to­jams ar far­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams ne­abe­jo­ti­nai tu­ri bū­ti kuo pla­čiau pa­vie­šin­ta. Ma­ny­čiau, kad tai ap­sau­go­tų pa­cien­tus nuo ga­li­mų ban­dy­mų įpirš­ti žmo­gui gal­būt jam ne­la­bai rei­ka­lin­gą kon­kre­taus ga­min­to­jo pro­duk­tą“, – sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Re­mian­tis Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, in­for­ma­ci­ja svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­rės bū­ti tei­kia­ma Vals­ty­bi­nei vais­tų kon­tro­lės tar­ny­bai. Tvar­ką, ku­ria tu­rės va­do­vau­tis far­ma­ci­jos kom­pa­ni­jos ar­ba jų at­sto­vai Lie­tu­vo­je kaup­da­mos, teik­da­mos in­for­ma­ci­ją ir as­mens duo­me­nis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė tu­ri pa­tvir­tin­ti iki ba­lan­džio 30 die­nos.