F. Kukliansky: prie Holokausto prisidėjusių asmenų sąrašą turėtų vertinti prokurorai
Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky siū­lo, jog Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­tras (LGGRTC) tu­ri­mą są­ra­šą as­me­nų, pri­si­dė­ju­sių prie žy­dų žu­dy­mo, per­duo­tų įver­tin­ti pro­ku­ro­rams.

LGGRTC va­do­vė Te­re­sė Bi­ru­tė Bu­raus­kai­tė abe­jo­ja, ar toks ty­ri­mas ga­lė­tų vyk­ti bei ma­no, kad kreip­tis į pro­ku­ro­rus tu­rė­tų ne cen­tras, o Vy­riau­sy­bė.

„Ma­ne tai (są­ra­šo pa­vie­ši­ni­mas) pa­ten­kin­tų, bet kaip į tai at­si­lieps ši­tų žmo­nių gi­mi­nės, ar tai ne­bus jų tei­sių pa­žei­di­mas, jei­gu jų kal­tė nė­ra įro­dy­ta? Aš per­duo­čiau to­kį są­ra­šą pro­ku­ra­tū­rai – nu­si­kal­ti­mai ne­tu­ri se­na­ties, te­gu at­lie­ka ty­ri­mą. Jau se­niai ši­tą rei­kė­jo pa­da­ry­ti“, – BNS sa­kė F.Kuk­lians­ky.

„Aš gal­vo­ju, kad žmo­nės ži­no­tų ne tik gel­bė­to­jus, bet ir žu­di­kų pa­var­des. Bet są­ra­šas ga­li bū­ti pub­li­kuo­tas tik ta­da, ka­da ši­tų žmo­nių kal­tė yra įro­dy­ta. Tai tu­rė­tų bū­ti taip, kaip lei­džia įsta­ty­mas“, – pri­dū­rė ji.

T.B.Bu­raus­kai­tė BNS pa­tvir­ti­no, jog LGGRTC dar pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bės pra­šy­mu yra par­en­gęs ir per­da­vęs apie 2000 as­me­nų są­ra­šą, ku­rie „į­vai­riais ly­giais“ pri­si­dė­jo prie Ho­lo­kaus­to. Da­lis są­ra­še esan­čių as­me­nų bus mi­ni­mi ir bū­si­mo­je mo­nog­ra­fi­jo­je. Vis dėl­to at­sa­ko­my­bę dėl krei­pi­mo­si į pro­ku­ro­rus ji siū­lo pri­siim­ti Vy­riau­sy­bei.

„Bu­vo svars­ty­mai ir mes gal­vo­jo­me, ka­dan­gi mes at­li­ko­me tam ti­krą dar­bą Vy­riau­sy­bės už­sa­ky­mu, ar čia Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą. Bū­tų, ma­no nuo­mo­ne, gal ir ge­riau, ne­ži­nau. Jei žiū­ri­me vals­ty­biš­kai, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad pro­ku­ra­tū­ra im­tų­si ši­to dar­bo. O jei ji ne­siims, tai bus vėl skan­da­las (...). Te­gu krei­pia­si į Vy­riau­sy­bę ofi­cia­liai ir ta­da Vy­riau­sy­bė ati­tin­ka­mai pa­sielgs. Jei Vy­riau­sy­bė są­ra­šo ne­tu­ri, ga­li bet ka­da iš mū­sų pa­im­ti“, – sa­kė ji.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus taip pat abe­jo­ja ty­ri­mo pers­pek­ty­va dėl kai ku­riais at­ve­jais ne­pa­kan­ka­mų įro­dy­mų, taip pat dėl to, jog gy­vų to me­to įvy­kių liu­dy­to­jų grei­čiau­siai nė­ra li­kę, ta­čiau sa­ko, kad kreip­tis į pro­ku­ro­rus ga­lė­tų bū­tent LGGRTC, ku­ris „tam ir yra su­kur­tas“.

„Tei­si­nį ver­ti­ni­mą, be abe­jo, tu­ri at­lik­ti tei­si­nės ins­ti­tu­ci­jos: mes tą kon­sul­ta­ci­ja ve­si­me, kaip tą ga­li­ma da­ry­ti, bet aš la­bai skep­tiš­kai žiū­riu į prob­le­mos spren­di­mą, to­dėl, kad ži­nau, kad dėl Krikš­ta­po­nio (par­ti­za­no Juo­zo Krikš­ta­po­nio) cen­tras jau krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, siek­da­mas ati­mti ka­rio sa­va­no­rio sta­tu­są iš jo, nes tie­siog vi­si šal­ti­niai ro­do, kad jis da­ly­va­vo Ho­lo­kaus­te. Ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko, pro­ku­ra­tū­ra at­si­sa­kė pra­dė­ti nag­ri­nė­ti by­lą“, – pa­vyz­dį pa­tei­kė jis.

Cen­tro va­do­vė BNS pa­tvir­ti­no, jog dar šie­met ke­ti­na­ma iš­leis­ti kny­gą apie na­cių oku­pa­ci­jos me­tu Lie­tu­vo­je vei­ku­sių po­li­ci­jos ba­ta­lio­nų is­to­ri­ją. Kny­go­je, jos tei­gi­mu, fi­gū­ruos ir „kon­kre­tūs vei­kė­jai“, pri­si­dė­ję prie ho­lo­kaus­to, o jų pa­var­dės bus pa­teik­tos as­men­var­džių ro­dyk­lė­je mo­nog­ra­fi­jos pa­bai­go­je, ta­čiau to ne­ver­ti­no kaip kon­kre­taus žy­dus žu­džiu­sio as­me­nų są­ra­šo.

„Ne­la­bai su­pran­tu – žu­dė jie, ar ne­žu­dė, rei­kė­tų aiš­kiau įvar­din­ti. Aš la­bai ger­biu ir Bi­ru­tę Bu­raus­kai­tę, ir Ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cen­trą, bet tos ap­ta­kios for­mos kar­tais įne­ša to­kią pa­inia­vą“, – taip cen­tro ini­cia­ty­vą įver­ti­no F.Kuk­lians­ky.

R.Vait­kus pri­ta­ria LGGRTC su­ma­ny­mui – jo ži­nio­mis, di­džio­sios da­lies is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se mi­ni­mų as­me­nų duo­me­nis šiuo me­tu Lie­tu­vos įsta­ty­mai jau lei­džia skelb­ti ir tai jau ne­bū­tų trak­tuo­ja­ma kaip as­me­nų „nu­tei­si­mai“.

„Cen­tras pa­skelbs is­to­ri­nį ver­ti­ni­mą, ty­ri­mą, ku­ris bus par­em­tas šal­ti­niais, pa­grįs­tas jų ty­ri­nė­ji­mais. Be abe­jo­nės, ten bus as­men­var­džių tam ti­kra ro­dyk­lė, iš ku­rios bus ga­li­ma su­si­da­ry­ti no­rin­tiems są­ra­šą žmo­nių, ku­rie da­ly­va­vo Ho­lo­kaus­te. Bet tei­si­niai žings­niai ko­kie tu­rė­tų bū­ti, man su­nku pa­sa­ky­ti“, – svars­tė R.Vait­kus.

Apie su­da­ry­tą, bet ne­skel­bia­mą as­me­nų, pri­si­dė­ju­sių prie Ho­lo­kaus­to, są­ra­šą sa­vo kny­go­je „Mū­siš­kiai“ už­si­mi­nė Rū­ta Va­na­gai­tė – šio­je kny­go­je pa­sa­ko­ja­ma apie žy­dų žu­dy­nė­se da­ly­va­vu­sius lie­tu­vius. R.Va­na­gai­tės tei­gi­mu, LGGRTC to­kį są­ra­šą su­da­rė dar 2012-ai­siais.