F. Kukliansky: niekada nevadinome lietuvių žydšaudžių tauta
Lie­tu­vos žy­dai nie­ka­da ne­va­di­no lie­tu­vių žyd­šau­džių tau­ta ir ne­ke­ti­na to da­ry­ti, bet Lie­tu­vai rei­kia pri­pa­žin­ti ir ne­slėp­ti Ho­lo­kaus­to te­mos, sa­ko Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Fai­na Kuk­lians­ky par­eiš­ki­me, ku­ris pir­ma­die­nį iš­pla­tin­tas rea­guo­jant į vi­suo­me­nė­je ki­lu­sias dis­ku­si­jas Ho­lo­kaus­to te­ma.

„Ne vis­kas, kas su­si­ję su žy­dais, Lie­tu­vo­je su­ke­lia są­my­šį. Mes dė­jo­me ir dė­si­me daug pa­stan­gų ge­riems tar­pu­sa­vio san­ty­kiams, ne­žiū­rint to, kas įvy­ko ka­ro me­tais. Pa­si­rin­ko­me gy­ve­ni­mą Lie­tu­vo­je, mes esa­me Lie­tu­vos pi­lie­čiais, jau dau­giau nei 600 me­tų esa­me Lie­tu­vos da­lis. Mes nie­ka­da ne­va­di­no­me lie­tu­vių žyd­šau­džių tau­ta ir ne­ke­ti­na­me to da­ry­ti“, – ra­šo­ma pir­ma­die­nį lit­va­kų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me.

F.Kuk­lians­ky tei­gia, kad aš­trios dis­ku­si­jos pra­bi­lus apie Ho­lo­kaus­tą vi­suo­me­nė­je ky­la ir dėl nu­ty­lė­tos is­to­ri­jos.

„Vals­ty­bė tu­rė­jo daug ga­li­my­bių pa­aiš­kin­ti sa­vo pi­lie­čiams, ypač jau­na­jai kar­tai, apie žy­dų žu­dy­nes ir kas jas vyk­dė, ne moks­li­nin­kų ir po­li­ti­kų, bet pa­pras­ta, net ir vai­kams su­pran­ta­ma, kal­ba“, – ra­šo­ma par­eiš­ki­me.

Lit­va­kų bend­ruo­me­nės va­do­vė taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad „Lie­tu­vos žy­dų is­to­ri­jos, ku­rią su­nai­ki­no Ho­lo­kaus­tas, nė vie­na Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė taip ir ne­išd­rį­so įtrauk­ti į mo­kyk­lų švie­ti­mo prog­ra­mas“.

„Dau­ge­lis pa­ža­dų taip ir li­ko tik pro­jek­tais. Gal­būt Ho­lo­kaus­to pa­tir­tis ke­liau­ja iš kar­tos į kar­tą, kaip pa­są­mo­ni­nė jo vyk­dy­to­jų kal­tė ir gė­da, to­dėl taip su­nku apie tai gar­siai ir nuo­šir­džiai kal­bė­ti. Tur­būt su­nku at­vers­ti ko­ne tam­siau­sią ir ne­gar­bin­giau­sią Lie­tu­vos is­to­ri­jos pus­la­pį. Ko­dėl da­bar ver­da dis­ku­si­jos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se dėl da­ly­va­vi­mo Ho­lo­kaus­te? To­dėl, kad jau­ni­mas be­veik nie­ko ne­ži­no­jo“, – sa­ko F.Kuk­lians­ky.

Par­eiš­ki­me ji taip pat pa­brė­žia žy­dus gel­bė­ju­sių lie­tu­vių svar­bą.

„Dau­giau nei 800 Lie­tu­vos žmo­nių, gel­bė­ju­sių sa­vo kai­my­nus žy­dus, žyg­dar­bis tam­pa dar sva­res­niu, ži­nant kiek šios ša­lies žmo­nių pa­si­rin­ko tap­ti na­cių pla­no įgy­ven­din­to­jais. Nie­ka­da ne­nu­trū­ko ry­šys su Lie­tu­vos žy­dų gel­bė­to­jais. Žy­dų bend­ruo­me­nė daug me­tų sie­kė, kad gel­bė­to­jai bū­tų pri­pa­žin­ti Lie­tu­vo­je did­vy­riais, kad jiems bū­tų skir­ta ma­te­ria­li­nė par­ama se­nat­vė­je, kad jų var­dais bū­tų pa­va­din­tos gat­vės ir da­bar juos te­be­re­mia žy­dų bend­ruo­me­nė“, – sa­ko­ma par­eiš­ki­me.

Per Ho­lo­kaus­tą žu­vo apie 90 proc. iš 208 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų. Žu­dant žy­dus, Lie­tu­vą oku­pa­vu­siems na­ciams ne­re­tai tal­kin­da­vo vie­tos ko­la­bo­ran­tai. Už žy­dų gel­bė­ji­mą Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais pri­pa­žin­ti 877 lie­tu­viai.

2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­no 3 tūkst. žy­dų, bend­ruo­me­nės pra­ne­ši­me tei­gia­ma, jog šiuo me­tu jo­je yra 5 tūkst. na­rių.

Aš­trios dis­ku­si­jos Ho­lo­kaus­to bei lie­tu­vių vaid­mens ja­me klau­si­mu vi­suo­me­nė­je ki­lo Rū­tai Va­na­gai­tei iš­lei­dus kny­gą „Mū­siš­kiai“ apie žy­dų žu­dy­nė­se da­ly­va­vu­sius lie­tu­vius.