EŽTT nesvarstys bylos dėl asmenvardžių nelietuviškais rašmenimis
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas (EŽTT) iš­brau­kė iš by­lų są­ra­šo pe­ti­ci­ją dėl as­men­var­džių ra­šy­mo ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis, pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Skun­das Wahl prieš Lie­tu­vą iš by­lų są­ra­šo iš­brauk­tas ne­su­lau­kus par­eiš­kė­jos, JAV gy­ve­nan­čios Li­nos Wahl, at­sa­ky­mo į Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­aiš­ki­ni­mus.

Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rin­ti mo­te­ris į EŽTT krei­pė­si dėl, jos tei­gi­mu, Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos ga­ran­tuo­ja­mos tei­sės į pri­va­taus ir šei­mos gy­ve­ni­mo ger­bi­mą pa­žei­di­mo. Mo­ters tei­gi­mu, ji ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės sa­vo pa­var­dę lie­tu­viš­kuo­se as­mens do­ku­men­tuo­se – pi­lie­čio pa­se ir san­tuo­kos liu­di­ji­me – įra­šy­ti kaip „Wahl“.

Ši pe­ti­ci­ja bu­vo per­duo­ta Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei, ji pa­tei­kė sa­vo po­zi­ci­ją dėl pri­im­ti­nu­mo ir es­mės, par­eiš­kė­jai bu­vo per­siųs­ta Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja kar­tu nu­ro­dant ter­mi­ną pa­sta­boms pa­teik­ti. Ta­čiau EŽTT kan­ce­lia­ri­ja ne­ga­vo par­eiš­kė­jos at­sa­ky­mo, L.Wahl re­gis­truo­tu laiš­ku pri­min­ta apie pra­leis­tą ter­mi­ną, ji įspė­ta, kad pe­ti­ci­ja ga­li bū­ti iš­brauk­ta iš by­lų są­ra­šo, ta­čiau mo­te­ris dau­giau ne­su­si­sie­kė su teis­mo kan­ce­lia­ri­ja.

EŽTT vien­bal­siai nu­spren­dė iš­brauk­ti pe­ti­ci­ją iš by­lų są­ra­šo, nu­spren­dęs, kad par­eiš­kė­ja ne­be­ke­ti­na pa­lai­ky­ti sa­vo pe­ti­ci­jos.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo ori­gi­na­liai daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Sei­me svars­to­mi du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.