EŽTT: Lietuva pažeidė dėl teisės į vaiką kovojančio užsieniečio teises
Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos pa­žei­dė Ru­mu­ni­jos ir Mol­do­vos pi­lie­čio Eu­ge­niu Ma­ni­co tei­ses - nu­spręs­ta, kad už­sie­nie­čiui su lie­tu­ve tei­sian­tis dėl jųd­vie­jų vai­ko, ne­bu­vo už­ti­krin­tas tin­ka­mas jo da­ly­va­vi­mas pro­ce­se ir in­for­ma­vi­mas.

Jam iš vals­ty­bės pri­teis­ta 7 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los ir 5 tūkst. eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.

1971 me­tais gi­męs E.Ma­ni­cas į Stras­bū­ro teis­mą krei­pė­si dėl Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų pa­sy­vu­mo jam tei­sian­tis dėl ga­li­my­bės ma­ty­ti sa­vo vai­ką, pra­ne­šė teis­mas.

„Teis­mas bū­tent ver­ti­no, ar val­džios ins­ti­tu­ci­jos įvyk­dė sa­vo po­zi­ty­vią­sias par­ei­gas, kiek rei­ka­lau­ja­ma par­eiš­kė­jo pa­kan­ka­mo įtrau­ki­mo ir pa­kan­ka­mo da­ly­va­vi­mo pro­ce­se dėl jo pri­va­taus ir šei­mi­nio gy­ve­ni­mo ger­bi­mo. Bū­tent dėl ši­tų pro­ce­si­nių rei­ka­la­vi­mų ne­už­ti­kri­ni­mo teis­mas, įver­ti­nęs by­lo­je da­ly­va­vu­sio ants­to­lio, Ute­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo ir pa­gal vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sche­mą vals­ty­bės pa­skir­to ad­vo­ka­to veiks­mus, nu­spren­dė, kad ne­bu­vo veik­ta pa­kan­ka­mai ati­džiai ir rū­pes­tin­gai ir bu­vo pa­žeis­tos vals­ty­bės par­ei­gos ap­sau­go­ti par­eiš­kė­jo tei­ses - gerb­ti jo šei­my­ni­nį gy­ve­ni­mą“, - teis­mo spren­di­mą ko­men­ta­vo Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės at­sto­vė EŽTT Ka­ro­li­na Bub­ny­tė.

EŽTT ne­spren­dė, kaip vai­kas tu­rė­tų bend­rau­ti su tė­vais - dėl to tu­rės pa­si­sa­ky­ti na­cio­na­li­niai teis­mai. Anot K.Bub­ny­tės, šiuo me­tu vai­ko ir tė­vų bend­ra­vi­mo tvar­ka nė­ra nu­sta­ty­ta, nes anks­tes­ni spren­di­mai nu­ma­tė ją tik iki tol, kol vai­kui su­eis sep­ty­ne­ri, o tai įvy­ko pra­ėju­sį rug­sė­jį.

„Va­di­na­si, šiuo me­tu nė­ra jo­kios tvar­kos, ir šiuo me­tu, mū­sų ži­nio­mis, ta­me pa­čia­me Ute­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me yra nag­ri­nė­ja­ma vai­ko mo­ti­nos iš­kel­ta by­la dėl tė­vo val­džios ne­ter­mi­nuo­to ap­ri­bo­ji­mo“, - sa­kė K.Bub­ny­tė.

Anot jos, ši by­la yra pa­mo­ka Lie­tu­vos teis­mams tuo po­žiū­riu, kad dėl by­los EŽTT be rei­ka­lo sto­jo by­los nag­ri­nė­ji­mas Lie­tu­vo­je.

„By­lo­je su­sik­los­tė pa­kan­ka­mai par­adok­sa­li si­tua­ci­ja (...) - bu­vo na­cio­na­li­nė by­la dėl tė­vo val­džios ap­ri­bo­ji­mo Ute­nos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me su­stab­dy­ta, kol by­lą iš­nag­ri­nės EŽTT. Tai aš sa­ky­čiau, kad di­džiau­sia pa­mo­ka na­cio­na­li­niams teis­mams bū­tų, kad taip da­ry­ti ne­ga­li­ma, nes iš ti­krų­jų EŽTT yra su­bsi­dia­rus na­cio­na­li­nių teis­mų at­žvil­giu. Ir iš es­mės, jei­gu na­cio­na­li­nis teis­mas bū­tų pa­sku­bė­jęs ir pri­ėmęs kaž­ko­kį spren­di­mą, tai ir EŽTT spren­di­mas ga­lė­jo bū­ti ki­toks - juk vi­sa­da yra tei­kia­ma pir­me­ny­bė na­cio­na­li­niams teis­mams“, - pa­žy­mė­jo Vy­riau­sy­bės at­sto­vė EŽTT.