Evakuotis – į prekybos centrą, vienuolyną, ligoninę
Su­si­da­rius eks­tre­ma­lia­jai si­tua­ci­jai vil­nie­čiams ir klai­pė­die­čiams tek­tų slėp­tis mo­kyk­lo­se ir sta­dio­nuo­se, o kau­nie­čiams bū­tų prie­ina­mi ir di­die­ji pre­ky­bos cen­trai, tea­trai, vie­nuo­ly­nas, baž­ny­čia, for­tai. Taip bent jau nu­ro­dy­ta mies­tų skel­bia­muo­se ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių są­ra­šuo­se, ku­riuos, be­je, vie­ši­na ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės.

Kur bėg­ti ki­lus pa­vo­jui? Kur eva­kuo­tis? At­ro­dy­tų, kad to­kia in­for­ma­ci­ja gy­ven­to­jams tu­rė­tų bū­ti leng­vai pa­sie­kia­ma, ta­čiau, re­gis, taip dar nė­ra. Su­ži­no­ti, kur yra ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­niai, ne­ly­gu sa­vi­val­dy­bė, ne­leng­va – ten­ka ge­ro­kai pa­klai­džio­ti tink­la­la­piuo­se ir, at­si­siun­tus teks­ti­nius do­ku­men­tus, ieš­ko­ti rei­kia­mo ad­re­so. Val­di­nin­kai to­kiu at­ve­ju pa­ta­ria skai­ty­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą šim­to pus­la­pių buk­le­tą ir su­si­pa­žin­ti su eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­nais.

Su­tal­pin­tų ne visus

Iš Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je skel­bia­mo pla­no aiš­kė­ja, kad gy­ven­to­jams eva­kuo­ti ir jiems pri­im­ti sos­ti­nės te­ri­to­ri­jo­je yra 131 ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nys. Vil­niu­je gy­ve­na dau­giau kaip pu­sė mi­li­jo­no žmo­nių.

Kau­no mies­tas, tu­rin­tis per 300 tūkst. gy­ven­to­jų, ana­lo­giš­ka­me pla­ne yra nu­ma­tęs dvi­gu­bai dau­giau eva­ka­vi­mo vie­tų – 275, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – 55, o Klai­pė­da su 159 tūkst. gy­ven­to­jų – 31 ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nį.

Prieš po­rą me­tų pa­tvir­tin­ta­me sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių sta­ti­nių ir pa­tal­pų, skir­tų ko­lek­ty­vi­nei gy­ven­to­jų ap­sau­gai, są­ra­še dek­la­ruo­ja­ma, kad mi­ni­ma­lus juo­se ga­lin­čių pri­sig­laus­ti žmo­nių skai­čius siek­tų kiek dau­giau nei 100 tūks­tan­čių. To­kių pa­tal­pų plo­tas – per 213 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų. Tie­sa, nors mi­nė­ta­me pla­ne nu­ro­do­ma, kad to­kių vie­tų yra 131, prie­de jų skel­bia­ma tik 129.

Dau­gu­ma var­di­ja­mų ob­jek­tų – mo­kyk­los ir dar­že­liai, tiks­liau, jų spor­to sa­lės, rū­siai, ko­ri­do­riai, val­gyk­los, ak­tų sa­lės. Tarp ki­to­kių ob­jek­tų – An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ka, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pa­tal­pos, Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus psi­chia­tri­jos li­go­ni­nės be­veik 9 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų rū­sys.

Nu­ro­do­ma, kad apie 11 tūkst. žmo­nių tilp­tų VšĮ „Spor­tas ir poil­sis“ deng­ta­me sta­dio­ne Ąžuo­ly­no gat­vė­je, o be­ne dau­giau­sia – per 12 tūkst. as­me­nų – ga­lė­tų glaus­tis Kons­ti­tu­ci­jos pros­pek­te įsi­kū­ru­sios me­ri­jos po­že­mi­nia­me au­to­mo­bi­lių ga­ra­že.

Pri­im­tų ir „Se­nu­kai“, ir „Maxima“

2012 me­tais pa­tvir­tin­ta­me Kau­no sa­vi­val­dy­bės pla­ne dės­to­ma, kad mies­to ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių (pa­tal­pų) są­ra­šas su­da­ry­tas at­siž­vel­giant į lai­ki­no­sios sos­ti­nės ka­tas­tro­fi­nio užt­vin­dy­mo grės­mę. Tad są­ra­še esą nu­ro­dy­ti į užt­vin­dy­mo zo­ną ne­pa­ten­kan­tys sta­ti­niai.

At­ski­ru do­ku­men­tu sa­vi­val­dy­bės są­ra­še pir­mas dvi po­zi­ci­jas uži­ma Ne­mu­no sa­lo­je pa­sta­ty­ta „Žal­gi­rio“ are­na ir ne­to­li jos įsi­kū­ręs pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­tras „A­kro­po­lis“.

Kaip ir sos­ti­nė­je, dau­gu­ma sta­ti­nių – mo­kyk­los ir dar­že­liai, ta­čiau, pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jams ap­sau­go­ti, kaip dek­la­ruo­ja­ma, bū­tų skir­ta Kau­no spor­to ha­lė, pre­ky­bos cen­trai „Mo­las“ ir „Me­ga“, „Se­nu­kų“ pre­ky­bos cen­tras Pra­mo­nės pros­pek­te, „Ma­xi­mos“ par­duo­tu­vė Sa­va­no­rių pros­pek­te, Vi­li­jam­po­lės tur­gus, Kau­no mu­zi­ki­nis ir Dra­mos tea­trai, ki­no tea­tras „Ro­mu­va“. Var­di­ja­mos ir ga­myk­lų te­ri­to­ri­jo­se esan­čios slėp­tu­vės Pra­mo­nės pros­pek­te, ir II, IV, V, VI, VII, IX for­tai, taip pat Pa­žais­lio vie­nuo­ly­nas ir Kau­no Kris­taus Pri­si­kė­li­mo baž­ny­čia, Kau­no bo­ta­ni­kos so­das.

Tie­sa, prieš­in­gai nei Vil­nius, Kau­nas mi­nė­ta­me do­ku­men­to prie­de ne­skel­bia nei šių pa­tal­pų plo­to, nei jo­se ga­lin­čių tilp­ti gy­ven­to­jų skai­čiaus, nei kon­kre­čios pa­sta­to vie­tos – vie­ši­na­mi tik ad­re­sai.

„Kam tu­ri vi­si ži­no­ti?“

Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su šių me­tų pra­džio­je pa­tvir­tin­tu sa­vi­val­dy­bės sta­ti­nių, skir­tų gy­ven­to­jų ko­lek­ty­vi­nei ap­sau­gai, są­ra­šu, ku­rį rei­kia at­si­siųs­ti. Dek­la­ruo­ja­ma, kad pa­tal­pų plo­tas – per 77 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų, o ap­sau­go­mų gy­ven­to­jų – 51,6 tūks­tan­čio. 31-oje po­zi­ci­jo­je vi­si iš­var­dy­ti ob­jek­tai – mo­kyk­los. Skai­čiuo­ja­ma, kad dau­giau­sia žmo­nių ga­lė­tų tilp­ti Pra­no Ma­šio­to pro­gim­na­zi­jo­je Var­pų gat­vė­je – be­veik 2,7 tūks­tan­čio.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­rio­je, skai­čiuo­ja­ma, gy­ve­na apie 100 tūkst. žmo­nių, sa­vo tink­la­la­py­je ir­gi skel­bia šių me­tų sau­sį pa­tvir­tin­tą eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų val­dy­mo pla­ną, ku­rio vie­nas prie­dų – ir ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių są­ra­šas. Ta­čiau jis, kaip pa­aiš­kė­jo, bent jau va­kar dar ne­bu­vo vie­šas.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ci­vi­li­nės ir dar­bo sau­gos spe­cia­lis­tas Ta­deu­šas Čer­niavs­kis si­tua­ci­ją LŽ ko­men­ta­vo tar­si juo­kau­da­mas, tar­si rim­tai: „Jei­gu taip sa­ko­te, kad jo (prie­do – aut.) nė­ra, tai ne­bū­ti­na vi­siems ži­no­ti. Ko­dėl tu­ri vi­si ži­no­ti kur? Yra ten tas są­ra­šas, kaip ga­li ne­bū­ti. Ga­li bū­ti, kad prie­dų ne­pas­kel­bė­me, tik pla­ną par­ašė­me. Juk nie­kas ne­skel­bia prie­dų. Pa­žiū­rė­siu, jei­gu kas, tai mes ir­gi pa­skelb­si­me. Prie­de nu­ma­ty­tos 55 vie­tos, dau­gu­ma – mo­kyk­los.“

Jis pri­dū­rė, kad in­for­ma­ci­ją apie sta­ti­nius, skir­tus ap­si­sau­go­ti, pa­tei­kė se­niū­ni­jos, o gy­ven­to­jams, no­rin­tiems su­ži­no­ti, kur ne­lai­mės at­ve­ju slėp­tis, vi­sų pir­ma pa­ta­rė kreip­tis į se­niū­ni­ją ir dai­ry­tis spe­cia­laus mi­nė­tas pa­tal­pas žy­min­čio ženk­lo – mė­ly­no tri­kam­pio oran­ži­nia­me fo­ne.

Įpa­rei­go­ji­mas – ap­sau­go­ti kas dešimtą

– Aiš­kė­ja, kad in­for­ma­ci­ja apie vie­tas, kur ne­lai­mės at­ve­ju rei­kė­tų slėp­tis, nė­ra leng­vai prie­ina­ma, o vie­na sa­vi­val­dy­bė aps­kri­tai tų vie­tų ne­skel­bia. Ko­dėl taip yra? – LŽ pa­klau­sė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to Ci­vi­li­nės sau­gos val­dy­bos vir­ši­nin­ko Jū­rio Tar­gons­ko.

– Prob­le­mos, kad ne­ga­li­ma ar su­nku ras­ti, ne­tu­rė­tų bū­ti. Pa­gal re­ko­men­da­ci­jas, vi­si pla­nai su vi­sais prie­dais tu­ri bū­ti vi­suo­me­nei leng­vai prie­ina­mo­se vie­to­se – in­ter­ne­ti­niuo­se sa­vi­val­dy­bių pus­la­piuo­se. Ska­ti­na­me juos pa­teik­ti aiš­kiau ma­to­mo­je vie­to­je, nes šiaip juos skel­bia kaž­kur gi­liau, ne pir­ma­me pus­la­py­je.

Tai kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las – jos yra at­sa­kin­gos už gy­ven­to­jų sau­gą ir in­for­ma­vi­mą. Mes kas­kart pri­me­na­me, kad bū­tų ge­rai, jei in­for­ma­ci­ja bū­tų pa­tei­kia­ma prie­ina­miau, ta­čiau baus­ti už tai, kad ne­vyk­do­mos re­ko­men­da­ci­jos, ne­ga­li­me. Tai nė­ra nu­si­žen­gi­mas.

– Tri­jų di­džių­jų mies­tų ko­lek­ty­vi­nės ap­sau­gos sta­ti­nių są­ra­šai skir­tin­gi, ob­jek­tų skai­čius svy­ruo­ja nuo 31 iki 275. Vie­ni įtrau­kia par­duo­tu­ves ir are­nas, ki­ti – mo­kyk­las. Ko­dėl to­kie skir­tu­mai?

– Pri­min­siu, kad pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą ka­ro, eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos at­ve­ju tu­ri bū­ti pa­sle­pia­ma ma­žiau­siai 10 proc. kon­kre­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­čių žmo­nių, taip pat vai­kai iki 7 me­tų, ne­įga­lie­ji. Mies­tų gy­ven­to­jų skai­čius – ne­vie­no­das, tad ir po­rei­kis skir­tin­gas. Kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės vir­ši­ja nu­ma­ty­tus mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus ir nu­ma­to dau­giau vie­tų.

– Dau­gu­ma ob­jek­tų, ku­riuo­se tek­tų slėp­tis, – mo­kyk­lų, dar­že­lių spor­to sa­lės, rū­siai – nė­ra tam pri­tai­ky­ti, kaip, pa­vyz­džiui, spe­cia­lios slėp­tu­vės.

– Ati­tin­ka­mas Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ir Ci­vi­li­nės sau­gos įsta­ty­mas bu­vo pri­im­ti dar ne­sant to­kiai įtemp­tai geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai. Eu­ro­po­je ci­vi­li­nės sau­gos sis­te­mos orien­ta­vo­si į sti­chi­nes ne­lai­mes, žmo­nių su­kel­tas ne­lai­mes. Pri­ori­te­tas bu­vo nu­sta­ty­tas dar Vy­riau­sy­bės stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ko­mi­te­te. Tai – eva­ka­vi­mas, o ne slė­pi­mas pa­veik­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Tad ir nu­ma­ty­ti to­kie pa­sta­tai, ku­riuo­se, iš­kė­lus į sau­gią te­ri­to­ri­ją, bū­tų ga­li­ma lai­ki­nai pri­glaus­ti gy­ven­to­jus, kad jie ga­lė­tų per­nak­vo­ti ar kiek va­lan­dų pa­lauk­ti.

– Tin­ka­mų eksp­loa­tuo­ti slėp­tu­vių, ku­rių bu­vo per tūks­tan­tį, kaip su­pran­tu, be­veik ne­li­ko – jos ar­ba pri­va­ti­zuo­tos, ar­ba ap­leis­tos.

– Taip, jų lem­tis to­kia. Šal­to­jo ka­ro me­tais slėp­tu­vės bu­vo skir­tos ka­ro pra­mo­nės dar­buo­to­jams, jų ne­nu­trūks­ta­mai veik­lai už­ti­krin­ti. Dau­giau­sia jų ir bu­vo Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je. Ki­ti mies­tai jų be­veik ne­tu­rė­jo. Slėp­tu­vių iš­lai­ky­mas bū­tų kai­na­vęs po 8 mln. li­tų kas­met.