Eurostatas: Lietuvos išlaidos socialinei apsaugai – vienos mažiausių ES
Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės iš­lai­dos so­cia­li­nei ap­sau­gai 2014 me­tais bu­vo vie­nos ma­žiau­sių tarp 28-ių Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių, skel­bia Eu­ros­ta­tas.

2014 me­tais Lie­tu­va so­cia­li­nei ap­sau­gai sky­rė 11,5 proc. nuo ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), ro­do an­tra­die­nį pa­skelb­ti ES sta­tis­ti­kos tar­ny­bos duo­me­nys. Ma­žiau so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­čiai sky­rė tik Ru­mu­ni­ja (11,4 proc. nuo BVP).

Lat­vi­ja ir Es­ti­ja šiai sri­čiai už­per­nai sky­rė 11,5 ir 11,8 proc. nuo BVP, o vi­so­je ES šis ro­dik­lis sie­kė 19,5 proc. nuo BVP.

Bend­ros Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės iš­lai­dos 2014 me­tais bu­vo ma­žiau­sios vi­so­je ES ir sie­kė 34,8 proc. BVP. Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je šis ro­dik­lis sie­kė ati­tin­ka­mai 37,3 proc. ir 38 proc. BVP, o vi­so­je ES – vi­du­ti­niš­kai 48,2 proc. BVP.