Europos Parlamentas panaikino Rolando Pakso teisinę neliečiamybę
Eu­ro­pos Par­la­men­tas tre­čia­die­nį pa­nai­ki­no bu­vu­sio „tvar­kie­čių“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, kad Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ga­lė­tų par­eikš­ti jam įta­ri­mus dėl pre­ky­bos po­vei­kiu.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai į Eu­ro­pos Par­la­men­tą dėl po­li­ti­ko ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo krei­pė­si per­nai pa­va­sa­rį.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad „Lie­tu­vos ry­to“ ži­niask­lai­dos gru­pės va­do­vas Ged­vy­das Vai­naus­kas su­ta­rė su R.Pa­ksu, jog šis už maž­daug 15 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šį pa­veiks sta­ty­bų ins­pek­to­rius, kad jie leis­tų nau­do­ti nau­ją „Nor­fos“ par­duo­tu­vę Prie­nuo­se.

Eu­ro­pos Par­la­men­to vie­šai skel­bia­muo­se do­ku­men­tuo­se nu­ro­do­ma, kad dėl ky­šio R.Pa­ksas ir G.Vai­naus­kas ga­lė­jo su­si­tar­ti 2015 me­tų rugp­jū­čio 31 die­ną.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2016 me­tų va­sa­rio 17 die­ną.

Tiek R.Pa­ksas, tiek G.Vai­naus­kas sa­vo kal­tę ne­igia ir by­lą va­di­na po­li­ti­zuo­ta.

R.Pa­ksas sa­ko, kad tei­sė­sau­ga at­li­ko pro­vo­ka­ci­nio po­bū­džio ope­ra­ci­ją, siek­da­ma dis­kre­di­tuo­ti jo re­pu­ta­ci­ją. Eu­ro­pos Par­la­men­to ple­na­ri­nio po­sė­džio iš­va­ka­rė­se bu­vęs „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ly­de­ris tei­gė, jog es­mi­nis jam in­kri­mi­nuo­ja­mas po­kal­bis įvy­ko die­ną, kai tei­sė­sau­ga ne­tu­rė­jo sank­ci­jos jo se­ki­mui ir po­kal­bių.

„Vė­liau sank­cio­nuo­to slap­to se­ki­mo pro­ce­se tie­sio­giai da­ly­va­vo net kai ku­rių ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vai, vie­šai pa­skel­bę se­ki­mo fil­muo­tą me­džia­gą pra­ėjus vos va­lan­dai lai­ko nuo to­kių veiks­mų at­li­ki­mo“, – jo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­tal­pin­ta­me par­eiš­ki­me sa­kė po­li­ti­kas.

„Šian­dien at­me­tu bet ko­kias in­si­nua­ci­jas bei in­terp­re­ta­ci­jas dėl ma­no są­sa­jų su šia abe­jo­ti­na, tei­sė­sau­gos struk­tū­rų kur­pia­ma by­la, lai­kau, jog ma­no at­žvil­giu tai­ko­mos prie­mo­nės yra per­tek­li­nės ir ne­tei­sė­tos. Ne­su nei su­ta­ręs, nei pa­ža­dė­jęs pri­im­ti ko­kį nors ky­šį“, – pri­dū­rė R.Pa­ksas.

Po­li­ti­kas tei­gė ne­si­ti­kė­jęs, jog eu­ro­par­la­men­ta­rai nu­spręs ne­nai­kin­ti jo im­uni­te­to.

„Ne, ne­si­ti­kė­jau. Eu­ro­pos Par­la­men­tas nė­ra teis­mi­nė ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ban­do nu­sta­ti­nė­ti, ar as­muo yra kaž­ką pa­da­ręs, ar jis yra kal­tas, ar ne­kal­tas. Eu­ro­pos Par­la­men­tas čia ne prie ko“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė R.Pa­ksas, Stras­bū­re da­ly­va­vęs per Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių bal­sa­vi­mą.

Jis ne­ga­li bū­ti ren­ka­mas į po­li­ti­nes par­ei­gas nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Nuo ta­da jis du­kart bu­vo iš­rink­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas 2011 me­tų sau­sio 6 die­ną kons­ta­ta­vo, kad drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas ir pa­žei­džia Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad R.Pa­ksui tei­sė da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ga­li bū­ti at­ver­ta tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Sei­me iki šiol pri­trūk­da­vo bal­sų pri­im­ti to­kias pa­tai­sas.