Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą Astravo AE sauga
Eu­ro­pos Par­la­men­tas (EP) pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją, ku­ria iš­reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas dėl As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo, strin­gan­čių de­mo­kra­ti­nių pro­ce­sų Bal­ta­ru­si­jo­je.

Re­zo­liu­ci­jo­je, ku­riai ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė 468 EP na­riai, ne­pri­ta­rė 21, o dar 93 su­si­lai­kė, ES Ta­ry­ba ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) ra­gi­na­ma po­kal­biuo­se su Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja nuo­la­tos kel­ti As­tra­vo elek­tri­nės sau­gos klau­si­mą, o ES ma­kro­fi­nan­si­nės par­amos tei­ki­mo są­ly­go­mis siek­ti, kad Bal­ta­ru­si­ja lai­ky­tų­si tarp­tau­ti­nių stan­dar­tų, at­lik­tų va­di­na­muo­sius elek­tri­nės stre­so tes­tus. Taip pat rei­ka­lau­ja­ma už­ti­krin­ti, kad elek­tri­nė ati­tik­tų tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus.

„Eu­ro­pos Par­la­men­tas (...) yra su­si­rū­pi­nęs dėl sau­gu­mo prob­le­mų, ku­rias ke­lia Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nė elek­tri­nė, sta­to­ma As­tra­ve – ma­žiau nei 50 ki­lo­me­trų at­stu­mu nuo Vil­niaus, Lie­tu­vos sos­ti­nės, ir vi­sai ne­to­li Len­ki­jos sie­nos, ir pa­brė­žia, jog įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą rei­ka­lin­ga ati­di tarp­tau­ti­nė prie­žiū­ra sie­kiant už­ti­krin­ti, kad jis ati­tik­tų tarp­tau­ti­nius bran­duo­li­nės sau­gos ir ap­lin­kos ap­sau­gos rei­ka­la­vi­mus ir stan­dar­tus“, – pa­brė­žia­ma tei­siš­kai ne­įpa­rei­go­jan­čia­me EP do­ku­men­te.

Eu­ro­par­la­men­ta­rai par­agi­no EK įtrauk­ti šios sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės sau­gu­mo ir skaid­ru­mo klau­si­mus į sa­vo dia­lo­gą su Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja. Pa­sta­ro­sios įmo­nė „Ro­sa­tom“ sta­to elek­tri­nę. Taip pat EK ra­gi­na­ma „re­gu­lia­riai teik­ti at­as­kai­tas EP ir vals­ty­bėms na­rėms, vi­sų pir­ma Bal­ta­ru­si­jos kai­my­nėms“ apie si­tua­ci­ją. Pa­brė­žia­ma, kad ir pa­ti Bal­ta­ru­si­ja „pri­va­lo vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus sa­vo pi­lie­čiams ir kai­my­ni­nėms ša­lims“.

Do­ku­men­te kri­ti­kuo­ja­mi ir Bal­ta­ru­si­jos veiks­mai da­ly­vau­jant bend­ro­se su Ru­si­ja ka­ro pra­ty­bo­se „Za­pad“. Jų sce­na­ri­ju­je nu­ma­to­mas va­ka­ri­nių kai­my­nų puo­li­mas, įskai­tant bran­duo­li­nio gink­lo nau­do­ji­mo prieš Len­ki­ją si­mu­lia­ci­jas. Pa­žy­mi­ma, kad ki­tą­met šio­se pra­ty­bo­se „ga­li bū­ti iš­ban­do­mi dar ki­ti ag­re­sy­vūs sce­na­ri­jai“.

Re­zo­liu­ci­jo­je gau­su kri­ti­kos Bal­ta­ru­si­jai ir dėl po­li­ti­nės si­tua­ci­jos. EP at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo 1994-ųjų Bal­ta­ru­si­jo­je ne­bu­vo lais­vų ir są­ži­nin­gų rin­ki­mų, o per 2015 me­tų pre­zi­den­to ir 2016 me­tų par­la­men­to rin­ki­mus ne­pa­da­ry­ta pa­kan­ka­ma pa­žan­ga, ne­at­siž­velg­ta į Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos, ki­tų eu­ro­pi­nių struk­tū­rų pa­sta­bas apie ne­už­ti­kri­na­mas de­mo­kra­ti­nes lais­ves.

EP tei­gia­mai įver­ti­no, kad po šių me­tų rin­ki­mų į par­la­men­tą pir­mą kar­tą pa­te­ko po vie­ną opo­zi­ci­nės par­ti­jos ir ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus at­sto­vą, ta­čiau pa­žy­mi, jog jie „y­ra pa­skir­ti po­li­ti­niais pa­grin­dais, o ne at­siž­vel­giant į rin­ki­mų re­zul­ta­tus“.

Eu­ro­par­la­men­ta­rai iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad pa­grin­di­niai Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­kos sek­to­riai pri­klau­so vals­ty­bei, nuo 2000 me­tų ša­ly­je ne­už­re­gis­truo­ta nau­jų po­li­ti­nių par­ti­jų, o kar­tu tai­ko­mi nau­ji opo­zi­ci­jos ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jų per­se­kio­ji­mo bū­dai bei at­si­ran­da nau­jų po­li­ti­nių ka­li­nių, var­žo­ma ži­niask­lai­dos lais­vė.

Bal­ta­ru­si­ja, ku­ri vie­nin­te­lė Eu­ro­po­je te­be­tai­ko mir­ties baus­mę, ra­gi­na­ma „pri­si­dė­ti prie vi­suo­ti­nio mir­ties baus­mės vyk­dy­mo mo­ra­to­riu­mo“. Vien šie­met Bal­ta­ru­si­jos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pa­tvir­ti­no ke­tu­ris mir­ties nuo­spren­džius.