Europos parlamentarams – tūkstančiai eurų be klausimų
Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riai ga­li pa­si­gir­ti ne tik so­li­džiais at­ly­gi­ni­mais, dos­nio­mis so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis, bet ir ne­at­sis­kai­ty­ti­nai gau­na­mais tūks­tan­čiais eu­rų. Nors ty­ri­mas at­sklei­dė, kad kai ku­rie eu­ro­par­la­men­ta­rai da­lį lė­šų, skir­tų biu­rams iš­lai­ky­ti, su­si­že­ria į sa­vo ar par­ti­nes ki­še­nes, Briu­se­ly­je re­zi­duo­jan­tys Lie­tu­vos po­li­ti­kai ti­ki­no to­kių da­ly­kų ven­gian­tys.

Už­sie­nio ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) mo­kes­čių mo­kė­to­jai kas­met su­mo­ka 39 mln. eu­rų už 751 EP na­rio biu­rų iš­lai­ky­mą. Kaip ra­šė nau­jie­nų por­ta­las „Eu­ro­news“, eu­ro­par­la­men­ta­rai kiek­vie­nais me­tais gau­na apie 52 tūkst. eu­rų bend­ro­sioms iš­lai­doms pa­deng­ti ir ne­tu­ri prie­vo­lės at­sis­kai­ty­ti, kam kon­kre­čiai iš­lei­džia šiuos pi­ni­gus. Pa­aiš­kė­jus, kad da­lis po­li­ti­kų nuo­mo­ja­si biu­rus iš sa­vęs, da­lis – iš po­li­ti­nių par­ti­jų, ku­rioms pri­klau­so gim­to­sio­se vals­ty­bė­se, su­sik­los­tė skan­da­lin­ga si­tua­ci­ja.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti ke­li mū­sų ša­ly­je iš­rink­ti eu­ro­par­la­men­ta­rai ti­ki­no, jog biu­rų iš sa­vęs ar par­ti­jų ne­si­nuo­mo­ja ir ne­at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­mus pi­ni­gus lei­džia są­ži­nin­gai.

Eu­ro­pie­tiš­ka alga

Eu­ro­par­la­men­ta­rai ne­tu­rė­tų skųs­tis gy­ve­ni­mu. Pa­gal EP sta­tu­tą, jų dar­bo už­mo­kes­tis yra su­sie­tas su ES Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mu ir su­da­ro 38,5 proc. ba­zi­nės šia­me teis­me dir­ban­čių Te­mi­dės tar­nų al­gos. Šiuo me­tu eu­ro­par­la­men­ta­ro at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 8484 eu­rus, t. y. apie 6611 eu­rų į ran­kas.

Į pen­si­jų ir svei­ka­tos drau­di­mo fon­dus kas mė­ne­sį per­ve­da­ma apie 22 proc. EP na­riui mo­ka­mos al­gos. Bu­vę eu­ro­par­la­men­ta­rai į eu­ro­pi­nę pen­si­ją ga­li pre­ten­duo­ti su­lau­kę 63 me­tų. Pen­si­jos dy­dis aps­kai­čiuo­ja­mas pa­gal bu­vu­sį EP na­rio at­ly­gi­ni­mą ir jo ka­den­ci­jos truk­mę. Pen­si­ja sie­kia 3,5 proc. bu­vu­sio dar­bo už­mo­kes­čio už kiek­vie­nus me­tus ir 1/12 šios su­mos už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą mė­ne­sį, ta­čiau ne­ga­li vir­šy­ti 70 pro­cen­tų.

Lie­tu­vai at­sto­vau­jan­tys Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai pa­brė­žia, kad jiems ne­bū­tų jo­kių su­nku­mų pa­teik­ti at­as­kai­tas, ko­kioms reik­mėms lei­džia kas mė­ne­sį ski­ria­mą 4,3 tūkst. eu­rų bend­rų­jų iš­lai­dų iš­mo­ką.

Dien­pi­ni­giai – 307 eurai

EP na­riams ne­at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­mos ke­lios pa­pil­do­mos iš­mo­kos. Va­di­na­mo­ji iš­lai­ky­mo iš­mo­ka mo­ka­ma už kiek­vie­ną die­ną, kai eu­ro­par­la­men­ta­rai da­ly­vau­ja EP veik­lo­je. Šie­met ji sie­kia 307 eu­rus per die­ną. Pi­ni­gai ski­ria­mi vi­soms iš­lai­doms, ku­rias eu­ro­par­la­men­ta­ras pa­ti­ria dar­bo vie­to­je ar per su­si­ti­ki­mus, pa­deng­ti.

Taip pat ne­at­sis­kai­ty­ti­nai EP na­riams mo­ka­ma mė­ne­si­nė 4342 eu­rų bend­rų­jų iš­lai­dų iš­mo­ka. Šiais pi­ni­gais ga­li­ma ap­mo­kė­ti biu­ro iš­lai­das, te­le­fo­no sąs­kai­tas, pa­što mo­kes­čius, in­ter­ne­to pre­nu­me­ra­tas, pirk­ti biu­ro reik­me­nis, kny­gas, lai­kraš­čius, pe­rio­di­nius lei­di­nius, kom­piu­te­ri­nę įran­gą ir kt. Lė­šos ski­ria­mos eu­ro­par­la­men­ta­rui pa­pra­šius. EP na­riai, ku­rie be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties pra­lei­džia pu­sę po­sė­džių, tu­ri grą­žin­ti pu­sę šios su­mos.

EP na­riams kas mė­ne­sį ski­ria­mi 24 164 eu­rai pa­dė­jė­jams sam­dy­ti. Pa­gal pa­teik­tus bi­lie­tus eu­ro­par­la­men­ta­rams su­mo­ka­ma už ke­lio­nes dar­bo rei­ka­lais. Taip pat pa­den­gia­mi du treč­da­liai pa­tir­tų me­di­ci­nos iš­lai­dų.

Pi­ni­gų užtenka

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius tei­gė, jog ne­at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­mus pi­ni­gus biu­rui iš­lai­ky­ti lei­džia pa­gal EP nu­sta­ty­tą tvar­ką. „Kiek­vie­nas par­la­men­ta­ras yra ga­vęs ins­truk­ci­ją, ir vis­kas. Ko­kių ga­li bū­ti klau­si­mų? Ma­nau, ta ins­truk­ci­ja yra iš­sa­mi. Iš­lai­dų ka­te­go­ri­jos iš es­mės ati­tin­ka po­rei­kius ir to už­ten­ka“, – aiš­ki­no jis. Kar­tu po­li­ti­kas pa­brė­žė, kad EP ga­li bet ku­riuo me­tu pa­ti­krin­ti, kaip nau­do­ja­mos ne­at­sis­kai­ty­ti­nai ski­ria­mos lė­šos, to­dėl rei­kia „tvar­ky­ti bu­hal­te­ri­ją“.

P. Auš­tre­vi­čius Lie­tu­vo­je tu­ri du biu­rus: vie­ną – Vil­niaus cen­tre, J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, ki­tą – Ute­no­je. Biu­ro pa­tal­pas sos­ti­nė­je jis nuo­mo­ja iš ko­mer­ci­nės įmo­nės. „Nuo­mo­ju, yra pa­si­ra­šy­ta skaid­ri, aiš­ki su­tar­tis“, – pa­ti­ki­no jis. Ute­no­je eu­ro­par­la­men­ta­ro biu­ras glau­džia­si Li­be­ra­lų są­jū­džio pa­tal­po­se.

P. Auš­tre­vi­čius tvir­ti­no, kad jam vi­siš­kai už­ten­ka pi­ni­gų, ski­ria­mų biu­rui iš­lai­ky­ti, pa­dė­jė­jams sam­dy­ti. „Pa­gal Lie­tu­vos kai­nų ly­gį to ti­krai pa­kan­ka. Verkš­len­ti ti­krai ne­ver­ta, ne­ma­tau rei­ka­lo. Gal­būt, pa­vyz­džiui, Lon­do­ne kai­nos yra ki­to­kios, bet tai jau ma­no bri­tų ko­le­gų prob­le­mos. Ta­čiau spren­di­mus ga­li­ma ras­ti“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Rei­kė­tų dau­giau skaidrumo

EP na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis taip pat sa­kė, kad biu­rui iš­lai­ky­ti gau­na­mus pi­ni­gus nau­do­ja griež­tai pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką. „EP in­ter­ne­to pus­la­py­je yra su­dė­lio­ta la­bai aiš­kiai, gal 15 punk­tų, kam tas lė­šas ga­li­ma leis­ti, pra­de­dant biu­ro nuo­ma, jo įren­gi­mu, tech­ni­ka, tam ti­krų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mu, mo­ky­mais ir pa­na­šiai“, – dės­tė jis.

Di­džiau­sią da­lį bend­rų­jų iš­lai­dų iš­mo­kos V. Ma­zu­ro­nis at­sei­kė­ja biu­ro pa­tal­pų Lie­tu­vo­je nuo­mai. Eu­ro­par­la­men­ta­ras tu­ri du biu­rus: Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Šv. Ig­no­to gat­vė­je, ir Šiau­liuo­se. Jis ti­ki­no ne­san­tis vie­nas iš ke­lias­de­šim­ties EP na­rių, nuo­mo­jan­čių pa­tal­pas iš sa­vęs ar par­ti­jų, ku­rioms pri­klau­so. V. Ma­zu­ro­nio žo­džiais, jam pa­kan­ka par­la­men­ti­nei veik­lai ap­mo­kė­ti ski­ria­mų lė­šų. „Eu­ro­par­la­men­ta­rų ap­rū­pi­ni­mas yra gau­ses­nis nei Lie­tu­vos Sei­mo na­rių, ir man as­me­niš­kai to vi­siš­kai pa­kan­ka“, – pa­brė­žė jis.

Nors bend­rų­jų iš­lai­dų iš­mo­ka ski­ria­ma ne­at­sis­kai­ty­ti­nai, pa­sak po­li­ti­ko, jam ne­bū­tų su­nku­mų pa­teik­ti sąs­kai­tas ir at­as­kai­tas, kaip iš­lei­do gau­tus pi­ni­gus. V. Ma­zu­ro­nis sa­kė, kad EP vyks­ta dis­ku­si­jos, ar ne­rei­kė­tų keis­ti šių lė­šų mo­kė­ji­mo tvar­kos ir įpa­rei­go­ti par­la­men­ta­rus už jas at­sis­kai­ty­ti. „Iš es­mės vi­si su­ta­ria, jog di­des­nis skaid­ru­mas ir aiš­ku­mas ti­krai ga­lė­tų bū­ti. Ki­ta ver­tus, yra 751 EP na­rys. Ma­nau, tu­rė­tų bū­ti ras­ta to­kia skaid­ru­mo for­ma, ku­ri ne­su­kel­tų di­de­lių biu­ro­kra­ti­nių kliū­čių. Jei­gu bū­tų tvar­ka kaip Lie­tu­vos Sei­me, kai vi­sus če­kiu­kus rei­kė­tų pri­sta­ty­ti, ga­lė­tų bū­ti taip: pa­dė­jė­jai rink­tų, ne­štų, pa­skui kas nors skai­čiuo­tų – at­si­ras­tų pa­pil­do­mų biu­ro­kra­ti­nių iš­lai­dų. EP vi­sa tai grin­džia­ma pa­si­ti­kė­ji­mo pri­nci­pu“, – pa­žy­mė­jo jis.

Ne­su­kel­tų prob­le­mų atsiskaityti

Eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė bend­rų­jų iš­lai­dų iš­mo­ką ski­ria trims biu­rams Vil­niu­je, Briu­se­ly­je ir Stras­bū­re iš­lai­ky­ti. „Vil­niaus biu­ras yra nuo­mo­ja­mas. Kai­nuo­ja ne tik nuo­ma, bet ir ko­mu­na­li­nės pa­slau­gos, vi­sa kom­piu­te­ri­nė įran­ga, te­le­fo­nai, po­pie­rius, ra­šik­liai – vis­kas, ko rei­kia biu­rui, kad jis funk­cio­nuo­tų“, – var­di­jo EP na­rė. Ji pri­dū­rė biu­ro pa­tal­pas Vil­niu­je, J. Sa­vic­kio gat­vė­je, nuo­mo­jan­ti „ne iš sa­vęs ir ne iš So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos“, ku­riai pri­klau­so.

V. Blin­ke­vi­čiū­tė ti­ki­no, kad jai ne­kil­tų jo­kių su­nku­mų pa­teik­ti at­as­kai­tas, ko­kioms reik­mėms lei­džia kas mė­ne­sį gau­na­mą 4,3 tūkst. eu­rų bend­rų­jų iš­lai­dų iš­mo­ką. „Ne kar­tą svars­ty­ta, kaip pa­da­ry­ti ge­riau. Kaip ap­sisp­rę­si­me, taip ir bus. Da­bar nu­sta­ty­ta to­kia tvar­ka, o kai bus ki­to­kia, gy­ven­si­me pa­gal ki­to­kią tvar­ką. Ta­čiau iš ti­krų­jų sten­giuo­si są­ži­nin­gai nau­do­ti tas lė­šas, tad mū­sų biu­re žmo­nės dir­ba nuo­lat. Pra­šo­me, užei­ki­te“, – kvie­tė eu­ro­par­la­men­ta­rė.