Europos Komisija siunčia ekspertus į Astravo AE
Bal­ta­ru­si­jos ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) at­sto­vai ki­tą sa­vai­tę Mins­ke ir As­tra­ve ap­tars sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sau­gu­mo prob­le­mas ir bū­si­mus stre­so tes­tus. Bal­ta­ru­si­jo­je lan­ky­sis Ener­ge­ti­kos ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­ra­to at­sto­vų de­le­ga­ci­ja.

„Pag­rin­di­nė po­kal­bių te­ma – AE sau­gu­mas ir ri­zi­kos, stre­so tes­tai“, – sa­kė Bal­ta­ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas spau­dai Dmi­tri­jus Mi­ron­či­kas.

Pa­sak jo, Ko­mi­si­jos de­le­ga­ci­ja rug­sė­jo 19–20 die­no­mis su­si­tiks su Už­sie­nio rei­ka­lų, Ener­ge­ti­kos, Ypa­tin­gų­jų si­tua­ci­jų mi­nis­te­ri­jų ir „Go­sa­tom­na­dzor“ at­sto­vais, lan­ky­sis sta­to­mo­je bran­duo­li­nė­je jė­gai­nė­je ir ap­tars daug klau­si­mų dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo.

De­le­ga­ci­jai va­do­vaus di­rek­to­ra­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ge­ras­si­mo­sas Tho­ma­sas.

Po lie­pos pra­džio­je įvy­ku­sio in­ci­den­to As­tra­vo AE sta­ty­bos aikš­te­lė­je, kai iš ke­lių aukš­čiau nu­kri­to reak­to­riaus kor­pu­sas, Lie­tu­va ofi­cia­liai krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos tar­pi­nin­ka­vi­mo jė­gai­nės sau­gu­mo klau­si­mais.

Lie­tu­va kri­ti­kuo­ja Bal­ta­ru­si­ją, kad sta­tant jė­gai­nę ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta kaip ne­pag­rįs­tus.