Europos Komisija siūlo į Lietuvą perkelti iki 710 pabėgėlių
Spren­džiant mig­ran­tų kri­zę Vi­dur­že­mio jū­ro­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) tre­čia­die­nį pa­siū­lė į Lie­tu­vą per­kel­ti iki 710 pa­bė­gė­lių. Prem­je­ras tei­gia, kad Lie­tu­va ne­pa­jė­gi pri­im­ti to­kio pa­bė­gė­lių skaičiaus

Anks­tes­niu EK siū­ly­mu, į Lie­tu­vą, jai su­ti­kus, iš tre­čių­jų ša­lių tu­rė­tų bū­ti per­kel­ti 207 pa­bė­gė­liai. Tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­ta, kad dar 503 pra­šy­mus (1,23 proc. vi­sų pra­šy­mų), ten­kan­čius dau­giau­siai pa­bė­gė­lių pri­iman­čiai Grai­ki­jai ir Ita­li­jai, Lie­tu­va tu­rė­tų iš­nag­ri­nė­ti per dve­jus me­tus, BNS sa­kė EK at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je at­sto­vas spau­dai Gied­rius Su­di­kas.

Ar tie pra­šy­mai bū­tų pa­ten­kin­ti, spręs­tų ati­tin­ka­mos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos.

Tai dau­giau­sia Si­ri­jos pa­bė­gė­liai, ku­rie per­ve­ža­mi tie­siai iš sto­vyk­lų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se pa­gal su­si­ta­ri­mą su Jung­ti­nių Tau­tų pa­bė­gė­lių agen­tū­ra.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mus dėl Eu­ro­pos mig­ra­ci­jos dar­bot­var­kės įgy­ven­di­ni­mo spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė už mig­ra­ci­ją, vi­daus rei­ka­lus ir pi­lie­tiš­ku­mą at­sa­kin­gas eu­ro­ko­mi­sa­ras Di­mi­tris Av­ra­mo­pou­lous. Jis tei­gė, kad ne­le­ga­lūs mig­ran­tai bus per­ke­lia­mi iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos to­dėl, kad šios ša­lys da­bar su­lau­kia di­džiau­sio pa­bė­gė­lių srau­to.

„Vi­si tu­ri­me pa­si­da­ly­ti at­sa­ko­my­be. So­li­da­ru­mas tu­ri tap­ti rea­lia po­li­ti­ka Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, - tvir­ti­no eu­ro­ko­mi­sa­ras.

Lie­tu­va nė­ra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti tiek pa­bė­gė­lių, kiek siū­lo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK), tei­gia mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

„Šiuo me­tu mes ti­krai ne­sa­me pa­si­ruo­šę tiek pri­im­ti“, - žur­na­lis­tams Vil­niu­je tre­čia­die­nį sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius, pa­klaus­tas, ar Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 710 pa­bė­gė­lių.

„Mes esa­me kal­bė­ję ir ta­rę­si Vy­riau­sy­bė­je ir ruo­šia­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tą. Ir ta­me pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta nuo 30 iki 40 (pa­bė­gė­lių)“, - pri­dū­rė jis.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis tre­čia­die­nį sa­vo ruo­žtu pri­mi­nė vals­ty­bės va­do­vų ne kar­tą sa­ky­tą min­tį, kad pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas tu­ri bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas sa­va­no­riš­ku­mo pa­grin­du.

„Jei įtemp­tu­me vi­sus pa­jė­gu­mus, tai ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie 40-50 žmo­nių gru­pę. Bet čia bū­tų ta­da už­pil­dy­ti pra­ktiš­kai, kal­bant apie vi­daus rei­ka­lų sis­te­mą, pa­jė­gu­mai pil­nai. Mes ne­pa­mirš­ki­me, kad dar vi­są­laik at­si­ran­da žmo­nių, ku­riuos rei­kės ap­gy­ven­din­ti, ku­rie ne­le­ga­liai pa­ten­ka į Lie­tu­vą. Ta­da ap­sun­kin­tu­me mū­sų funk­ci­jų at­li­ki­mą“, - aiš­ki­no mi­nis­tras, siū­ly­mą dėl dau­giau kaip 700 pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo pa­va­di­nęs ne­rea­liu.

Iki šiol Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) pa­bė­gė­lius pri­im­da­vo sa­va­no­riš­kai, jų pra­šy­mai bū­da­vo svars­to­mi ša­ly­se, į ku­rias jie at­vy­ko.

Kvo­tos pa­skirs­ty­tos at­siž­vel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių, eko­no­mi­kos būk­lę, anks­čiau pri­im­tus pa­bė­gė­lius ir ne­dar­bo ly­gį.

Lat­vi­jai siū­lo­ma pri­im­ti 220 per­kel­tų­jų as­me­nų ir iš­nag­ri­nė­ti 517 pra­šy­mų, Es­ti­jai - ati­tin­ka­mai 326 ir 668, Len­ki­jai - 962 ir 2659.

Di­džiau­sias skai­čius, pa­gal sche­mas, nu­ma­to­mas Vo­kie­ti­jai, ji tu­rės pri­im­ti 3086 as­me­nis ir iš­nag­ri­nė­ti Grai­ki­jai bei Ita­li­jai ten­kan­čius 8763 pra­šy­mus.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos siū­ly­mas pa­teik­tas sie­kiant su­ma­žin­ti pie­ti­nėms ša­lims ten­kan­tį krū­vį, ta­čiau tarp ES vals­ty­bių na­rių jis su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.

Įtam­pą dar pa­di­di­no tai, kad Bri­ta­ni­ja, Ai­ri­ja ir Da­ni­ja pa­gal anks­tes­nius su­si­ta­ri­mus tu­ri ga­li­my­bę ne­da­ly­vau­ti sche­mo­je.