Europos Komisija: „Lietuvos geležinkeliai“ galimai ribojo konkurenciją
Vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ga­li­mai ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją ge­le­žin­ke­lių rin­ko­je Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je, kai 2008 me­tais nu­spren­dė iš­mon­tuo­ti ruo­žo į Lat­vi­ją Bu­ge­niai-Ren­gė ge­le­žin­ke­lio bė­gius, tei­gia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK).

An­ti­mo­no­po­li­nį ty­ri­mą dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ at­lie­kan­ti EK pir­ma­die­nį pra­ne­šė nu­siun­tu­si bend­ro­vei prieš­ta­ra­vi­mo pra­ne­ši­mą (angl. sta­te­ment of ob­jec­tion).

„Toks el­ge­sys, jei bus nu­sta­ty­tas, pa­žeis­tų ES an­ti­mo­no­po­li­nį įsta­ty­mą, drau­džian­tį pikt­nau­džia­vi­mą do­mi­nuo­jan­čia pa­dė­ti­mi rin­ko­je. Šių bė­gių iš­mon­ta­vi­mas ga­lė­jo už­kirs­ti ke­lią var­to­to­jams nau­do­tis ki­tų ge­le­žin­ke­lių ope­ra­to­rių pa­slau­go­mis trans­por­tui ar kro­vi­nių ga­be­ni­mui tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos“, - ra­šo­ma EK pra­ne­ši­me.

Prieš­ta­ra­vi­mo par­eiš­ki­mas yra for­ma­lus žings­nis, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai at­lie­kant an­ti­mo­no­po­li­nius ty­ri­mus, kai Ko­mi­si­ja in­for­muo­ja ty­ri­mo da­ly­vius apie jiems ke­lia­maus įta­ri­mus. Prieš­ta­ra­vi­mo par­eiš­ki­mo ga­vė­jas ga­li raš­tu ar­ba žo­džiu pa­teik­ti fak­tus, ku­rie yra svar­būs jo gy­ny­bai dėl Ko­mi­si­jos iš­sa­ky­tų prieš­ta­ra­vi­mų.

Ga­vu­si at­sa­ky­mus, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja spren­džia dėl ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­tų fak­tų ati­tik­ties Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sei. Pa­brė­žia­ma, kad toks par­eiš­ki­mas au­to­ma­tiš­kai ne­reiš­kia ga­li­mos ty­ri­mo baig­ties.

Ofi­cia­lų ty­ri­mą dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­los EK pra­dė­jo 2013-ųjų ko­vą. Skun­dą dėl mi­nė­to ruo­žo iš­mon­ta­vi­mo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai 2011 me­tais pa­tei­kė Len­ki­jos naf­tos kon­cer­nas „Or­len“.

Pa­sak EK pra­ne­ši­mo, 2008 me­tų rug­sė­jį „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su­stab­dė eis­mą tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos, o po mė­ne­sio iš­mon­ta­vo bė­gius, ku­rie iki šiol ne­ats­ta­ty­ti. Tuo bū­du bu­vo ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės ge­le­žin­ke­liais vež­ti kro­vi­nius tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos.