Europos Komisija inicijuoja laiko direktyvos peržiūrą
At­siž­velg­da­ma į pi­lie­čių, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Lie­tu­vos bei Suo­mi­jos pra­šy­mus, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­de­da vie­šą­sias kon­sul­ta­ci­jas dėl lai­ko su­kio­ji­mo. Ko­mi­si­ja nu­spren­dė iš­nag­ri­nė­ti, kaip vei­kia da­bar­ti­niai ES va­sa­ros lai­ko su­si­ta­ri­mai, ir įver­tin­ti, ar juos rei­kė­tų keis­ti, ar ne.

Kaip teigiama Lietuvos vyriausybės pranešime, Komisija norėtų sužinoti Europos piliečių, suinteresuotųjų subjektų ir valstybių narių nuomonę apie dabartinius ES vasaros laiko susitarimus ir bet kokius galimus tų susitarimų pakeitimus. Viešosios konsultacijos, prasidėjusios liepos 4 d., tęsis iki rugpjūčio 16 dienos.

Komisija taip pat pabrėžia, kad antroji alternatyva – vasaros laiko panaikinimas – įmanoma, jei už tai pasisakys aiški dauguma ES valstybių narių.

Lietuva EK ir ES narėms yra išsiuntusi raštą su savo pozicija dėl laiko kaitaliojimo į vasaros ir žiemos laiką peržiūros reikalingumo. Šis klausimas jau ne kartą buvo keltas ir ES transporto, infrastruktūros ir komunikacijų tarybose. Šią temą susitikimuose su kitų ES valstybių vyriausybių vadovaus ir aukštais ES pareigūnais kelia ir Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.