Europos Komisija į Lietuvą siūlo perkelti 207 imigrantus
Spren­džiant mig­ran­tų kri­zę Vi­dur­že­mio jū­ro­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja siū­lo į Lie­tu­vą per­kel­ti 207 pa­bė­gė­lius.

„Siū­lo­ma, kad Lie­tu­va pri­im­tų 207 per­kel­tuo­sius as­me­nis“, - tei­gia­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­me spau­dai.

Šis skai­čius at­spin­di va­di­na­mą­ją „per­kė­li­mo prog­ra­mą“, ku­ri nu­ma­to, kad iki 2020 me­tų bus pa­skirs­ty­ta 20 tūkst. vie­tų ES iš tre­čių­jų ša­lių per­kel­tiems as­me­nims, ku­riems rei­kia tarp­tau­ti­nės ap­sau­gos Eu­ro­po­je.

Tai dau­giau­sia Si­ri­jos pa­bė­gė­liai, ku­rie per­ve­ža­mi tie­siai iš sto­vyk­lų Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se pa­gal su­si­ta­ri­mą su Jung­ti­nių Tau­tų pa­bė­gė­lių agen­tū­ra.

Lat­vi­jai nu­ma­to­ma pri­im­ti 220 per­kel­tų­jų as­me­nų, Es­ti­jai - 326, Len­ki­jai - 962. Di­džiau­sias skai­čius nu­ma­to­mas Vo­kie­ti­jai, ku­ri pa­gal sche­mą pri­im­ti 3086 as­me­nis. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nu­ma­to, kad per­kė­li­mo prog­ra­ma pri­ori­te­tą teiks as­me­nims iš Šiau­rės Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Iki šiol ES pa­bė­gė­lius pri­im­da­vo sa­va­no­riš­kai, jų pra­šy­mai bū­da­vo svars­to­mi ša­ly­se, į ku­rias jie at­vy­ko.

Briu­se­lis siū­lo at­ei­ty­je siū­lo nu­ma­ty­ti„­pers­kirs­ty­mo me­cha­niz­mą“, pa­gal ku­rį Lie­tu­va tu­rė­tų iš­nag­ri­nė­ti 1,16 proc. vi­sai Eu­ro­pai ten­kan­čių prie­globs­čio pra­šy­mų. Tai dau­giau­sia api­ma pa­bė­gė­lius, ku­rie iš­gel­bė­ja­mi ban­dy­da­mi per­si­kel­ti per Vi­dur­že­mio jū­rą.

Kvo­tos pa­skirs­ty­tos at­siž­vel­giant į gy­ven­to­jų skai­čių, eko­no­mi­kos būk­lę, anks­čiau pri­im­tus pa­bė­gė­lius ir ne­dar­bo ly­gį.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mas pa­teik­tas sie­kiant su­ma­žin­ti pie­ti­nėms ša­lims ten­kan­tį krū­vį, ta­čiau tarp ES vals­ty­bių na­rių jis su­lau­kė prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų.

Įtam­pą dar pa­di­di­no tai, kad Bri­ta­ni­ja, Ai­ri­ja ir Da­ni­ja pa­gal anks­tes­nius su­si­ta­ri­mus tu­ri ga­li­my­bę ne­da­ly­vau­ti sche­mo­je.

ES ša­lių va­do­vai Briu­se­lio pa­siū­ly­mą ke­ti­na svars­ty­ti bir­že­lio mė­ne­sį.