Europos Komisija: Europos šalys turi ištirti įtarimus dėl CŽV kalėjimų
Lie­tu­va ir ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lys tu­ri at­lik­ti ne­prik­lau­so­mus ty­ri­mus dėl spė­ji­mų, kad jo­se vei­kė slap­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų su­lai­ky­mo cen­trai įta­ria­mie­siems te­ro­riz­mu tar­dy­ti, tei­gia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Anot Briu­se­lio, šie klau­si­mai ne­pa­ten­ka į ES kom­pe­ten­ci­ją, bet yra su­si­ję su at­ski­rų ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mais, nu­ma­ty­tais Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­jo­je.

„Kal­bant apie įta­ri­mus ES vals­ty­bėms na­rėms, Ko­mi­si­ja nuo pat pra­džių prieš ke­le­rius me­tus nuo­sek­liai pa­brėž­da­vo, kad vi­sų ati­tin­ka­mų vals­ty­bių na­rių at­sa­ko­my­bė yra at­lik­ti ne­prik­lau­so­mus ir ne­ša­liš­kus ty­ri­mus, sie­kiant nu­sta­ty­ti fak­tus. Šie klau­si­mai yra už ES kom­pe­ten­ci­jos ri­bų, ta­čiau jie yra su­si­ję su vals­ty­bių na­rių įsi­pa­rei­go­ji­mais pa­gal Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją“, - BNS tei­gė už tei­sin­gu­mo klau­si­mus at­sa­kin­ga EK at­sto­vė spau­dai Me­la­nie Voin.

Jung­ti­nių Vals­ti­jų Se­na­tas pra­ėju­sį prieš sa­vai­tę pa­skel­bė at­as­kai­tą, ku­rio­je ap­ra­šo­mi JAV Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos vyk­dy­ti įta­ria­mų dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „al Qae­da“ na­rių tar­dy­mai, nau­do­jant kan­ki­ni­mus.

In­for­ma­ci­ja apie kon­kre­čias vals­ty­bes, ku­rio­se bu­vo įreng­ti slap­ti cen­trai, at­as­kai­to­je pa­slėp­ta. Žmo­gaus tei­sių gy­nė­jai sa­ko, kad An­ta­vi­liuo­se, ne­to­li Vil­niaus, 2005-2006 me­tais tur­būt vei­kė „vio­le­ti­niu“ do­ku­men­te va­di­na­mas cen­tras. Įta­ria­ma, kad ki­ti cen­trai vei­kė Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Tai­lan­de ir Af­ga­nis­ta­ne.

At­as­kai­to­je apie „vio­le­ti­nį cen­trą“ mi­ni­mi mi­li­jo­nai do­le­rių, skir­ti „dė­kin­gu­mui“ par­ody­ti, ir už­si­me­na­ma, kad ne­įvar­di­ja­mas aukš­tas ša­lies par­ei­gū­nas apie cen­tro veik­lą ži­no­jo ne vis­ką. Anot do­ku­men­to, cen­tras bu­vo už­da­ry­tas, kai vals­ty­bė at­si­sa­kė su­teik­ti me­di­ci­nos pa­gal­bą cen­tre ka­lin­tam Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čiui Mus­ta­fa Ah­ma­dui al Haw­sa­wiui.

Ty­ri­mą at­lie­kan­tys Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ža­da kreip­tis į JAV dėl lei­di­mo su­si­pa­žin­ti su pil­na ne­cen­zū­ruo­ta JAV Se­na­to at­as­kai­ta.