Europos institucijos didina spaudimą Lietuvai dėl Rolando Pakso
Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jos di­di­na spau­di­mą Lie­tu­vai leis­ti per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti Sei­mo rinkimuose

Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jos di­di­na spau­di­mą Lie­tu­vai leis­ti per ap­kal­tą iš pre­zi­den­to par­ei­gų pa­ša­lin­tam Ro­lan­dui Pa­ksui da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se – pa­pil­do­mas prie­mo­nes svars­to Stras­bū­ro spren­di­mo įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­rin­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me pra­ne­šė, kad Lie­tu­vos at­žvil­giu pir­mą kar­tą ga­li bū­ti siū­lo­ma pri­im­ti Mi­nis­trų Ko­mi­te­to re­zo­liu­ci­ją.

„Tai reikš­tų, kad Lie­tu­va ne­pai­so es­mi­nės da­lies tarp­tau­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ky­lan­čių iš na­rys­tės Eu­ro­pos Ta­ry­bo­je“, – ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Ka­ro­li­nos Bub­ny­tės at­as­kai­to­je.

Ji tre­čia­die­nį pa­teik­ta svars­ty­ti Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mui.

Anot at­as­kai­tos, dėl R.Pa­kso tei­sių bir­že­lį vie­šus de­ba­tus ke­ti­na su­reng­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­to Žmo­gaus tei­sių ko­mi­si­ja.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo pa­ša­lin­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad per ap­kal­tą pos­to ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas 2011 me­tų sau­sio 6 die­ną kons­ta­ta­vo, kad drau­di­mas iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas ir pa­žei­džia Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad R.Pa­ksui tei­sė da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se ga­li bū­ti at­ver­ta tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Sei­me iki šiol pri­trūk­da­vo bal­sų pri­im­ti to­kias pa­tai­sas.

Šiuo me­tu R.Pa­ksas yra Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys. Per­nai spa­lį jis pa­si­trau­kė iš par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­ko par­ei­gų. Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai no­ri jam pa­teik­ti įta­ri­mus ko­rup­ci­jos by­lo­je. Eu­ro­pos Par­la­men­tas šiuo me­tu svars­to, ar pa­nai­kin­ti po­li­ti­ko ne­lie­čia­my­bę.