Europarlamentas tirs, ar saugodama vaikus Lietuva nediskriminuoja gėjų
Eu­ro­pos Par­la­men­to ko­mi­te­tui ren­gian­tis svars­ty­ti, ar Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos įsta­ty­mas ne­dis­kri­mi­nuo­ja sek­sua­li­nių ma­žu­mų, ja­me dir­ban­tys Lie­tu­vos at­sto­vai sa­ko prob­le­mų ne­įž­vel­gian­tys.

Eu­ro­pos Par­la­men­to Pi­lie­čių lais­vės, tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ko­mi­te­te ket­vir­ta­die­nį bus svars­to­ma dėl įsta­ty­mo nuo­sta­tos, ku­ri ri­bo­ja in­for­ma­ci­ją, ska­ti­nan­čią ki­to­kią nei įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ta šei­mos samp­ra­ta.

„Tai aiš­ku, kad ne­ga­li bū­ti pro­pa­guo­ja­ma ki­to­kia nei mū­sų Kons­ti­tu­ci­jo­je nu­sis­to­vė­ju­si tra­di­ci­ja. Die­vas su­kū­rė pa­sau­lį, su­kū­rė vy­rą, mo­te­rį ir taip tu­ri bū­ti. Jei­gu kaž­kas ma­no ki­taip, te­gul jis ma­no, bet ši­to klai­din­go ma­ny­mo ne­rei­kia trauk­ti į tei­sės ak­tus“, - BNS sa­kė ko­mi­te­to na­rys, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos va­do­vas Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis.

„Aš ta­me įsta­ty­me iš ti­krų­jų nie­ko blo­go ne­ma­tau. Tai ati­tin­ka mū­sų įsta­ty­mus ir Kons­ti­tu­ci­ją. Aš ne­ma­nau, kad (įsta­ty­mas) dis­kri­mi­nuo­ja. Jei­gu mes kal­ba­me apie san­tuo­ką, tai na­tū­ra­lu, kad Lie­tu­vo­je san­tuo­ka tarp vy­ro ir mo­ters yra šei­ma“, - BNS tei­gė ko­mi­te­to pa­kai­ti­nė na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė.

Tuo me­tu Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, ku­ri yra ES vyk­do­mo­ji ins­ti­tu­ci­ja, tei­gia, jog aiš­ki­na­si su Vil­niu­mi, ar to­kie ri­bo­ji­mai ne­prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sei.

Ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo ne­igia­mo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos po­vei­kio įsta­ty­mas nu­ma­to, kad ne­pil­na­me­čiams ken­kia ir tu­ri bū­ti ri­bo­ja­ma to­kia in­for­ma­ci­ja, „ku­ria nie­ki­na­mos šei­mos ver­ty­bės, ska­ti­na­ma ki­to­kia, ne­gu Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se įtvir­tin­ta, san­tuo­kos su­da­ry­mo ir šei­mos kū­ri­mo samp­ra­ta“.

Gru­pė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių krei­pė­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, teig­da­mi, kad šis įsta­ty­mas drau­džia su sek­sua­li­nė­mis ma­žu­mo­mis su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją vie­to­se, ku­rios prie­ina­mos ne­pil­na­me­čiams. Po­li­ti­kai taip pat pa­žy­mi, kad re­mian­tis šio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis te­le­vi­zi­jos at­si­sa­kė trans­liuo­ti so­cia­li­nę rek­la­mą apie sek­sua­li­nes ma­žu­mas.