Europarlamentaro duona nepamirštama
Bu­vę eu­ro­par­la­men­ta­rai kol kas su­nkiai ran­da nau­jų už­siė­mi­mų. Pen­si­nio am­žiaus po­li­ti­kai at­si­dė­jo vi­suo­me­ni­niam gy­ve­ni­mui ir me­mua­rų ra­šy­mui, ki­ti ban­do skin­tis ke­lią į na­cio­na­li­nę po­li­ti­ką, o kai ku­rie pa­pras­čiau­siai šei­mi­nin­kau­ja na­mie.

Nau­ja­ja­me Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) dir­ba tik pen­ki bu­vu­sios ka­den­ci­jos Lie­tu­vos at­sto­vai. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tik vie­nin­te­lis Leo­ni­das Dons­kis grį­žo į anks­tes­nes vė­žes ir šiuo me­tu sėk­min­gai tę­sia aka­de­mi­nę kar­je­rą. Ki­ti bu­vę EP na­riai pa­su­ko skir­tin­gais ke­liais: vie­ni mė­gau­ja­si už­tar­nau­tu poil­siu, ki­ti puo­se­lė­ja vil­tis vėl grįž­ti į ak­ty­vią po­li­ti­ką.

Tie­sa, bu­vę EP na­riai ne­tu­rė­tų jaus­tis fi­nan­siš­kai nu­skriaus­ti. Dau­ge­lio ki­še­nės iš­va­žia­vus iš Briu­se­lio ir Stras­bū­ro pa­si­pil­dė so­li­džio­mis iš­ei­ti­nė­mis kom­pen­sa­ci­jo­mis.

EP sen­bu­viai nesnaudžia

Trys bu­vu­sios EP ka­den­ci­jos na­riai - li­be­ra­las L. Dons­kis, kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Lands­ber­gis ir so­cial­de­mo­kra­tas Jus­tas Vin­cas Pa­lec­kis - dar prieš pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę vy­ku­sius rin­ki­mus į EP par­eiš­kė bai­gian­tys sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą.

L. Dons­kis, kaip ir ža­dė­jo, grį­žo į aka­de­mi­nį pa­sau­lį. Jis šiuo me­tu ei­na ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to moks­lo pro­rek­to­riaus par­ei­gas, taip pat dės­to Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te.

Dvi ka­den­ci­jas EP dir­bęs kon­ser­va­to­rių pa­triar­chas V. Lands­ber­gis, nors iš ak­ty­vios po­li­ti­kos ir pa­si­trau­kė, ta­čiau ir to­liau da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me. V. Lands­ber­gis yra daž­nas sve­čias te­le­vi­zi­jos lai­do­se, įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se, su­si­ti­ki­muo­se su jau­ni­mu, nuo­lat ra­šo ko­men­ta­rus ži­niask­lai­dai.

„E­su lai­min­gas po ak­ty­vaus ir įtemp­to dar­bo EP. Gy­ve­nu įdo­miai“, - LŽ pri­si­pa­ži­no 10 me­tų EP dir­bęs so­cial­de­mo­kra­tas V. J. Pa­lec­kis. Po­li­ti­kas ti­ki­na, kad už­siė­mi­mų ne­trūks­ta, to­dėl jam, kaip ir anks­čiau, kar­tais net pri­stin­ga lai­ko. „Grįž­tu prie sa­vo pir­mos pro­fe­si­jos – žur­na­lis­ti­kos. Ra­šau me­mua­rus. Taip pat esu Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­trų par­ti­jos pre­zi­diu­mo na­rys, to­dėl ir par­ti­nės veik­los pa­kan­ka“, - tei­gė V. J. Pa­lec­kis. Bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras už­si­mi­nė, kad ak­ty­viai da­ly­vau­ja bu­vu­sių EP na­rių aso­cia­ci­jos veik­lo­je.

No­ras da­ly­vau­ti po­li­ti­ko­je nedingo

Kon­ser­va­to­rės Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė ir Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė, „tvar­kie­tis“ Juo­zas Im­bra­sas bei „dar­bie­tė“ Jus­ti­na Vit­kaus­kai­tė-Ber­nard su dar­bu EP at­sis­vei­ki­no ne sa­vo no­ru. Jiems pri­trū­ko for­tū­nos, kad dar vie­nai ka­den­ci­jai iš­sau­go­tų EP na­rio man­da­tą.

Šiuo me­tu kon­ser­va­to­rė R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė ak­ty­viai ruo­šia­si Sei­mo rin­ki­mams vien­man­da­tė­je sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je. Ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vaus ir bu­vęs EP na­rys „tvar­kie­tis“ J. Im­bra­sas. Jis įra­šy­tas an­tras par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ kan­di­da­tų į Vil­niaus ta­ry­bą są­ra­še. „Ne­ga­liu ra­miai sė­dė­ti, juo­lab kai pa­ma­čiau Eu­ro­pos gy­ve­ni­mą, no­ri­si, kad ir Lie­tu­vo­je žmo­nės ge­rai gy­ven­tų”, - LŽ aiš­ki­no bu­vęs EP na­rys. J. Im­bra­sas ne­sle­pia, kad vis dar pa­si­do­mi EP dar­bot­var­ke. „Man bu­vo la­bai įdo­mu dirb­ti EP, ten iš­ėjau po­li­ti­nį uni­ver­si­te­tą”, - ti­ki­no „tvar­kie­tis“.

Bu­vu­si eu­ro­par­la­men­ta­ro, Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho pa­dė­jė­ja, vė­liau iš jo pe­rė­mu­si ir EP na­rio man­da­tą J. Vit­kaus­kai­tė-Ber­nard šiuo me­tu su vy­ru bel­gu gy­ve­na Briu­se­ly­je, kur au­gi­na ma­ža­me­tę du­kre­lę. Vis dėl­to J. Vit­kaus­kai­tė-Ber­nard pri­pa­žįs­ta, kad vi­siš­kai nuo po­li­ti­kos ne­ati­trū­ko. „Na­tū­ra­lu, kad ši­tiek me­tų dir­bu­si šio­je sri­ty­je ir da­bar do­miuo­si, kas vyks­ta Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je“, - LŽ pa­žy­mė­jo bu­vu­si EP na­rė.

Pa­guo­da – so­li­džios kompensacijos

EP sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­ri tei­sę į pe­rei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio pa­šal­pą, kai bai­gia­si jų įga­lio­ji­mai. Ši kom­pen­sa­ci­ja skai­čiuo­ja­ma po vie­ną mė­ne­sį už kiek­vie­nus me­tus, kiek EP na­rys dir­bo, bet mo­ka­ma ne trum­piau kaip še­šis mė­ne­sius ir ne il­giau kaip 24 mė­ne­sius.

Kaip LŽ yra sa­kęs EP In­for­ma­ci­jos biu­ro Lie­tu­vo­je at­sto­vas spau­dai Ro­ber­tas Po­go­re­lis, EP na­rio ba­zi­nio at­ly­gi­ni­mo dy­džio iš­ei­ti­nė pa­šal­pa še­šis mė­ne­sius mo­ka­ma tiems, kas dir­bo vie­ną ka­den­ci­ją, o de­šimt mė­ne­sių – dir­bu­siems dvi ka­den­ci­jas. Il­giau dir­bu­sių EP Lie­tu­vos at­sto­vų nė­ra.

Iš­ei­ti­nės iš­mo­kos nu­sto­ja­mos mo­kė­ti, jei bu­vęs EP na­rys pra­de­da vyk­dy­ti įga­lio­ji­mus ki­ta­me par­la­men­te ar­ba ei­ti par­ei­gas vals­ty­bės tar­ny­bo­je. Taip pat EP sta­tu­te nu­ma­ty­ta, kad iš­ei­ti­nė iš­mo­ka ne­mo­ka­ma, jei eu­ro­par­la­men­ta­ras gau­na se­nat­vės ar ne­įga­lu­mo pen­si­ją. Ta­čiau lei­džia­ma sa­vo nuo­žiū­ra pa­si­rink­ti, ku­rią iš jų – pen­si­ją ar iš­ei­ti­nę pa­šal­pą – gau­ti.

Nu­sta­ty­tas EP na­rio ba­zi­nis at­ly­gi­ni­mas yra 38,5 proc. ba­zi­nio Eu­ro­pos Bend­ri­jų Tei­sin­gu­mo Teis­mo tei­sė­jo at­ly­gi­ni­mo. 2014 me­tais mė­ne­si­nis EP na­rių at­ly­gi­ni­mas, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kė 8 020,53 eu­ro. Va­di­na­si, dvi ka­den­ci­jas EP iš­dir­bę po­li­ti­kai (V. Lands­ber­gis, V. J. Pa­lec­kis, L. L. And­ri­kie­nė) iš vi­so gaus per 80 tūkst. eu­rų iš­ei­ti­nę kom­pen­sa­ci­ją, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Vie­na ka­den­ci­ją EP dir­bu­sių po­li­ti­kų kom­pen­sa­ci­ja per­pus ma­žes­nė – per 40 tūkst. eu­rų.