Eurokomisaras: Astravo AE negali būti taikomi dvigubi standartai
Bal­ta­ru­si­jo­je, ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va, sta­to­mai As­tra­vo at­omi­nei elek­tri­nei (AE) ne­ga­li bū­ti tai­ko­mi dvi­gu­bi sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai, sa­ko Lie­tu­vo­je vie­šin­tis už svei­ka­tą ir mais­to sau­gą at­sa­kin­gas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rys Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis.

„Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tu­ri ge­rą pa­vyz­dį – Suo­mi­jos sta­to­mą at­omi­nę elek­tri­nę, kur tai­ko­mi eu­ro­pi­niai stan­dar­tai. Ly­giai to­kia pa­ti rei­ka­la­vi­mų ska­lė bus ir As­tra­vo AE, dvi­gu­bų stan­dar­tų ne­ga­li bū­ti. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja bend­ra­dar­biau­ja su Bal­ta­ru­si­jos val­džia ir at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir at­lie­kant stre­so tes­tą rei­ka­la­vi­mai tu­ri bū­ti ly­giai to­kie pa­tys, kaip Suo­mi­jo­je, nes tai yra sau­gu­mo klau­si­mas ir juo­se komp­ro­mi­sų ne­bus“, – penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo eu­ro­ko­mi­sa­ras.

A.But­ke­vi­čius pa­kar­to­jo, kad As­tra­vo AE tu­ri bū­ti sta­to­ma, lai­kan­tis ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų ir bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų.

Lie­tu­vos prem­je­ras bir­že­lio pra­džio­je vyks­ta į Briu­se­lį, kur su EK pir­mi­nin­ku Jea­nu-Clau­de'u Junc­ke­riu be ki­ta ko ap­tars ir As­tra­vo AE sau­gu­mo prob­le­mą.

EK ti­ki­si, kad Bal­ta­ru­si­ja šie­met ar­ba 2017 me­tais baigs As­tra­vo AE pa­ti­ki­mu­mo tes­tus. Tai ba­lan­džio pa­bai­go­je laiš­ke Eu­ro­pos Par­la­men­to ža­lie­siems par­eiš­kė EK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ma­ro­šas Šef­čo­vi­čius, at­sa­kin­gas už ener­ge­ti­kos są­jun­gą, ir už ener­ge­ti­ką at­sa­kin­gas Ko­mi­si­jos na­rys Mi­gue­lis Aria­sas Ca­ne­te.

Ko­mi­si­jos at­sto­vai nu­ro­dė, kad Bal­ta­ru­si­jos bus rei­ka­lau­ja­ma, kad ši prieš įjung­da­ma As­tra­vo AE, per­žiū­rė­tų pro­jek­tą. EK taip pat ti­ki­na, kad pa­ti­ki­mu­mo tes­tai bus per­žiū­rė­ti ir Briu­se­ly­je.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, ne­to­li Lie­tu­vos sta­tan­čios As­tra­vo AE, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

As­tra­vo AE sta­to Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“. Sta­ty­to­jai tei­gia, jog pir­ma­sis 1,2 gi­ga­va­to (GW) ga­lios blo­kas tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2018 me­tų pa­bai­go­je, o toks pat an­tra­sis reak­to­rius – 2020-ųjų vi­du­ry­je.