Eurobarometras: žiniasklaida Lietuvoje pasitiki 48 proc. žmonių
Lie­tu­vo­je ži­niask­lai­da pa­si­ti­ki 46 proc. gy­ven­to­jų, tai vie­nas aukš­čiau­sių ro­dik­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), ro­do Eu­ro­ba­ro­me­tro apk­lau­sa.

Ba­lan­dį 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se at­lik­tos apk­lau­sos at­sklei­dė, kad vi­du­ti­niš­kai ES ži­niask­lai­da lin­kę pa­si­ti­kė­ti 34 proc. res­pon­den­tų.

Pa­gal šį ty­ri­mą, di­džiau­sias pa­si­ti­kė­ji­mas ži­niask­lai­da yra Suo­mi­jo­je (61 proc.), Por­tu­ga­li­jo­je (57 proc.), Bul­ga­ri­jo­je (48 proc.), Ny­der­lan­duo­se ir Ru­mu­ni­jo­je (po 47 proc.). Lie­tu­vai ten­ka šeš­ta vie­ta. Mū­sų ša­ly­je ži­niask­lai­da ne­pa­si­ti­ki 50 proc., nuo­mo­nės ne­tu­ri 4 proc. res­pon­den­tų.

Ma­žiau­siai pa­si­ti­kin­čių­jų ži­niask­lai­da yra Grai­ko­je (15 proc.), Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je (21 proc.) ir Pra­ncū­zi­jo­je (23 proc.).

Pa­gal bir­že­lį „Vil­mo­rus“ vyk­dy­tą apk­lau­są, Lie­tu­vo­je ži­niask­lai­da pa­si­ti­ki 35 proc., ne­pa­si­ti­ki 25 proc. gy­ven­to­jų.