Euras jau Lietuvoje
Lie­tu­vo­je nuo sau­sio 1 die­nos įves­ta bend­ra Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) va­liu­ta eu­ras. Lie­tu­va ket­vir­ta­die­nį ta­po 19-ąja eu­ro zo­nos na­re. Pir­muo­sius eu­rus iš ban­ko­ma­to Vil­niu­je iš­ėmė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Ket­vir­ta­die­nį įves­tas eu­ras ga­ran­tuos Lie­tu­vai eko­no­mi­nį ir po­li­ti­nį sau­gu­mą, iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je par­eiš­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

„Eu­ras bus mū­sų ir eko­no­mi­nio, ir po­li­ti­nio sau­gu­mo ga­ran­tas, leis spar­čiau plė­to­ti gy­vy­bin­gą eko­no­mi­ką, ku­rian­čią nau­jas dar­bo vie­tas, gau­si­nan­čią žmo­nių pa­ja­mas“, - sa­kė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, prieš iš­im­da­mas pir­mą­jį 10 eu­rų bank­no­tą iš ban­ko­ma­to Vil­niaus cen­tre.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė Nau­jų­jų me­tų svei­ki­ni­me eu­ro įve­di­mą pa­va­di­no „ga­li­my­be aug­ti ir bū­ti mo­der­nia eu­ro­pie­tiš­ka vals­ty­be, kel­ti sau nau­jus tiks­lus ir drą­siai žvelg­ti į at­ei­tį“.

Iki mė­ne­sio vi­du­rio Lie­tu­vo­je bus ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti ir li­tais, ir eu­rais.

Li­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne va­liu­ta bu­vo 1922-1940 me­tais ir nuo 1993 me­tų iki šiol.

Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad eu­ro įve­di­mas bus nau­din­gas eko­no­mi­kai, nes at­pigs sko­li­ni­ma­sis, iš­nyks va­liu­tos de­val­va­vi­mo ri­zi­ka, o tai ska­tins eks­por­tą ir in­ves­ti­ci­jas. Val­džia tei­gia, kad so­li­da­ru­mo me­cha­niz­mai leis Lie­tu­vai ti­kė­tis pa­gal­bos kri­zės at­ve­ju.

Li­tas su eu­ru bu­vo su­sie­tas nuo 2002 me­tų, tai­gi Lie­tu­va bu­vo pri­klau­so­ma nuo Eu­ro­pos cen­tri­nio ban­ko po­li­ti­kos, ta­čiau ne­tu­rė­jo bal­so tei­sės.

Anot ša­li­nin­kų, na­rys­tė eu­ro zo­no­je ir gi­les­nė in­teg­ra­ci­ja į ES taip pat stip­ri­na ša­lies sau­gu­mą, ku­riuo ypač su­si­rū­pin­ta dėl ag­re­sy­vių Ru­si­jos veiks­mų kai­my­nys­tė­je.

Kri­ti­kai ne­ri­mau­ja, kad dėl ap­va­li­ni­mo iš­augs kai­nos, o šim­tus mi­li­jo­nų sie­kian­tys įna­šai į gel­bė­ji­mo fon­dą pa­di­dins vals­ty­bės sko­lą ir atims lė­šas, ku­rios ga­lė­tų bū­ti pa­nau­do­tos ki­toms reik­mėms. Da­lis eks­per­tų nuo­gąs­tau­ja, kad pi­ges­nės pa­sko­los pa­ska­tins val­džios iš­lai­da­vi­mą, o al­goms au­gant spar­čiau nei pro­duk­ty­vu­mui Lie­tu­va il­gai­niui pra­ras kon­ku­ren­cin­gu­mą.