Eugenijus Jovaiša siūlo įpareigoti šalyje esančias tarptautines mokyklas mokyti Lietuvos istorijos, pilietiškumo
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to (ŠMK) va­do­vas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša siū­lo įpa­rei­go­ti ša­ly­je vei­kian­čias tarp­tau­ti­nes bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las lie­tu­vių moks­lei­vius mo­ky­ti Lie­tu­vos is­to­ri­jos, geog­ra­fi­jos, pi­lie­tiš­ku­mo.

Parlamentaras registravo Švietimo įstatymo pataisą, kad „Lietuvos piliečiai, kurie mokosi užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų mokyklose, įsteigtose Lietuvoje, išeina švietimo ir mokslo ministro nustatytą Lietuvos istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo programą“.

E. Jovaiša siūlo, kad toks įpareigojimas tarptautinėms mokykloms įsigaliotų nuo kitų mokslo metų.

Anot komiteto vadovo, šiuo metu Lietuvoje veikiančios tarptautinės mokyklos privalo mokyti lietuvių kalbos, tuo metu Lietuvos istorija, geografija, pilietinis ugdymas kai kuriose iš tokių mokyklų „nėra dėstomi arba tų dalykų mokoma tik minimaliai“.

Kaip teigia E. Jovaiša, tokiose mokyklose mokosi ne tik užsieniečių vaikai, bet ir lietuviai, tad „Lietuvos piliečiai, mokydamiesi teisėtai Lietuvoje veikiančiose mokyklose, neišeina visavertiško Lietuvos istorijos, geografijos ir pilietinio ugdymo kurso“.

Komiteto vadovas pažymi, kad nors tarptautinės mokyklos veikia kaip nevalstybinės įstaigos, tačiau gauna ir valstybinį finansavimą – pagal mokinio krepšelio metodiką visiems tokių mokyklų mokiniams skiriamas mokinio krepšelis kaip valstybės biudžeto tikslinė dotacija.