Eugenijus Jovaiša: „Opozicija žaidžia politinius žaidimus“
Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pri­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Eu­ge­ni­jus Jo­vai­ša ma­no, kad kon­ser­va­to­riai sten­gia­si po­li­ti­zuo­ti Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos (VLKK) su­da­ry­mą. Taip jis įver­ti­no Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­rio Gab­rie­liaus Lands­ber­gio siū­ly­mą VLKK for­muo­ti iš nau­jo. pu­sei jos na­rių pa­si­sa­kius prieš Sei­mo ko­mi­te­to pa­si­rin­ki­mą va­do­vu siū­ly­ti por­ta­lo al­kas.lt re­dak­to­rių Aud­rį An­ta­nai­tį.

TS-LKD pirmininkas vakar kreipėsi į Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį siūlydamas stabdyti komisijos formavimą ir procesą pradėti iš naujo, prieš tai pakeitus komisijos formavimo principus. „Kreipiuosi į Seimo pirmininką prašydamas stabdyti visą šį procesą, priimti įstatymą Seime, kurie leistų depolitizuoti ir susigrąžinti pasitikėjimą komisija ir jos sudarymo principais, ir ją sudaryti iš naujo, kad ja pasitikėtų mokslininkai, visuomenė, ir ji galėtų efektyviai veikti“, – sakė G. Landsbergis. Dar vienas motyvas – ŠMK slaptu balsavimu išrinktas kandidatas į pirmininkus Audrys Antanaitis, nors ir yra lituanistas, bet nėra mokslininkas, todėl esą neturi reikiamos kompetencijos. „Aštuonių asmenų, nominuotų į komisiją, išreikštas nepasitikėjimas nominuotu pirmininku rodo, kad yra diskredituojama ir komisija, ir komisijos sudarymo modelis. Tikrieji srities profesionalai nebepasitiki, kad komisija gali atlikti darbą, ji tampa politine, o ne moksline organizacija ir jie tokioje nenori dalyvauti“, – BNS sakė G. Landsbergis.

E. Jovaišos teigimu, kaltinimas ŠMK, kad VLKK šiais metais buvo formuojama ir jos pirmininkas renkamas ne remiantis narių kompetencija bei autoritetu lituanistų bendruomenėje, o politiniais motyvais yra stebinantis, žinant, „kad kaip tik opozicijos atstovai komitete stengėsi išbraukti visus mokslininkus, netgi habilituotus lituanistikos mokslų daktarus, kad nebūtų sudaryta konkurencija opozicijos proteguojamai kandidatei, ir nė nesislėpdami mėgino primesti liberalius kandidatus, net ir visai ne lituanistus, taip atsiribodami nuo pagrindinės VLKK misijos“. „Opozicijos veikėjų susirūpinimas komisijos ir jos vadovo kompetencija yra keistas, nes jų veiksmai ir sukūrė situaciją, kai iš aštuonių opozicijos įkalbėtų kandidatų, pasirašiusių po nepritarimu dėl siūlomo kandidato į pirmininkus, tik keturi yra lietuvių kalbos mokslininkai (VLKK sudaro 17 narių). Taigi iš kandidato į VLKK pirmininkus lingvistikos mokslinio laipsnio esą reikalauja opozicijos balsais išrinkti anglistas, muzikologė ir dvi literatės. Žinia, jų profesiniai gebėjimai taip pat nusipelno pagarbos, tačiau tokios pagarbos šį kartą jiems pritrūko kolegų lituanistų atžvilgiu. Tik trys iš aštuonių pasirašiusiųjų anksčiau dirbo komisijoje, tad kažin ar kol kas derėtų remtis jų nuomone dėl to, kaip geriau organizuoti komisijos veiklą. Komisija puikiai susiorganizuos, o konservatorių pareiškimai yra skirti vien klaidinti žiniasklaidą“, – savo pranešime teigia E. Jovaiša. Jis viliasi, kad Seimo dauguma nepasiduos mėginimams blokuoti VLKK sudarymą ir artimiausiu metu patvirtins visą naujosios kadencijos VLKK ir jos pirmininką. „Nepaisant visų pastangų sutrikdyti komisijos sudarymą, jos sudėtis yra pakankamai kvalifikuota, kad užtikrintų savarankišką ir kokybišką šios komisijos veiklą. Politikai, gaudami šios VLKK išvadas, galės pasitikėti, kad jos grindžiamos Konstitucija ir lietuvių kalbos puoselėjimo tikslais, ekspertų argumentais, o ne suinteresuotų politikų iš šalies primetama valia“, – teigia E. Jovaiša.