Eugenijus Gentvilas išvadino Tomą Tomiliną melagiu
Opo­zi­ci­nės Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las par­la­men­to rū­muo­se su­ren­gė, kaip pats va­di­na, spon­ta­niš­ką ak­ci­ją. Ke­lio­se Sei­mo vie­to­se jis iš­ka­bi­no la­pe­lius, skel­bian­čius, kad „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas yra me­la­gis.

E. Gent­vi­las to­kios ak­ci­jos ėmė­si po to, kai an­tra­die­nį Sei­mo ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas T. To­mi­li­nas pa­pra­šė „gal­būt užb­lo­kuo­ti Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to elek­tro­ni­nius laiš­kus“, o va­ka­re vie­no­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je šių sa­vo žo­džių iš­si­ža­dė­jo.

E. Gentvilo nuotrauka

„Vals­tie­tis T. To­mi­li­nas yra me­la­gis. Va­kar ry­te Sei­me jis pa­siū­lė įves­ti cen­zū­rą, kad Sei­mo na­riai ne­gau­tų elek­tro­ni­nių laiš­kų iš vals­tie­čių po­li­ti­kai ne­pri­ta­rian­čių įstai­gų. Va­ka­re te­le­vi­zi­jos lai­do­je jis tai jau ne­igė. Šian­dien ry­te prie Sei­mo po­sė­džių sa­lės su­ren­giau spon­ta­niš­ką ak­ci­ją, kad vi­si ko­le­gos ži­no­tų, jog T. To­mi­li­nas yra me­la­gis. Te­gu da­bar vaikš­to pa­skui ir šiuos pla­ka­tus nu­plė­ši­nė­ja...“, – aiš­ki­no E. Gent­vi­las.

T. To­mi­li­nas idė­ją blo­kuo­ti Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to (LLRI) elek­tro­ni­nius laiš­kus Sei­mo na­riams iš­kė­lė Sei­me svars­tant nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas. Jis tvir­ti­no, kad LLRI „nuo­lat ma­ni­pu­liuo­ja in­for­ma­ci­ja“.

LLRI va­do­vas Žil­vi­nas Ši­lė­nas to­kį siū­ly­mą įver­ti­no kaip au­to­ri­ta­ri­nį, bai­mę gir­dė­ti ki­to­kią nuo­mo­nę.