ETT: dėl „Gazprom“ ir Lietuvos ginčo turi spręsti šalies teismai
Ar pri­pa­žin­ti Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mą, ku­riuo bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ veik­los ty­ri­mą at­lie­kan­ti Lie­tu­va įpa­rei­go­ta ne­spręs­ti gin­čo su Ru­si­jos kon­cer­nu „Gazp­rom“ dėl du­jų kai­nos, tu­ri spręs­ti Lie­tu­vos teis­mai, nu­ta­rė Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ETT). Jis rė­mė­si tuo, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) reg­la­men­te „Briu­se­lis 1“ ne­spren­džia­mi už­sie­nio ar­bi­tra­žų spren­di­mų pri­pa­ži­ni­mo klau­si­mai.

„Vals­ty­bės na­rės teis­mui ne­drau­džia­ma nei pri­pa­žin­ti ir leis­ti vyk­dy­ti ar­bi­tra­žo teis­mo spren­di­mą, ku­riuo vie­nai iš ša­lių užd­rau­džia­ma kreip­tis su tam ti­krais rei­ka­la­vi­mais į šios vals­ty­bės na­rės teis­mą, nei at­si­sa­ky­ti pri­pa­žin­ti ir leis­ti vyk­dy­ti to­kį ar­bi­tra­žo teis­mo spren­di­mą, nes šia­me reg­la­men­te („Briu­se­lis 1“ - BNS) ne­reg­la­men­tuo­ja­mas vie­no­je vals­ty­bė­je na­rė­je pri­im­to ar­bi­tra­žo teis­mo spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mas ir vyk­dy­mas ki­to­je vals­ty­bė­je na­rė­je“, - ra­šo­ma tre­čia­die­nį pri­im­ta­me ETT spren­di­me.

Toks ETT spren­di­mas reiš­kia, kad 2012 me­tų Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mas ša­ly­je ti­kriau­siai ne­bus pri­pa­žin­tas ir vyk­do­mas. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kė Si­gi­ta Ru­dė­nai­tė BNS anks­čiau tei­gė, kad net jei ETT nu­spręs­tų, jog pa­gal ES reg­la­men­tą Lie­tu­va ne­ga­li at­si­sa­ky­ti pa­tvir­tin­ti ar­bi­tra­žo spren­di­mo, tai bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti pa­gal Niu­jor­ko kon­ven­ci­ją.

ETT spren­di­me taip pat nu­ro­do­ma, kad spręs­da­ma dėl ar­bi­tra­žo spren­di­mo pri­pa­ži­ni­mo, Lie­tu­va ga­li va­do­vau­tis Niu­jor­ko kon­ven­ci­ja, ku­ri reg­la­men­tuo­ja šį klau­si­mą.

Va­do­vau­da­ma­sis Niu­jor­ko kon­ven­ci­ja, Ape­lia­ci­nis teis­mas 2012-ųjų gruo­dį ne­pat­vir­ti­no Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mo - teis­mas nu­ro­dė, kad pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są gin­čai dėl įmo­nių veik­los ty­ri­mo ne­nag­ri­nė­ja­mi ar­bi­tra­že, o vals­ty­bės ga­li­my­bės kreip­tis į teis­mą ri­bo­ji­mas prieš­ta­rau­ja vie­ša­jai tvar­kai - Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tam teis­mų ne­prik­lau­so­mu­mo pri­nci­pui.

Ga­lu­ti­nį žo­dį dėl Stok­hol­mo ar­bi­tra­žo spren­di­mo tu­rės tar­ti bū­tent LAT, ku­ris šios by­los dar nė­ra iš­nag­ri­nė­jęs.

Gin­čas ki­lo dėl Lie­tu­vos teis­muo­se Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos ini­ci­juo­to bend­ro­vės „Lie­tu­vos du­jos“ ir tri­jų bu­vu­sių jos va­do­vų - Va­le­ri­jaus Go­lu­be­vo ir Ki­ri­lo Se­lez­nio­vo iš „Gazp­rom“ bei Vik­to­ro Va­len­tu­ke­vi­čiaus - veik­los ty­ri­mo. Mi­nis­te­ri­ja pra­šo teis­mų nu­sta­ty­ti, ar jie tin­ka­mai at­sto­va­vo įmo­nės in­te­re­sams, su „Gazp­rom“ de­ran­tis dėl du­jų kai­nos, o jei teis­mas nu­sta­ty­tų, jog ne­tin­ka­mai - nu­ša­lin­ti juos nuo par­ei­gų ir įpa­rei­go­ti įmo­nę de­rė­tis su „Gazp­rom“ dėl ma­žiau­sios du­jų kai­nos ir aukš­čiau­sios du­jų tran­zi­to į Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­tį kai­nos.

Stok­hol­mo ar­bi­tra­žas 2012 me­tų lie­pą nu­ta­rė, kad „Lie­tu­vos du­jų“ ir jos va­do­vų veik­los ty­ri­mas iš da­lies pa­žei­dė ak­ci­nin­kų - Vy­riau­sy­bės, „Gazp­rom“ ir Vo­kie­ti­jos „Ruhr­gas“ - 2004 me­tų ko­vo 24 die­nos su­si­ta­ri­mą, ir nu­ro­dė at­si­sa­ky­ti da­lies rei­ka­la­vi­mų, tarp jų - įpa­rei­go­ti „Lie­tu­vos du­jas“ pra­dė­ti de­ry­bas su „Gazp­rom“ dėl tei­sin­gos du­jų kai­nos.

2011 me­tų rugp­jū­tį „Gazp­rom“ pa­tei­kė Stok­hol­mo ar­bi­tra­žui ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vos vals­ty­bę ir nu­ro­dė, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos 2011 me­tų ko­vo 25 die­nos pra­šy­mas teis­mui pra­dė­ti „Lie­tu­vos du­jų“ veik­los ty­ri­mą pa­žei­džia jos ak­ci­nin­kų su­si­ta­ri­mą, jog vi­si ša­lių gin­čai spren­džia­mi ar­bi­tra­že. „Gazp­rom“ pra­šė ar­bi­tra­žo įpa­rei­go­ti Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ją nu­trauk­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­me pra­dė­tą by­los svars­ty­mą.

Sa­vo ruo­žtu Lie­tu­va Stok­hol­mo ar­bi­tra­žui yra pa­tei­ku­si ieš­ki­nį, ku­riuo iš „Gazp­rom“ pra­šo pri­teis­ti be­veik 1,5 mlrd. eu­rų kom­pen­sa­ci­jos už ru­siš­kas du­jas, per di­de­le kai­na tiek­tas Lie­tu­vai 2004-2012 me­tais.

Šiuo me­tu nė vie­nas iš tri­jų bu­vu­sių mi­nė­tų „Lie­tu­vos du­jų“ va­do­vų ne­be­dir­ba įmo­nė­je, o „Gazp­rom“ per­nai ge­gu­žę 21 proc. su­ma­ži­no kai­ną už du­jas, tiek­tas Lie­tu­vos įmo­nei 2013-2015 me­tais, bei par­da­vė tu­rė­tas „Lie­tu­vos du­jų“ ir nuo jos at­skir­tos „Am­ber Grid“ ak­ci­jas.