Etikos sargai: yra pakankamai medžiagos pradėti apkaltą Kęstučiui Pūkui
Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja nu­ta­rė kreip­tis į Sei­mą dėl ap­kal­tos pra­dė­ji­mo par­la­men­ta­rui Kęs­tu­čiui Pū­kui, ki­lus įta­ri­mų, kad jis ga­lė­jo su­lau­žy­ti prie­sai­ką ir pa­žeis­ti Kons­ti­tu­ci­ją.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė pra­ne­šė, kad toks krei­pi­ma­sis Sei­mui bus pri­sta­ty­tas ket­vir­ta­die­nį.

Eti­kos sar­gų nuo­mo­ne, yra pa­kan­ka­mai me­džia­gos pra­dė­ti ap­kal­tą K.Pū­kui.

Toks spren­di­mas pri­im­tas vien­bal­siai, bend­ru su­ta­ri­mu.

„Pir­miau­sia Sei­mo na­rys pa­žei­dė ne pa­gal vie­ną punk­tą Sei­mo na­rio mo­ra­lės eti­kos ko­dek­są. Jis ga­li­mai šiurkš­čiai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją, taip pat ma­nau, kad ne pa­gal vie­ną punk­tą su­lau­žė prie­sai­ką, ir yra įta­ri­mų, kad pa­da­rė nu­si­kal­ti­mą dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo, ku­ris už­fik­suo­tas aki­vaiz­džiai“, – tre­čia­die­nį per Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos po­sė­dį sa­kė jos vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ Jus­tas Džiu­ge­lis.

„Tu­rė­tu­me kaip Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja par­ody­ti pri­nci­pin­gą po­zi­ci­ją ir ei­ti tuo ke­liu, kad bū­tų tai­ko­ma ap­kal­ta“, – tei­gė jis.

Li­be­ra­lė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Nies­len tvir­ti­no, kad K.Pū­ko el­ge­sys dis­kre­di­tuo­ja ne tik jį pa­tį, bet ir vi­są ins­ti­tu­ci­ją.

„Sei­mo na­riai, mes vi­si tu­ri­me pri­siek­ti prieš tap­da­mi Sei­mo na­riais, prie­sai­kos teks­tas pa­sa­ko, kad tu­ri­me vyk­dy­ti ir gerb­ti Kons­ti­tu­ci­ją (...) Ma­no ma­ny­mu, Kons­ti­tu­ci­ja pa­sa­ko, kad ne­ga­li­me že­min­ti ki­to žmo­gaus oru­mo“, – tei­gė ji.

Kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las net su­abe­jo­jo, ar K.Pū­kas yra svei­kas, anot jo, rei­kė­tų pa­ti­krin­ti par­la­men­ta­ro svei­ka­tą.

„Man tik kaip me­di­kui ky­la abe­jo­nių, ar ne­rei­kė­tų pa­siū­ly­ti pa­ti­krin­ti jo svei­ka­tą. Kai ku­rios jo kal­bos – ties li­gos ri­ba. Jei­gu tai li­ga, tai yra ne­bau­džia­ma, tai rei­kia gy­dy­ti“, – per Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos po­sė­dį kal­bė­jo A.Ma­tu­las.

Vie­nin­te­lis Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rys „tvar­kie­tis“ Al­gi­man­tas Dumb­ra­va užs­to­jo bu­vu­sį sa­vo frak­ci­jos na­rį. Jis tvir­ti­no smer­kian­tis K.Pū­ko el­ge­sį, ta­čiau ra­gi­no „žmo­gui duo­ti šan­są pa­si­tai­sy­ti“. Jis ti­ki­no, kad ga­lio­ja ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja ir svars­tė, jog in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą K.Pū­ko sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą ga­lė­jo bū­ti iš­trauk­ta iš kon­teks­to, par­la­men­ta­ras ga­lė­jo bū­ti iš­pro­vo­kuo­tas.

„Ga­vė­nios lai­ko­tar­pis ga­lų ga­le“, – ar­gu­men­ta­vo A.Dumb­ra­va.

Pa­sak jo, nuo K.Pū­ko gal­būt nu­ken­tė­ju­sios mer­gi­nos dar ne­si­krei­pė į tei­sė­sau­gą. „Tvar­kie­tis“ tei­gė, kad ap­kal­tos pra­dė­ji­mas ga­li bū­ti su­pras­tas kaip spau­di­mas mo­te­rims kreip­tis į tei­sė­sau­gą.

K.Pū­ką gru­pė mer­gi­nų ap­kal­ti­no sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu. Par­la­men­ta­ras kal­ti­ni­mus ne­igia, nors mo­te­rų vie­šai at­sip­ra­šė. „In­fo TV“ pra­ne­šė, kad į te­le­vi­zi­ją krei­pė­si vil­nie­tė, ku­ri tei­gia po­kal­by­je dėl par­la­men­ta­ro pa­dė­jė­jos dar­bo su­lau­ku­si K.Pū­ko siū­ly­mo ap­si­lan­ky­ti jo kam­ba­ry­je Sei­mo vieš­bu­ty­je, ap­žiū­rė­ti mie­ga­mą­jį ir par­eiš­ki­mų, „kaip bū­tų sma­gu pa­si­vo­lio­ti mie­ga­mo­jo lo­vo­je“. Vil­nie­tė pa­sa­ko­jo per pir­mą­jį po­kal­bį su­lau­ku­si ko­men­ta­rų apie sa­vo krū­ti­nę ir ki­tų ne­de­ra­mų užuo­mi­nų.

Sei­mo Mo­te­rų gru­pė krei­pė­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma iš­nag­ri­nė­ti par­la­men­ta­ro el­ge­sį ir įver­tin­ti ap­kal­tos pro­ce­dū­ros ga­li­my­bę. Pa­sak gru­pės va­do­vės Auš­ri­nės Ar­mo­nai­tės, K.Pū­kui ne­priė­mus spren­di­mo at­si­sa­ky­ti man­da­to ar ap­kal­tos klau­si­mui ne­su­lau­kus par­amos Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je, pro­ce­dū­ra ga­li bū­ti ini­ci­juo­ja­ma at­ski­rų par­la­men­ta­rų ini­cia­ty­va.