Etikos sargai pagrūmojo, opozicija reikalauja „galvų“
Trys val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­riai, ne­at­sa­kin­gai pa­siel­gę su sa­vo Sei­mo pa­žy­mė­ji­mais, su­lau­kė par­la­men­to eti­kos sar­gų įspė­ji­mo. Ta­čiau Sei­mo opo­zi­ci­ja tel­kia jė­gas ir ža­da nu­si­žen­gė­lius vers­ti iš pos­tų.

Var­gu ar Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Ag­nė Ši­rins­kie­nė ti­kė­jo­si, kad pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je į skai­ty­tu­vus kiš­da­ma frak­ci­jos ko­le­gų se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos pa­žy­mė­ji­mus su­lauks to­kių ne­ma­lo­nu­mų. „Vals­tie­tė“ tei­si­no­si te­no­rė­ju­si vie­no – re­gis­truo­ti juos da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mui ma­žin­ti.

Nors pri­čiup­ta A. Ši­rins­kie­nė vė­liau pa­ti pra­šė pa­nai­kin­ti re­gis­tra­ci­ją, Sei­me ki­lo ne­ma­žas šar­ša­las. Bu­vo už­si­min­ta ir apie ap­kal­tą. Par­la­men­to pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­pra­šė Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos (EPK) iš­aiš­kin­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją. Ši va­kar kons­ta­ta­vo, kad R. Kar­baus­kis ir A. Ve­ry­ga, ati­duo­da­mi Sei­mo na­rių pa­žy­mė­ji­mus, o A. Ši­rins­kie­nė juos nau­do­da­ma dėl re­gis­tra­ci­jos, pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­tą. EPK na­riai bal­suo­da­mi ap­sisp­ren­dė už to­kį nu­si­žen­gi­mą „vals­tie­čiams“ skir­ti ne griež­tą, bet pa­pras­tą įspė­ji­mą.

Ti­ki­no ga­vu­si pa­mo­ką

R. Kar­baus­kis ir A. Ve­ry­ga EPK po­sė­dy­je va­kar ne­da­ly­va­vo, sa­vo pa­aiš­ki­ni­mus jie pa­tei­kė raš­tu. EPK pir­mi­nin­kės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės tei­gi­mu, Sei­mo na­riai in­for­ma­vo, kad A. Ši­rins­kie­nė pa­ti pa­siū­lė re­gis­truo­ti juos da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je. Abu esą nuo­šir­džiai gai­li­si dėl to­kio veiks­mo. A. Ši­rins­kie­nė sa­vo poel­gį įver­ti­no kaip „la­bai ne­at­sa­kin­gą ir ne­ap­gal­vo­tą veiks­mą“, at­si­ra­du­sį spon­ta­niš­kai, no­rint pa­gel­bė­ti ko­le­goms. Per EPK po­sė­dį „vals­tie­tė“ pri­si­pa­ži­no pa­ti pa­siū­liu­si R. Kar­baus­kiui ir A. Ve­ry­gai pa­im­ti jų elek­tro­ni­nius pa­žy­mė­ji­mus ir už­ra­šy­ti į dis­ku­si­ją, nes šie esą bu­vo įsi­trau­kę į po­kal­bį frak­ci­jo­je ir ga­lė­jo ne­spė­ti už­si­re­gis­truo­ti. A. Ši­rins­kie­nė ti­ki­no, kad šis įvy­kis jai bus ge­ra pa­mo­ka.

„Vals­tie­tę“ tei­sin­ti mė­gi­nęs V. Pra­nckie­tis va­kar pa­tei­kė kiek ki­to­kią ver­si­ją. Anot jo, į Sei­mo sa­lę ei­nan­čius R. Kar­baus­kį ir A. Ve­ry­gą su­stab­dė žur­na­lis­tai. To­dėl šie esą ir pa­pra­šė A. Ši­rins­kie­nės už­re­gis­truo­ti juos į dis­ku­si­ją. „Tu­ri­me ir Jus­to Džiu­ge­lio at­ve­jį, kaž­kas tu­ri pa­dė­ti žmo­gui (...). Šiuo at­ve­ju taip pat bu­vo šio­kia to­kia ob­jek­ty­vi prie­žas­tis“, – per Ži­nių ra­di­ją aiš­ki­no par­la­men­to va­do­vas.

Gąs­di­na apkalta

Opo­zi­ci­nės „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis pa­tvir­ti­no, kad „tvar­kie­čiai“ ne­at­si­sa­ko min­ties trims „vals­tie­čiams“ reng­ti ap­kal­tos pro­ce­dū­rą. Dėl to šian­dien bus ta­ria­ma­si su ki­tais opo­zi­ci­jos at­sto­vais – li­be­ra­lais ir kon­ser­va­to­riais. Ta­čiau R. Že­mai­tai­tis pa­brė­žė, kad yra ir ki­tų klau­si­mo spren­di­mų bū­dų.

„Pir­miau­sia „vals­tie­čiai“ ga­lė­tų at­sip­ra­šy­ti dėl to­kio sa­vo poel­gio. Ta­čiau to da­ry­ti jie, at­ro­do, ne­ke­ti­na. Taip pat ma­no­me, kad vi­si trys tu­rė­tų pa­lik­ti sa­vo pos­tus: A. Ši­rins­kie­nė ir R. Kar­baus­kis – ko­mi­te­tų va­do­vų, A. Ve­ry­ga – mi­nis­tro“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė R. Že­mai­tai­tis. Jis vy­lė­si, jog opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai šian­dien pa­si­rinks tin­ka­miau­sią spren­di­mą. „Tvar­kie­tis“ už­si­mi­nė, kad mi­nis­tras, ku­ris „pri­si­dir­bo su Pa­sau­li­nės svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis“, ga­li ne­iš­veng­ti ir in­ter­pe­lia­ci­jos.

Ne­są­ži­nin­gas el­ge­sys

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius kons­ti­tu­ci­nės tei­sės ži­no­vas Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę ko­men­tuo­da­mas A. Ši­rins­kie­nės poel­gį „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog po­li­ti­kė bet ko­kiu at­ve­ju pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją. „A. Ši­rins­kie­nės el­ge­sys ne­są­ži­nin­gas, Kons­ti­tu­ci­ja to ne­to­le­ruo­ja. Sei­mo na­rio man­da­tas yra in­di­vi­dua­lus, tik Sei­mo na­rys ga­li juo nau­do­tis. Par­la­men­ta­rė pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­tą. Toks pa­žei­di­mas yra rea­lus pa­grin­das Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai im­tis svars­ty­mų“, – dės­tė V. Sin­ke­vi­čius. Ap­kal­ta pra­de­da­ma tik tuo at­ve­ju, jei šiurkš­čiai pa­žei­džia­ma Kons­ti­tu­ci­ja.

42-ejų A. Ši­rins­kie­nė yra bai­gu­si ba­ka­lau­ro stu­di­jas Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te (VDU), tu­ri teo­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro, gre­tu­ti­nę ang­lų kal­bos ir li­te­ra­tū­ros spe­cia­ly­bę, taip pat – teo­lo­gi­jos ma­gis­tro (li­cen­cia­to) kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Ji ap­gy­nė hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją „AIDS pa­aš­trin­tos svei­ka­tos ap­sau­gos prob­le­mos ir jų spren­di­mo eti­nė-mo­ra­li­nė at­sa­ko­my­bė“. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te A. Ši­rins­kie­nė ga­vo tei­sės ma­gis­tro laips­nį, gy­nė moks­li­nę di­ser­ta­ci­ją, ku­rio­je nag­ri­nė­jo pre­zer­va­ty­vų pa­ti­ki­mu­mą.