Etikos sargai ir išteisino, ir šiek tiek pabarė Artūrą Skardžių
Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius ne­pri­va­lė­jo, bet ga­lė­jo dek­la­ruo­ti sa­vo san­ty­kį su bend­ro­ve, ku­ri jo žmo­nai pri­klau­san­čia­me skly­pe pa­sta­tė vė­jo jė­gai­nių, bet jam rei­kia nu­si­ša­lin­ti nuo vi­sų klau­si­mų, su­si­ju­sių su vė­jo ener­ge­ti­ka, svars­ty­mo, tre­čia­die­nį nu­spren­dė par­la­men­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Komisija konstatavo, kad politikui dėl žmonos Snieguolės Skardžiuvienės sklype stovinčių vėjo jėgainių gali kilti interesų konfliktas.

Dėl A.Skardžiaus į Seimo etikos sargus birželį kreipėsi Mišriai Seimo narių grupei priklausanti Aušra Maldeikienė. Jis prašė įvertinti, ar tinkamai A.Skardžius deklaravo privačius interesus, ar dėl jo šeimos turimos žemės nuomos sutarties su bendrove „Renovacijos partneriai“ nekyla viešųjų ir privačių interesų konfliktas svarstant Seime klausimus, kurie yra tiesiogiai susiję su Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimais, reglamentuojančiais vėjo energetiką.

Naujienų portalas 15min.lt anksčiau pranešė, kad septynių 2,3 megavato galios jėgainių parką Šilutės rajone, Čiūtelių kaime, valdo 2005-aisiais „Lietuvos energijos“ skelbtą konkursą laimėjusi „Naujoji energija“, ji šiuo metu nuomojasi sklypus iš bendrovės „Renovacijos partneriai“. Pastaroji bendrovė žemę nuomojasi iš vietos gyventojų, įskaitant ir A.Skardžiaus šeimą. Per metus už beveik 27 hektarų sklypo nuomą politikui mokami 24 tūkst. eurų.

Portalas nurodė, kad A.Skardžiaus gaunama suma už žemės nuomą verslininkams yra 12–28 kartus didesnė, nei mokama greta esančių sklypų savininkams.

Nebūdamas Seimo nariu, iki 2012 metų lapkričio, buvo Lietuvos atsinaujinančių išteklių asociacijos narys. Tuo metu jai priklausė ir bendrovės „Naujoji energija“ vadovas Tadas Navickas.