Etikos prievaizdų laukia skaidrinimo procedūra
Sei­mas pra­de­da spręs­ti, kaip de­po­li­ti­zuo­ti Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK). Val­dan­tie­siems pri­im­ti­nas opo­zi­ci­nių frak­ci­jų pa­siū­ly­mas ati­mti VTEK for­ma­vi­mo ini­cia­ty­vą iš po­li­ti­kų. Ta­čiau prob­le­mą jie no­rė­tų spręs­ti komp­lek­siš­kiau.

Sei­mui šian­dien bus pa­teik­tas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma keis­ti VTEK su­da­ry­mo tvar­ką. Tai pa­da­ry­ti jis ra­gi­no ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo na­rius, ta­čiau pri­ta­ri­mo ne­su­lau­kė. Pa­na­šų pro­jek­tą Sei­me yra įre­gis­tra­vęs ir Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. Jis kiek ki­taip nei kon­ser­va­to­rius J. Raz­ma įsi­vaiz­duo­ja, kas ga­lė­tų skir­ti eti­kos sar­gus.

De­po­li­ti­zuo­ti VTEK ne kar­tą yra ra­gi­nu­si pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Dė­me­sį į prob­le­mą prieš ke­lias sa­vai­tes vals­ty­bės va­do­vė at­krei­pė ir per su­si­ti­ki­mą su nau­juo­ju Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu. Vi­lia­ma­si, kad ne po­li­ti­kų pa­skir­ti eti­kos sar­gai dirbs skaid­riau ir bus ob­jek­ty­ves­ni.

Pro­jek­tas – anos kadencijos

J. Raz­mos par­eng­tas pro­jek­tas nu­ma­to, kad po vie­ną kan­di­da­tą į VTEK na­rius Sei­mui ga­lė­tų teik­ti Tei­sė­jų ta­ry­ba, Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja, vie­šo­sios įstai­gos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) ir Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­ja (LVK). Pa­gal E. Gen­vi­lo par­eng­tą pro­jek­tą, po du kan­di­da­tus į VTEK teik­tų Tei­sė­jų ta­ry­ba ir Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­ja, vie­ną – vie­šo­sios įstai­gos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­rius.

„Ga­liu pa­si­gir­ti, kad anks­čiau nei pre­zi­den­tė pra­dė­jau ju­din­ti šį klau­si­mą, bet nie­kas ne­no­rė­jo to gir­dė­ti“, – šmaikš­ta­vo „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas J. Raz­ma. Jis pa­žy­mė­jo ne­abe­jo­jan­tis, kad jei VTEK na­rius skirs ne po­li­ti­kai, ši bus ne­utra­les­nė ir be­ša­liš­kes­nė. „Man nė­ra taip svar­bu, kas bus įsta­ty­me nu­ma­ty­ti kan­di­da­tų tei­kė­jai. Vis dėl­to gal bū­tų bu­vę ko­rek­tiš­kiau, jei, ži­no­da­mas ma­no ini­cia­ty­vą, E. Gent­vi­las sa­vo pa­siū­ly­mą bū­tų tei­kęs kaip pa­tai­są, o ne nau­ją da­ly­ką“, – sa­kė kon­ser­va­to­rius. STT, kaip VTEK na­rių tei­kė­ją, jis ti­ki­no siū­lan­tis dėl to, kad ši tar­ny­ba yra su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, ir nie­kas ne­abe­jos, kad jos pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas bus skaid­rus, griež­tas ir reik­lus.

Ka­dan­gi Ka­ta­li­kų baž­ny­čia mo­ra­lės da­ly­kams tei­kia daug dė­me­sio, J. Raz­ma pa­siū­lė ir LVK. „Ne­rei­kia įsi­vaiz­duo­ti, kad jos kan­di­da­tas bus ku­ni­gas. Vys­ku­pai ga­li pa­siū­ly­ti bet ko­kį ži­no­mą au­to­ri­te­tin­gą vi­suo­me­nės vei­kė­ją, ku­riuo pa­si­ti­ki“, – aiš­ki­no TS-LKD frak­ci­jos at­sto­vas. Ta­čiau Sei­mo tei­si­nin­kai kons­ta­ta­vo, kad LVK įtrau­ki­mas į VTEK na­rių sky­ri­mo pro­ce­są prieš­ta­rau­tų Kons­ti­tu­ci­jai.

Pri­nci­pui pritaria

E. Gen­vi­las ma­no, kad ar­ti­miau­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je tu­rė­tų bū­ti pa­teik­tas ir jo pro­jek­tas. „Tuo­met bū­tų ga­li­my­bė at­sa­kin­gam ko­mi­te­tui pa­ves­ti ana­li­zuo­ti abu, su­jung­ti ir siū­ly­ti vie­no­kį ar ki­to­kį va­rian­tą“, – sa­kė li­be­ra­las. Jis lai­ko­si nuo­mo­nės, kad VTEK na­rius tu­ri siū­ly­ti tei­si­nės or­ga­ni­za­ci­jos. „Jei pri­si­dė­tų STT, de­po­li­ti­za­vi­mo ne­lik­tų, nes tar­ny­bos va­do­vą ski­ria po­li­ti­kai“, – pa­brė­žė E. Gent­vi­las.

Pa­sak Sei­mo pir­mo­sios vi­ce­pir­mi­nin­kės „vals­tie­tės“ Ri­mos Baš­kie­nės, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­ja šį klau­si­mą ap­tars šian­dien ry­tą. „Iš pri­nci­po pri­ta­ria­me, kad tiek Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK), tiek VTEK na­rių sky­ri­mo tvar­ka tu­rė­tų bū­ti ki­to­kia“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ji.

R. Baš­kie­nės nuo­mo­ne, ši prob­le­ma tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma komp­lek­siš­kai. „Ma­nau, kad vi­sos prie­žiū­ros funk­ci­ją at­lie­kan­čios ins­ti­tu­ci­jos vi­są dė­me­sį tu­rė­tų su­telk­ti į efek­ty­vu­mą ir vi­siš­kai at­si­ri­bo­ti nuo po­li­ti­ka­vi­mo“, – tei­gė vie­na par­la­men­to va­do­vių.

Su ja su­tin­ka ir LVŽS at­sto­vas Po­vi­las Urb­šys. „Dėl pri­nci­po ne­prieš­ta­rau­ja­me. Ta­čiau ko­kį spren­di­mo bū­dą pa­si­rink­ti ei­nant de­po­li­ti­za­vi­mo link, yra ki­tas klau­si­mas. Ma­nau, aiš­kiai rei­kė­tų apib­rėž­ti su­bjek­tus, ku­rie de­le­guo­tų kan­di­da­tus ir į VTEK, ir į VRK“, – sa­kė „vals­tie­tis“.

Kri­ti­kuo­ja se­niai

Bir­že­lį Sei­me skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą pre­zi­den­tė VTEK ne­gai­lė­jo griež­tų ver­ti­ni­mų. Ša­lies va­do­vė tą­kart tei­gė, jog ap­si­va­ly­mas nuo ko­rup­ci­jos bū­tų grei­tes­nis, jei VTEK tap­tų po­li­ti­nės sis­te­mos mo­ra­lės ser­gė­to­ja, o ne su­si­te­pu­sių­jų ba­lin­to­ja. Prieš ke­lias sa­vai­tes su­si­ti­ku­si su nau­juo­ju Sei­mo pir­mi­nin­ku D. Gry­baus­kai­tė dar kar­tą par­agi­no de­po­li­ti­zuo­ti VTEK.

VTEK su­da­ro 5 na­riai, ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai. Po vie­ną kan­di­da­tą į VTEK na­rius Sei­mui tei­kia pre­zi­den­tas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, prem­je­ras, Tei­sė­jų ta­ry­ba ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas. Kan­di­da­tus tvir­ti­na Sei­mas. To­dėl po­li­ti­kai at­krei­pė dė­me­sį, kad, pri­klau­so­mai nuo rin­ki­mų re­zul­ta­tų, ga­li su­sik­los­ty­ti si­tua­ci­ja, kad net ke­tu­ri kan­di­da­tų tei­kė­jai – po­li­ti­kai bus su­si­ję su vie­na po­li­ti­ne par­ti­ja, ku­rios at­sto­vai tu­ri kan­di­da­tus tvir­ti­nan­čią dau­gu­mą Sei­me. Tuo­met vi­suo­me­nei ga­li kil­ti abe­jo­nių dėl to­kios ko­mi­si­jos pri­ima­mų spren­di­mų ša­liš­ku­mo.

Šiuo me­tu VTEK va­do­vau­ja Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius. Rea­guo­da­mas į mi­nė­tus pre­zi­den­tės žo­džius, jis par­eiš­kė ne­iš­gir­dęs kri­ti­kos nei sau, nei sa­vo va­do­vau­ja­mai ko­mi­si­jai. Esą VTEK vyk­do pla­čią pre­ven­ci­nę veik­lą, o tir­da­ma skun­dus ne­tu­ri įga­lio­ji­mų kons­ta­tuo­ti eti­kos pa­žei­di­mų. „Aš ti­krai ne­ma­tau čia per­so­na­li­nės kri­ti­kos ar kri­ti­kos ko­mi­si­jos at­žvil­giu. Nes ko­mi­si­ja ti­krai yra ne­po­li­ti­zuo­ta, mums vi­siš­kai tas pats tie par­ti­niai rei­ka­lai, o da­bar, rin­ki­mų me­tais, po­li­ti­kai su­ju­dę, mes gau­na­me kas­dien iš įvai­riau­sių po­li­ti­kų įvai­riau­sių krei­pi­mų­si ir jiems at­sa­ko­me ar iš­aiš­ki­na­me, ar pa­ta­ria­me, tad dar­bas vyks­ta“, – tuo­met aiš­ki­no R. Va­len­tu­ke­vi­čius.

Dau­giau­sia kri­ti­kos strė­lių į VTEK šiais me­tais bu­vo pa­leis­ta dėl spren­di­mų, su­si­ju­sių su va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro skan­da­lu. Ša­lies va­do­vė pa­va­sa­rį iš prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus rei­ka­la­vo pri­im­ti pri­nci­pin­gą spren­di­mą dėl ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko ar­gu­men­tuo­da­ma, kad šis gal­būt da­ly­va­vo ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se. Ta­čiau A. But­ke­vi­čius tą­kart pra­ne­šė, kad K. Tre­čio­kas lie­ka pos­te po VTEK spren­di­mo ne­pra­dė­ti ty­ri­mo, ar jis ne­su­pai­nio­jo in­te­re­sų.