Etikos komisiją formuos kitaip
Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja bus su­da­ro­ma iš nau­jo ir va­do­vau­jan­tis nau­jais pri­nci­pais, an­tra­die­nį nu­ta­rė Sei­mas.

Sei­mo na­rių el­ge­sį ver­ti­nan­ti ko­mi­si­ja bus su­da­ro­ma iš 11 par­la­men­ta­rų, lai­kan­tis Sei­mo frak­ci­jų pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo pri­nci­po. Sei­mo dau­gu­ma į ko­mi­si­ją siū­lys pen­kis kan­di­da­tus iš ma­žu­mos, o ma­žu­mai pri­klau­san­tys par­la­men­ta­rai - še­šis val­dan­čių­jų at­sto­vus.

Už tai an­tra­die­nį bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo aš­tuo­ni, 26 su­si­lai­kė.

Ši pa­tai­sa įsi­ga­lios nuo jos pa­skel­bi­mo.

Pa­sak vie­no iš pro­jek­to au­to­rių Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rio Al­gir­do Pa­tac­ko, šiais pa­kei­ti­mais sie­kia­ma de­po­li­ti­zuo­ti ko­mi­si­ją, „per­ves­ti ją iš po­li­ti­zuo­tos struk­tū­ros į ki­tą mo­ra­li­nę di­men­si­ją“.

Kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma vy­lė­si, kad nau­jo­ji tvar­ka leis tu­rė­ti Sei­me au­to­ri­te­tin­gą ins­ti­tu­ci­ją, ku­rios nu­ta­ri­mus vi­si gerb­tų.

Tuo me­tu val­dan­tie­siems pri­klau­san­tis „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis ti­ki­no, kad da­bar­ti­nė ko­mi­si­ja „dir­bo ga­na ob­jek­ty­viai, ga­na są­ži­nin­gai, ra­cio­na­liai“.

„(Ko­mi­si­jo­je - BNS) yra at­sto­vai ir iš opo­zi­ci­jos - ir Po­vi­las Gy­lys, ir len­kų at­sto­vas. Jei­gu dvi par­la­men­ti­nės gru­pės (kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai - BNS) ne­pa­ten­kin­tos, ma­nau, kad ko­mi­si­ja ga­li pui­kiau­siai dar­buo­tis. Ma­nau, kad ne­šo­ki­nė­ki­me pa­gal kon­ser­va­to­rių am­bi­ci­jas tuš­čias, pa­gal jų rei­ka­la­vi­mus, o nuo ki­tos ka­den­ci­jos per­for­muo­ki­me ko­mi­si­ją“, - ra­gi­no jis.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad siū­lo­mi pa­kei­ti­mai ne­už­ti­krins ko­mi­si­jos dar­bo ko­ky­bės ir au­to­ri­te­to. Anot jo, nau­jo­ji Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­ka nau­din­giau­sia di­džio­sioms frak­ci­joms - kon­ser­va­to­riams ir so­cial­de­mo­kra­tams.

Ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­ka kei­čia­ma po to, kai pro­tes­tuo­da­mi prieš val­dan­čių­jų bal­sais pri­ima­mus po­li­ti­zuo­tus spren­di­mus ją pa­li­ko dau­gu­ma opo­zi­ci­jos at­sto­vų, tarp jų ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Va­len­ti­nas Stun­dys. Ši ko­mi­si­ja su­da­ry­ta pa­gal pa­pras­tą frak­ci­jų pro­por­ci­nio at­sto­va­vi­mo pri­nci­pą, t.y. pa­skirs­čius kvo­tas na­rius pa­siū­lė pa­čios frak­ci­jos.

Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jo­je dir­ban­tys opo­zi­ci­jos na­riai jau per­nai bu­vo pa­skel­bę boi­ko­tą, bet su­lau­kę „dar­bie­tės“ Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės pa­ža­do ini­ci­juo­ti ko­mi­si­jos su­da­ry­mo tvar­kos pa­kei­ti­mą, grį­žo dirb­ti. Pa­kei­ti­mų ne­pa­da­rius, opo­zi­ci­ja šį ru­de­nį vėl pro­tes­tuo­da­ma pa­li­ko ko­mi­si­ją, tuo­met pra­dė­tas svars­ty­ti pro­jek­tas dėl pert­var­kos.