ET Ministrų Komitetas laukia naujų žingsnių dėl R. Pakso kandidatavimo
Su­stip­rin­tos prie­žiū­ros pro­ce­dū­rą Lie­tu­vai dėl par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­rio Ro­lan­do Pa­kso kan­di­da­ta­vi­mo tai­kan­tis Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas nau­jų žings­nių lau­kia iki lie­pos vi­du­rio.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo (EŽTT) spren­di­mo R.Pa­kso by­lo­je vyk­dy­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę pir­mą kar­tą svars­ty­tas ET Mi­nis­trų Ko­mi­te­to vie­šuo­se de­ba­tuo­se. Šis ko­mi­te­tas pri­žiū­ri EŽTT pri­im­tų spren­di­mų įgy­ven­di­ni­mą.

Kaip pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja Mi­nis­trų Ko­mi­te­tui pa­aiš­ki­no, jog Sei­mas gruo­dį bal­sa­vo dėl ke­lią į rin­ki­mus R.Pa­ksui at­ve­rian­čios Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos, ta­čiau jai pri­im­ti ne­už­te­ko bal­sų. Taip pat bu­vo pa­žy­mė­ta, kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas ban­dy­ta pri­im­ti du kar­tus per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus.

Pa­sak Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, sa­vo spren­di­me Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas ap­gai­les­ta­vo, kad Sei­mas ne­priė­mė įsta­ty­mo pro­jek­to, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį į lig­šio­li­nes Lie­tu­vos pa­stan­gas. Kar­tu Lie­tu­va ra­gi­na­ma „im­tis bū­ti­nų Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų, kad R.Pa­ksui bū­tų pa­nai­kin­tas nuo­la­ti­nis tei­sės bū­ti ren­ka­mam į Sei­mą ri­bo­ji­mas, sie­kiant už­ti­krin­ti jo ga­li­my­bes da­ly­vau­ti 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se“.

Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas pa­pra­šė Lie­tu­vos pa­teik­ti at­nau­jin­tą in­for­ma­ci­ją dėl ga­li­my­bės iš­spręs­ti šį klau­si­mą per Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ją, ne vė­liau kaip iki lie­pos lie­pos 15 die­nos.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tvir­ti­na, kad Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja su­lau­kė dau­gu­mos vals­ty­bių pa­lai­ky­mo bei su­pra­ti­mo, iš­sky­rus Ru­si­ją, ku­ri „ir prieš po­sė­dį, ir jo me­tu ka­te­go­riš­kai pa­si­sa­kė prieš tai, kad bū­si­ma­me Mi­nis­trų Ko­mi­te­to spren­di­me bū­tų pa­brėž­tos lig­šio­li­nės Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės pa­stan­gos ir aiš­kus vals­ty­bės įsi­pa­rei­go­ji­mas Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos sis­te­mai“.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas 2011 me­tais yra kons­ta­ta­vęs, kad drau­di­mas R.Pa­ksui iki gy­vos gal­vos da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se yra ne­pro­por­cin­gas.

R.Pa­ksas ne­ga­li da­ly­vau­ti pre­zi­den­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se nuo 2004 me­tų, kai per ap­kal­tą bu­vo at­leis­tas iš pre­zi­den­to par­ei­gų. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad par­ei­gų per ap­kal­tą ne­te­kęs as­muo iki gy­vos gal­vos ne­ga­li ei­ti par­ei­gų, ku­rioms rei­ka­lin­ga kons­ti­tu­ci­nė prie­sai­ka. Anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, no­rint pa­keis­ti šią nuo­sta­tą, bū­ti­na keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją.