Estijos prezidentas: mūsų dabartis yra paminklas žuvusiems Vilniuje
Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­kas Il­ve­sas tre­čia­die­nį pa­ger­bė 1991 me­tų so­vie­tų ag­re­si­jos Vil­niu­je au­kas, ir par­agi­no įver­tin­ti, kaip to­li Bal­ti­jos ša­lys nu­ėjo de­mo­kra­ti­jos ke­liu per ket­vir­tį am­žiaus.

„Šią die­ną, prieš 25 me­tus, SSRS ka­ri­nių da­li­nių puo­li­mo me­tu žu­vo 14 lie­tu­vių, ku­rie gy­nė Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tą bei Ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­sta­tą. Pri­si­min­ki­me tuos drą­sius žmo­nes, ku­rie tą­kart iš­ėjo gin­ti Lie­tu­vos lais­vės“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė Es­ti­jos pre­zi­den­tas.

„Pa­gal­vo­ki­me ir apie tai, kaip to­li Bal­ti­jos ša­lys per tą ket­vir­tį am­žiaus nu­ėjo – į de­mo­kra­ti­nių ša­lių bend­ruo­me­nę, Eu­ro­pos Są­jun­gą ir NA­TO. Mū­sų da­bar­tis yra pa­mink­las žu­vu­sie­siems Vil­niu­je“, – tei­gė Es­ti­jos va­do­vas.

Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Geor­gi­jus Marg­ve­laš­vi­lis sa­kė, kad sau­sio 13-oji yra ta die­na, ku­ri ta­po ko­vos už lais­vę ir vals­ty­bin­gu­mo sim­bo­liu.

„1991 me­tų sau­sio 13 die­ną Lie­tu­vos žmo­nės pa­au­ko­jo sa­vo gy­ve­ni­mus di­džiam idea­lui su­kur­ti lais­vą, kles­tin­čią ir ne­prik­lau­so­mą vals­ty­bę. Šis did­vy­riš­kas el­ge­sys ro­do, kad nie­kas ne­ga­li pa­sip­rie­šin­ti ne­prik­lau­so­my­bės ir su­ve­re­ni­te­to sie­kiui ir dva­siai“, – pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me tei­gė G.Marg­ve­laš­vi­lis.

Lie­tu­va tre­čia­die­nį mi­ni 25-ąsias me­ti­nes nuo 1991-ųjų sau­sio 13-osios, kai so­vie­tų ka­riuo­me­nei štur­muo­jant te­le­vi­zi­jos bokš­tą Vil­niu­je žu­vo 14 lais­vės gy­nė­jų.