Estijoje su M.Pence'u susitikusi prezidentė reiškė paramą naujoms JAV sankcijoms Rusijai
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pir­ma­die­nį dar kar­tą reiš­kė par­amą nau­joms Jung­ti­nių Vals­ti­jų sank­ci­joms Ru­si­jai.

Ta­li­ne su ki­tų Bal­ti­jos ša­lių ly­de­riais ir Jung­ti­nių Vals­ti­jų vi­cep­re­zi­den­tu Mi­ke'u Pen­ce'u (Mai­ku Pen­su) su­si­ti­ku­si ša­lies va­do­vė tei­gė, kad sank­ci­jos su­ma­žins ga­li­my­bę Mask­vai ener­ge­ti­nius iš­tek­lius nau­do­ti kaip po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­nę.

„Aš ti­kiuo­si, kad pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­lai­kys spren­di­mą įves­ti sank­ci­jas Krem­liaus po­li­ti­kai, ku­ri nau­do­ja ener­ge­ti­kos po­li­ti­ką kaip (spau­di­mo) prie­mo­nę“, – žur­na­lis­tams sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

D.Gry­baus­kai­tė pa­brė­žė, kad iki Lie­tu­vai pra­dė­jus eksp­loa­tuo­ti su­skys­tin­tų­jų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lą ji už du­jas mo­kė­jo maž­daug 40 proc. dau­giau, nes Ru­si­jos du­jų bend­ro­vė „Gazp­rom“ bu­vo vie­nin­te­lis ša­lies du­jų tie­kė­jas.

JAV pre­zi­den­tas D.Trum­pas dar tu­ri pa­si­ra­šy­ti ša­lies įsta­ty­mų lei­dė­jų pri­im­tas pa­tai­sas, ku­rio­mis sie­kia­ma nu­baus­ti Krem­lių už ki­ši­mą­si į 2016 me­tų JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus ir Ukrai­nos Kry­mo re­gio­no anek­si­ją.

Pro­jek­tas nu­ma­to sank­ci­jas įmo­nėms, ku­rios dir­ba su Ru­si­jos eks­por­to du­jo­tie­kiais. Ste­bė­to­jų tei­gi­mu, įsta­ty­mu JAV taip pat ga­li siek­ti su­stip­rin­ti sa­vo du­jų eks­por­to įta­ką.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tės po­zi­ci­ja ker­ta­si su Briu­se­lio par­ei­gū­nų ne­ri­mu, kad nau­jos sank­ci­jos ga­li pa­kenk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se esan­čių įmo­nių kar­tu su Ru­si­ja vys­to­miems ener­ge­ti­kos pro­jek­tams, tarp ku­rių yra du­jo­tie­kis „Nord Stream 2“.

Ukrai­na, Len­ki­ja ir Bal­ti­jos ša­lys sa­ko, kad šis du­jo­tie­kis su­stip­rins ES pri­klau­so­my­bę nuo du­jų įmo­nės „Gazp­rom“. Ši jau tie­kia apie treč­da­lį du­jų Eu­ro­pai.

Du­jo­tie­kis taip pat su­ma­žin­tų Ukrai­nos kaip tran­zi­to ša­lies svar­bą, o tai su­duo­tų smū­gį pro­va­ka­rie­tiš­kai vy­riau­sy­bei, su­si­du­rian­čiai su ka­ri­niu ir eko­no­mi­niu Mask­vos spau­di­mu. Bir­že­lį vie­šė­da­ma Ukrai­nai D.Gry­baus­kai­tė pa­ža­dė­jo pa­dė­ti blo­kuo­ti pro­jek­tą.

„Nord Stream 2“ pro­jek­to rė­mė­jai sa­ko, kad jis leis at­pi­gin­ti du­jas.

Per „Za­pad“ dis­lo­kuos dau­giau pajėgumų

D.Gry­baus­kai­tė tei­gė, kad Lie­tu­va ne tik gir­di, bet ir gy­vai ma­to JAV įsi­pa­rei­go­ji­mų Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bai vyk­dy­mą.

„Mes ma­to­me, o ne tik gir­di­me, kaip JAV ga­lin­gai su­grįž­ta gin­ti sa­vo NA­TO są­jun­gi­nin­kų“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.

Pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu LRT ra­di­jui pre­zi­den­tė tvir­ti­no, kad Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ren­gia­mų ka­ri­nių pra­ty­bų „Za­pad“ me­tu ru­dens pra­džio­je Jung­ti­nės Vals­ti­jos dvi­gu­bai pa­di­dins oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vų skai­čių Lie­tu­vo­je.

Pa­pras­tai NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja vyk­do­ma Lie­tu­vo­je ir Es­ti­jo­je dis­lo­kuo­jant po ke­tu­ris nai­kin­tu­vus.

D.Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad „Za­pad“ me­tu Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne taip pat bus dis­lo­kuo­ta dau­giau JAV ka­rių ir tech­ni­kos.

Lie­tu­vos par­ei­gū­nai kol kas iš­sa­miau ne­ko­men­ta­vo, ko­kius pa­jė­gu­mus per pra­ty­bas są­jun­gi­nin­kai per­kels į Bal­ti­jos ša­lis ir Len­ki­ją.

Ame­ri­kie­čiai jau anks­čiau Lie­tu­vo­je yra dis­lo­ka­vę dau­giau oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vų, nei įpras­ta. Tai įvy­ko 2014 me­tų pa­va­sa­rį, Ru­si­jai anek­sa­vus Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­lį.

Nuo ta­da JAV kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­ka­vo po kuo­pą ka­rių, o šie­met ėmė­si va­do­vau­ti Len­ki­jo­je su­for­muo­tam NA­TO ba­ta­lio­nui. To­kie vie­ne­tai su­kur­ti ir Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je, jiems va­do­vau­ja ki­tos vals­ty­bės.

Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se bu­vo ki­lęs ne­ri­mas, kai Do­nal­das Trum­pas per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ža­dė­jo pa­ge­rin­ti ry­šius su Ru­si­ja ir men­ki­no NA­TO, va­din­da­mas Al­jan­są „at­gy­ve­nu­siu“.

Ta­čiau dip­lo­ma­tai taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad nau­jo­sios ad­mi­nis­tra­ci­jos par­ei­gū­nų vi­zi­tai į re­gio­ną pa­sta­ruo­ju me­tu ta­po ypač daž­ni. Ge­gu­žę Lie­tu­vo­je vie­šė­jo JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas (Džeim­sas Ma­ti­sas), ba­lan­dį Es­ti­jo­je lan­kė­si At­sto­vų rū­mų pir­mi­nin­kas Pa­ulas Rya­nas (Po­las Ra­ja­nas).

Es­ti­jo­je pir­ma­die­nį vie­šin­tis vi­cep­re­zi­den­tas M.Pen­ce'as par­eiš­kė, kad JAV vi­sa­da pa­lai­kys Bal­ti­jos ša­lis.

„Pre­zi­den­tas pa­siun­tė ma­ne, kad pa­sa­ky­čiau: mes esa­me su ju­mis. Pa­lai­ko­me Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos žmo­nes bei vals­ty­bes. Ir vi­sa­da pa­lai­ky­si­me“, – pa­brė­žė jis.