Estija neįkvepia: partnerystė – tik vyro ir moters
Ne­tru­kus Sei­mą tu­rė­tų pa­siek­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­ko­re­guo­tos Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos, ku­rio­mis dar kar­tą bus sie­kia­ma įtei­sin­ti par­tne­rys­tės ins­ti­tu­tą. Ne­pai­sant da­lies po­li­ti­kų ir ne­vy­riau­sy­bi­nin­kų ra­gi­ni­mų ne­pa­lik­ti už bor­to ho­mo­sek­sua­lių po­rų, ke­ti­na­ma įtvir­tin­ti tik šei­mos ne­su­kū­ru­sių skir­tin­gų ly­čių as­me­nų są­jun­gas.

Vy­riau­sy­bė ki­tą sa­vai­tę tu­rė­tų ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ti dėl Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų, reg­la­men­tuo­jan­čių san­tuo­kos ne­įre­gis­tra­vu­sių, bet kar­tu gy­ve­nan­čių ir šei­mi­nius san­ty­kius ku­rian­čių vy­ro ir mo­ters tei­ses bei par­ei­gas. Spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, pa­kei­ti­mai bū­tų ak­tua­lūs apie 200 tūkst. he­te­ro­sek­sua­lių as­me­nų, nes apie 100 tūkst. po­rų gy­ve­na ne­su­si­tuo­kę. Į ho­mo­sek­sua­lių po­rų in­te­re­sus ne­at­siž­vel­gia­ma tei­giant, kad tai nė­ra pa­ti „aš­triau­sia prob­le­ma“.

Spręs­tų pra­kti­nes problemas

Pa­gal Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą par­tne­riais ga­lė­tų tap­ti pil­na­me­čiai vy­ras ir mo­te­ris, ku­rie nė­ra gi­mi­nai­čiai, tar­pu­sa­vy­je nė­ra su­da­rę san­tuo­kos bei nė­ra ki­tų as­me­nų par­tne­riai. Siū­lo­ma įtvir­tin­ti par­tne­rys­tę pa­gal įsta­ty­mą, kai bend­ras vy­ro ir mo­ters gy­ve­ni­mas ku­riant šei­mi­nius san­ty­kius ne­įre­gis­tra­vus san­tuo­kos su­ke­lia tei­si­nių pa­sek­mių, ne­rei­ka­lau­jant spe­cia­lių for­ma­lu­mų.

Ki­ta ver­tus, siek­da­mi par­tne­rys­tės fak­tą pa­nau­do­ti prieš tre­čiuo­sius as­me­nis, par­tne­riai tu­rės pa­si­ra­šy­ti ir no­ta­rui tvir­tin­ti pa­teik­ti bend­rą par­eiš­ki­mą dėl par­tne­rys­tės. Duo­me­nys pa­gal to­kį par­eiš­ki­mą bū­tų įra­šo­mi Gy­ven­to­jų re­gis­tre. Re­gis­truo­tų par­tne­rių kil­mės iš tė­vo pu­sės nu­sta­ty­mas, tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mas ir nu­gin­či­ji­mas bū­tų grin­džia­mas iš es­mės ana­lo­giš­kais pri­nci­pais kaip ir su­si­tuo­ku­sių tė­vų. Par­tne­riai ga­lė­tų tu­rė­ti pa­vel­dė­ji­mo tei­sę. Tur­tas, par­tne­rys­tės me­tu įgy­tas abie­jų par­tne­rių ar vie­no jų var­du, bū­tų lai­ko­mas bend­ra nuo­sa­vy­be.

Aiš­ki­na­ma, kad par­tne­rys­tės įtvir­ti­ni­mas leis­tų iš­spręs­ti pa­grin­di­nes pra­kti­nes prob­le­mas, su ku­rio­mis šiuo me­tu su­si­du­ria ne­su­si­tuo­kę vy­rai ir mo­te­rys, to­kias kaip dis­po­na­vi­mas par­tne­rių bend­ru tur­tu, par­tne­rių vai­kų kil­mės nu­sta­ty­mas, par­tne­rių tar­pu­sa­vio iš­lai­ky­mas, pa­vel­dė­ji­mas po vie­no iš par­tne­rių mir­ties ir kt.

Dalia Kuodytė: "Gyvenimas, realybė labai dinamiškai keičiasi. Tos baimės yra neracionalios."/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Dis­kri­mi­na­ci­nis siūlymas

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rė Da­lia Kuo­dy­tė to­kį Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sų pro­jek­tą va­di­na dis­kri­mi­na­ci­niu, nes nuo­ša­ly­je pa­lie­ka­mi ho­mo­sek­sua­lūs as­me­nys. Esą jei to­kie pa­kei­ti­mai bū­tų pri­im­ti, at­si­ras­tų pa­grin­das kreip­tis į teis­mą, gal net ir Kons­ti­tu­ci­nį, pra­šant iš­aiš­kin­ti, ar jie ne­pra­si­len­kia su pa­grin­di­niu ša­lies įsta­ty­mu.

Prieš me­tus gru­pė Sei­mo li­be­ra­lų ir so­cial­de­mo­kra­tų pa­siū­lė įtei­sin­ti re­gis­truo­tą par­tne­rys­tę, ku­rią ga­lė­tų su­da­ry­ti ir du tos pa­čios ly­ties as­me­nys. Ta­čiau, anot D. Kuo­dy­tės, pa­siū­ly­mas at­si­dū­rė stal­čiu­je, nes ne­pa­vy­ko su­rink­ti pa­kan­ka­mai par­la­men­ta­rų par­ašų, kad pro­jek­tas bū­tų pa­teik­tas Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Par­la­men­ta­rė pri­mi­nė, kad prieš po­rą me­tų ho­mo­sek­sua­lių as­me­nų par­tne­rys­tė bu­vo įtei­sin­ta Es­ti­jo­je. „Ša­lis ne­sug­riu­vo, o la­bai sėk­min­gai gy­vuo­ja su par­tne­rys­tės ins­ti­tu­tu. Nei ten šei­mos griū­va, nei vyks­ta dar ko­kie nors bai­sūs da­ly­kai, ku­riais mus gąs­di­no kai ku­rie po­li­ti­kai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo D. Kuo­dy­tė.

Ne­pag­rįs­tos baimės

Li­be­ra­lės nuo­mo­ne, dau­gu­ma mū­sų ša­lies po­li­ti­kų prieš tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą šiau­šia­si tu­rė­da­mi ne­pag­rįs­tų fo­bi­jų, bai­min­da­mie­si ne­igia­mos Baž­ny­čios nuo­mo­nės, gal­vo­da­mi, kad rin­kė­jai yra „už­si­kon­ser­va­vę“ XX am­žiaus pra­džio­je ir bal­suo­ja tik už kon­ser­va­ty­vias ver­ty­bes.

„Man at­ro­do, kad gy­ve­ni­mas, rea­ly­bė la­bai di­na­miš­kai kei­čia­si. Tos bai­mės yra ne­ra­cio­na­lios. Po­li­ti­ko už­duo­tis – bū­ti ly­de­riu, siū­ly­ti dar­bot­var­kę ir dis­ku­tuo­ti net ir ne­pa­to­gio­mis te­mo­mis, keis­ti vi­suo­me­nės po­žiū­rį, o ne iš­kė­lus no­sį ti­krin­ti, iš kur vė­jas pu­čia“, – įsi­ti­ki­nu­si D. Kuo­dy­tė.

Anot po­li­ti­kės, įtei­sin­ti ir ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tę bū­ti­na, nes drau­ge gy­ve­nan­tys tos pa­čios ly­ties as­me­nys su­si­du­ria su di­džiu­liais pra­kti­niais su­nku­mais, ir ig­no­ruo­ti to ne­ga­li­ma. 10, 20 me­tų kar­tu gy­ve­nan­tys žmo­nės esą ne­tu­ri dau­gy­bės tei­sių, ku­rio­mis ga­li nau­do­tis he­te­ro­sek­sua­lios po­ros. Tai su­si­ję su tur­ti­niais, pa­vel­dė­ji­mo klau­si­mais. Vie­nam par­tne­rių at­si­dū­rus li­go­ni­nė­je, ki­tas ne­ga­li gau­ti jo­kios in­for­ma­ci­jos apie jo svei­ka­tos būk­lę, nes me­di­kai ją ga­li teik­ti tik šei­mos na­riams ir pan. „Jie ne­ga­li įgy­ven­din­ti ele­men­ta­rių tei­sių, ko­kias tu­ri ki­ti vi­suo­me­nės na­riai“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­rė.

Klau­si­mo dar­bot­var­kė­je nėra

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis aiš­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė­je klau­si­mas dėl tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo ne­svars­ty­tas. Anot jo, pir­miau­sia rei­kia iš­spręs­ti prob­le­mą, su­si­ju­sią su ge­ro­kai di­des­ne žmo­nių gru­pe, t. y. mo­ters ir vy­ro par­tne­rys­tės ins­ti­tu­to klau­si­mą.

Mi­nis­tras pa­sa­ko­jo, kad bu­vo at­lik­ta so­cio­lo­gi­nė apk­lau­sa, ku­ri par­odė, jog skir­tin­gos ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mui pri­ta­ria 84 proc. gy­ven­to­jų. „To­dėl im­amės spręs­ti šią prob­le­mą. Lie­tu­vo­je yra apie 100 tūkst. po­rų, gy­ve­nan­čių ne san­tuo­ko­je, ir dėl to ky­la įvai­rių prob­le­mų tiek vai­kams, tiek silp­nes­niam par­tne­riui, daž­niau­siai mo­te­rims. Tas prob­le­mas tu­ri spręs­ti teis­mai, nes po­ros san­ty­kiai nė­ra nie­kaip įtei­sin­ti“, – tvir­ti­no jis.

Gy­ven­to­jų nuo­mo­nės dėl tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­klau­sė. Ana­li­zuo­ti vi­suo­me­nės nuo­tai­kas šiuo klau­si­mu, J. Ber­na­to­nio ma­ny­mu, ga­lė­tų Sei­me įre­gis­truo­tų pa­tai­sų ini­cia­to­riai.

Anks­čiau J. Ber­na­to­nis yra sa­kęs, kad kol jis bus tei­sin­gu­mo mi­nis­tras, apie ho­mo­sek­sua­lų par­tne­rys­tės įtei­si­ni­mą ne­bus kal­bos. Da­bar mi­nis­tras kal­ba kiek dip­lo­ma­tiš­kiau ir tei­gia, kad nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu ne­reiš­kia, tie­siog dir­ba pa­gal Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, ku­rio­je apie tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­ty­kių įtei­si­ni­mą nie­ko ne­pa­sa­ky­ta. Ho­mo­sek­sua­lių po­rų pa­ti­ria­mi su­nku­mai, anot J. Ber­na­to­nio, bend­ra­me kon­teks­te nė­ra pa­ti „aš­triau­sia žmo­gaus tei­sių prob­le­ma“.

Ei­na­ma ne eu­ro­pie­tiš­ku keliu

Lie­tu­vos gė­jų ly­gos (LGL) va­do­vas Vla­di­mi­ras Si­mon­ko to­kią Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ją ver­ti­no la­bai ne­igia­mai. Anot jo, tai pra­si­len­kia su eu­ro­pi­nė­mis ten­den­ci­jo­mis, kai dau­gy­bė prog­re­sy­vių vals­ty­bių spren­džia bend­ro žmo­nių gy­ve­ni­mo klau­si­mus, ne­prik­lau­so­mai nuo jų ly­ti­nės orien­ta­ci­jos.

„Toks pa­sau­li­nių ten­den­ci­jų ig­no­ra­vi­mas stu­mia Lie­tu­vą į Eu­ro­pos pa­kraš­tį. To­liau ga­lė­si­me ly­giuo­tis tik į Ru­si­ją ar­ba Bal­ta­ru­si­ją. At­si­li­ki­mas aki­vaiz­dus“, – tei­gė V. Si­mon­ko.

Anot LGL va­do­vo, siū­ly­mas įtei­sin­ti tik skir­tin­gų ly­čių as­me­nų par­tne­rys­tę žei­džia jį as­me­niš­kai, nes jis 25 me­tus gy­ve­na su par­tne­riu ir į jų po­ros lū­kes­čius ne­at­siž­vel­gia­ma. Ho­mo­sek­sua­lioms po­roms ky­lan­čios prob­le­mos esą ig­no­ruo­ja­mos, o ne­tra­di­ci­nės orien­ta­ci­jos žmo­nės nė­ra ma­to­mi kaip pi­lie­čiai.

V. Si­mon­ko tei­gi­mu, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų at­lik­ti ty­ri­mus apie ho­mo­sek­sua­lių ar bi­sek­sua­lių po­rų gy­ve­ni­mą, su­ži­no­ti apie joms ky­lan­čias prob­le­mas. „Tai ga­lė­tų bū­ti pa­žan­gus mi­nis­te­ri­jos žings­nis, ku­ris par­ody­tų, kad yra ir ki­tų žmo­nių, ku­riems rei­ka­lin­gas toks įsta­ty­mas, ir kad nie­kas ne­pa­si­keis, dan­gus ne­grius, jei­gu jis bus tai­ko­mas vi­siems, ne­at­siž­vel­giant į ly­ti­nę orien­ta­ci­ją“, – pa­žy­mė­jo jis.

. . .

Si­tua­ci­ja Europoje

Eu­ro­pos ša­lys, įtei­si­nu­sios tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kas:

Ai­ri­ja, Bel­gi­ja, Da­ni­ja, Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Is­lan­di­ja, Is­pa­ni­ja, Liuk­sem­bur­gas, Ny­der­lan­dai, Nor­ve­gi­ja, Por­tu­ga­li­ja, Pra­ncū­zi­ja, Suo­mi­ja, Šve­di­ja.

Eu­ro­pos ša­lys, įtei­si­nu­sios tos pa­čios ly­ties as­me­nų par­tne­rys­tę:

An­do­ra, Aus­tri­ja, Če­ki­ja, Es­ti­ja, Grai­ki­ja, Ita­li­ja, Kip­ras, Kroa­ti­ja, Lich­tenš­tei­nas, Mal­ta, Slo­vė­ni­ja, Švei­ca­ri­ja, Veng­ri­ja, Vo­kie­ti­ja.

Eu­ro­pos ša­lys, ne­įtei­si­nu­sios jo­kių tos pa­čios ly­ties as­me­nų są­jun­gų:

Al­ba­ni­ja, Bal­ta­ru­si­ja, Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na, Bul­ga­ri­ja, Juo­dkal­ni­ja, Ko­so­vas, Lat­vi­ja, Len­ki­ja, Lie­tu­va, Ma­ke­do­ni­ja, Mol­do­va, Mo­na­kas, Ru­mu­ni­ja, Ru­si­ja, San Ma­ri­nas, Ser­bi­ja, Slo­va­ki­ja, Tur­ki­ja, Ukrai­na.