Esminė problema – atjautos trūkumas
Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga per­nai ga­vo 2 838 fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų par­eiš­ki­mus, iš ku­rių 1 752 ta­po nau­jais skun­dais. Su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nų veik­la bu­vo su­si­ję 1354, sa­vi­val­dos – 520 skun­dų.

To­kius skai­čius sa­vo at­as­kai­to­je už 2015 me­tus par­la­men­tui pa­tei­kė Sei­mo kon­tro­lie­riai. Dau­giau­sia skun­dų gau­ta dėl Tei­sin­gu­mo (480), Že­mės ūkio (252), Vi­daus rei­ka­lų (155) bei Ap­lin­kos (81) mi­nis­te­ri­jų ir jų val­dy­mo sri­čiai pri­skir­tų ins­ti­tu­ci­jų. Ta­čiau di­džiau­sias pa­grįs­tų skun­dų skai­čius fik­suo­tas dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos (40,5 proc.), Že­mės ūkio (37 proc.), Vi­daus rei­ka­lų (35,5 proc.) mi­nis­te­ri­jų ir jų val­dy­mo sri­čiai pri­skir­tų ins­ti­tu­ci­jų.

Par­eiš­kė­jai Sei­mo kon­tro­lie­riams skun­dė­si dėl že­mės skly­pų ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų kon­tro­lės, pri­va­žia­vi­mo ke­lio prie že­mės skly­po ne­bu­vi­mo, te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros, pra­šy­mų, skun­dų nag­ri­nė­ji­mo tvar­kos bei ter­mi­nų pa­žei­di­mo, tei­sės gau­ti in­for­ma­ci­ją pa­žei­di­mų, var­to­to­jų ir as­mens duo­me­nų tei­sių, vai­kų pri­ėmi­mo į iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas bei dau­gy­bės ki­tų klau­si­mų.

2015-ie­ji bu­vo an­tri me­tai, kai Sei­mo kon­tro­lie­riai vyk­dė na­cio­na­li­nę kan­ki­ni­mų pre­ven­ci­ją. Po at­lik­tų pa­ti­kri­ni­mų bu­vo pa­teik­tos 189 re­ko­men­da­ci­jos: 64 glo­bos įstai­goms, 14 – už­sie­nie­čių su­lai­ky­mo ir ap­gy­ven­di­ni­mo įstai­goms, 30 – areš­ti­nėms ir lai­ki­no su­lai­ky­mo pa­tal­poms, 24 – vai­kų glo­bos įstai­goms, 57 – įka­li­ni­mo įstai­goms. Sei­mo kon­tro­lie­rių ver­ti­ni­mu, ne vi­suo­met tin­ka­mai už­ti­kri­na­mas gy­ven­to­jų sau­gu­mas, ne vi­sos įstai­gos pa­jė­gios su­teik­ti pa­pil­do­mą tin­ka­mą prie­žiū­rą ir pa­slau­gas as­me­nims, ku­riems to­kios pa­slau­gos yra rei­ka­lin­gos. Ne vi­sur yra ver­ti­na­mas as­mens pri­va­tu­mas. Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos va­do­vo Au­gus­ti­no Nor­man­to tei­gi­mu, es­mi­nė prob­le­ma – at­jau­tos trū­ku­mas. Pa­teik­tai at­as­kai­tai va­kar pri­ta­rė Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas.

Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga – Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­riai pa­ti­kė­ta par­ei­ga gin­ti žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, nag­ri­nė­jant skun­dus dėl vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių par­ei­gū­nų pikt­nau­džia­vi­mo ar biu­ro­kra­tiz­mo. 2013 me­tų gruo­dį Sei­me ra­ti­fi­ka­vus Kon­ven­ci­jos prieš kan­ki­ni­mą ir ki­to­kį žiau­rų, ne­žmo­niš­ką ar že­mi­nan­tį el­ge­sį, ar bau­di­mą fa­kul­ta­ty­vų pro­to­ko­lą, Sei­mo kon­tro­lie­rių įga­lio­ji­mai bu­vo iš­plės­ti – įstai­gai su­teik­tas na­cio­na­li­nės kan­ki­ni­mų pre­ven­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos sta­tu­sas.