ESBO atstovė: karo kurstymas nėra žodžio laisvė
Bal­ti­jos ša­lims ko­vo­jant su Ru­si­jos pro­pa­gan­da da­ro­ma ir tei­gia­mų, ir ne­igia­mų žings­nių, sa­ko Vil­niu­je vie­šin­ti Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vė ži­niask­lai­dos lais­vei Dun­ja Mi­ja­to­vič.

Ji pa­brė­žia, kad ži­niask­lai­dos tu­ri­nys tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas ne vien žo­džio lais­vės po­žiū­riu, kai ka­da tai yra ir bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės klau­si­mai.

Ka­den­ci­ją bai­gian­ti D.Mi­ja­to­vič po su­si­ti­ki­mo su už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Li­nu Lin­ke­vi­čiu­mi žur­na­lis­tams sa­kė, kad at­siž­velg­da­mos į tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus ša­lys pa­čios tu­ri tei­sę nu­spręs­ti, kaip ko­vo­ti su pro­pa­gan­da. Anks­čiau ji yra kri­tiš­kai įver­ti­nu­si Lie­tu­vo­je pri­tai­ky­tus ri­bo­ji­mus ru­siš­koms te­le­vi­zi­joms.

„Aš pa­ti esu ki­lu­si iš Bal­ka­nų, bu­vu­sios Ju­gos­la­vi­jos, ku­ri pa­ty­rė ti­krai blo­giau­sią įma­no­mą pro­pa­gan­dą, kurs­tan­čią ne­ra­mu­mus, žu­dy­mus, ka­rą, ke­lian­čią ne­apy­kan­tą tarp žmo­nių, skal­dan­čią vi­suo­me­nę ir vis tiek ma­no at­sa­ky­mas yra tas, kad kaip de­mo­kra­ti­nės ša­lys mes tu­ri­me elg­tis tik pa­gal de­mo­kra­ti­nius stan­dar­tus. Ži­no­ma, yra at­ve­jų – ir aš tai va­di­nu rau­do­na li­ni­ja – ka­da trans­liuo­to­jai ar žur­na­lis­tai ra­gi­na žu­dy­ti ir kurs­to ne­san­tai­ką, tai jau ne­su­si­ję su žo­džio lais­ve, už tai rei­kia pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir tai tu­ri bū­ti ver­ti­na­ma už žo­džio lais­vės ar ži­niask­lai­dos lais­vės ri­bų“, – tei­gė D.Mi­ja­to­vič.

Vis dėl­to ES­BO at­sto­vė aiš­ki­no pir­miau­sia ra­gi­nan­ti su pro­pa­gan­da ko­vo­ti švie­ti­mu, o ne drau­di­mais.

„Tam ti­kro po­žiū­rio, ku­riam mes ne­pri­ta­ria­me, blo­ka­vi­mas ar stab­dy­mas nė­ra tai, ką aš no­rė­čiau ma­ty­ti de­mo­kra­ti­nė­se ša­ly­se. Aš se­kiau Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių ko­vą su pro­pa­gan­da, yra sėk­mių ir ne­sėk­mių, bu­vo mo­men­tų, ka­da tu­rė­jau pa­kel­ti bal­są, ir mo­men­tų, ka­da ga­lė­jau ro­dy­ti Bal­ti­jos ša­lis kaip pa­vyz­dį, kaip spręs­ti šiuos rei­ka­lus“, – tei­gė ji.

D.Mi­ja­to­vič at­krei­pė dė­me­sį, kad šių die­nų iš­šū­kis yra ne tik pro­pa­gan­da, bet ir kai ku­rių žur­na­lis­tų ne­kri­tiš­ku­mas ra­šant, pa­vyz­džiui, apie ko­vą su te­ro­riz­mu.

„Šian­dien su­si­du­ria­me su di­de­liais iš­šū­kiais, ne tik su pro­pa­gan­da, bet ir su sau­gu­mo da­ly­kais, ku­rie šiuo me­tu ky­la, ma­to­me ša­lių ko­vą su te­ro­riz­mu, eks­tre­miz­mu ir kaip tai vei­kia ži­niask­lai­dos lais­vę“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė ES­BO at­sto­vė.

„Kai pa­si­reiš­kia sa­vi­cen­zū­ra, su ja tu­rė­tų dirb­ti pa­tys žur­na­lis­tai ir žur­na­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jos: par­ody­ti pirš­tu į tuos žur­na­lis­tus, ku­rie dir­ba ne vi­sai ne­prik­lau­so­mai, bet at­sto­vau­da­mi po­li­ti­nėms jė­goms. De­ja, tai ma­to­me dau­ge­ly­je ša­lių“, – dės­tė ji.

ES­BO at­sto­vė Vil­niu­je pri­sta­to ne­se­niai iš­leis­tą do­ku­men­tą „Pro­pa­gan­da ir ži­niask­lai­dos lais­vė“, ku­ria­me pa­tei­kia­mos re­ko­men­da­ci­jos ko­vai su pro­pa­gan­da.