ES vidurkį dėl mirčių nuo narkotikų perdozavimo Lietuva viršija dvigubai
Lie­tu­va dvi­gu­bai vir­ši­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­dur­kį dėl mir­čių per­do­za­vus nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Blo­giau­sia pa­dė­tis – Es­ti­jo­je.

Už­per­nai Lie­tu­vo­je mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų te­ko 44,4 at­ve­jo ar­ba iš vi­so 87 mir­tys dėl nar­ko­ti­kų per­do­za­vi­mo.

Tuo me­tu ES vi­dur­kis yra 19,2 at­ve­jo mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų, ro­do an­tra­die­nį Li­sa­bo­no­je pa­skelb­ta ES nar­ko­ti­kų ste­bė­se­nos agen­tū­ros (EMCD­DA) at­as­kai­ta.

„Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, mir­ties nuo per­do­za­vi­mo at­ve­jų pa­dau­gė­jo ke­le­to­je ša­lių, tu­rin­čių ga­na pa­ti­ki­mas at­as­kai­tų tei­ki­mo sis­te­mas, įskai­tant Ai­ri­ją, Lie­tu­vą ir Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę“, – pa­brė­žia­ma do­ku­men­te.

Lat­vi­jo­je si­tua­ci­ja – ge­res­nė, čia re­gis­truo­ta 10,6 mir­ties at­ve­jo mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų. Tuo me­tu Es­ti­ja yra ly­de­rė pa­gal mir­čių skai­čių. Šio­je vals­ty­bė­je 2014 me­tais nuo per­do­za­vi­mo mi­rė 98 nar­ko­ma­nai, tai su­da­ro 113,2 at­ve­jo mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų.

Ma­žiau­siai mir­čių dėl per­do­za­vi­mo re­gis­tra­vo Ru­mu­ni­ja (2,4 at­ve­jo mi­li­jo­nui gy­ven­to­jų), Slo­va­ki­ja (3,1), Bul­ga­ri­ja (3,1), Veng­ri­ja (3,4).

EMCD­DA at­krei­pė dė­me­sį, kad na­cio­na­li­niai mir­tin­gu­mo ro­dik­liai la­bai ski­ria­si ir pri­klau­so nuo to­kių veiks­nių kaip nar­ko­ti­kų var­to­ji­mo pa­pli­ti­mas, ypa­tu­mai. Ki­ta ver­tus, sta­tis­ti­kai įta­kos tu­ri tam ti­kri me­to­do­lo­gi­niai su­nku­mai, pa­vyz­džiui, kad už­re­gis­truo­ja­mi ne vi­si mir­ties at­ve­jai ir tai, kad duo­me­nys ko­duo­ja­mi.

Apy­ti­kriai aps­kai­čiuo­ta, kad 2014 me­tais Eu­ro­pos Są­jun­go­je nuo per­do­za­vi­mo mi­rė ne ma­žiau kaip 6800 as­me­nų.

EMCD­DA mir­ties dėl per­do­za­vi­mo at­ve­jus skai­čiuo­ja 15–64 me­tų žmo­nių gru­pė­je.