ES toliau šelps Rusiją milijonais eurų
Ru­si­jai di­di­nat sa­vo ka­ri­nę ga­lią Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ir aš­tri­nant si­tua­ci­ją Ukrai­no­je, Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) 2014-2020 me­tų fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu Len­ki­jos, Lie­tu­vos ir Ka­li­ning­ra­do sri­ties bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mai ski­ria 67 mln. eu­rų. Pa­sie­nio re­gio­no gy­ven­to­jai ste­bi­si to­kiu dos­nu­mu, ta­čiau po­li­ti­kai aiš­ki­na, kad pi­ni­gai nu­ma­ty­ti pa­pras­tų žmo­nių gy­ve­ni­mui ge­rin­ti.

Iš nu­ma­ty­tų 67 mln. eu­rų di­džiau­sia da­lis - 48 mln. eu­rų tu­rė­tų ati­tek­ti Len­ki­jos ir Ru­si­jos pa­sie­nio bend­ra­dar­bia­vi­mui, o 19 mln. eu­rų - Lie­tu­vos ir Ru­si­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­jek­tams.

Ne­ma­to prasmės

„Man tų pi­ni­gų ne­gai­la, bet ky­la klau­si­mas, ar jie ti­krai ski­ria­mi tam, kam jų la­biau­siai rei­kia. Ru­si­ja šiuo me­tu yra ta­pu­si ag­re­so­re. Tad apie ko­kį bend­ra­dar­bia­vi­mą su ja ga­li bū­ti kal­ba­ma?“ - LŽ sa­kė ma­ri­jam­po­lie­tis Vy­tau­tas L. Jis ste­bė­jo­si, kad lė­šų ES yra nu­ma­čiu­si skir­ti, kai Ru­si­ja šį kraš­tą to­liau mi­li­ta­ri­zuo­ja ir ten net esą jau dis­lo­kuo­tos ar­ti­mo­jo nuo­to­lio ra­ke­tos „Is­kan­der-M“ ir ra­ke­tų sis­te­mos „S-400“, bet vi­siš­kai ne­krei­pia dė­me­sio į griū­van­tį prū­sų kul­tū­ros pa­vel­dą, ku­ris, kaip pri­pa­žįs­ta ir vie­tos moks­li­nin­kai, ne­pri­žiū­ri­mas su­nyks jau per ar­ti­miau­sius pen­ke­rius me­tus.

„Iš ES gau­tų mi­li­jo­nų pa­mink­lams at­sta­ty­ti ru­sai ti­krai ne­nau­dos. Tai gal ge­riau tuo pi­ni­gus skir­ti Ukrai­nai, ku­riai par­amos rei­kia kur kas la­biau“, - sa­vo nuo­mo­nę dės­tė Vy­tau­tas L.

Bend­ra­dar­biau­ti reikia

Su ma­ri­jam­po­lie­čio nuo­mo­ne ne­bu­vo lin­kęs su­tik­ti LŽ kal­bin­tas ES am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas. Anot jo, ES va­do­vams pri­imant spren­di­mus dėl sank­ci­jų Ru­si­jai yra apib­rėž­ta, kad jos įves­tos tik kai ku­rių pi­lie­čių ir fi­nan­si­nių ins­ti­tu­ci­jų at­žvil­giu ir yra iš­lai­ko­mas dia­lo­gas klau­si­mais, ku­rie yra svar­būs ES in­te­re­sams. Tai - san­ty­kių su aka­de­mi­ne vi­suo­me­ne, jau­ni­mu plė­tra, re­gio­nų bend­ra­dar­bia­vi­mo vys­ty­mas.

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas ne tik ne­drau­džia­mas, bet net ska­ti­na­mas, ypač stu­den­tų mai­nų, moks­li­nių ty­ri­mų sri­ty­se“, - aiš­ki­no V. Ušac­kas.

Jam pri­ta­rė Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis. Pa­sak kon­ser­va­to­riaus, skir­ti lė­šų bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mai ES nu­ma­tė dar prieš Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­nos at­žvil­giu. Be to, nie­kas ne­truk­do šiuos pi­ni­gus ar­ba nau­do­ti, ar­ba ne. To­dėl, jo nuo­mo­ne, ga­li­ma pa­sielg­ti la­bai dip­lo­ma­tiš­kai. Tai esą ne­prieš­ta­rau­ja ES tei­sės ak­tams.

„Ma­nau, kad vis­kas pri­klau­sys nuo kon­kre­čios po­li­ti­nės si­tua­ci­jos. Gal bus taip, kad Ru­si­jo­je įvyks lū­žis - pa­si­keis val­džia ar dar kas nors. Pi­ni­gų to­kiam bend­ra­dar­bia­vi­mui tuo­met ti­krai rei­kės. Juk per še­še­rius me­tus vis­ko dar ga­li nu­tik­ti“, - tei­gė par­la­men­ta­ras.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Min­dau­go Jur­ky­no nuo­mo­ne, ver­ti­nant bend­ra­dar­bia­vi­mą pa­sie­ny­je, bū­ti­na at­siž­velg­ti į tai, kad kai ku­rios prob­le­mos yra ak­tua­lios tiek Lie­tu­vos ir Len­ki­jos, tiek Ka­li­ning­ra­do sri­ties gy­ven­to­jams. „Toks bend­ra­dar­bia­vi­mas da­bar ga­lė­tų su­ma­žin­ti ga­li­mą ža­lą at­ei­ty­je, pa­vyz­džiui, ma­žiau bū­tų ter­šia­ma ap­lin­ka. Tai tar­si bū­tų pre­ven­ci­nė prie­mo­nė. Be to, bend­ra­dar­bia­vi­mas vyk­tų ne po­li­ti­niu lyg­me­niu, o to­se sri­ty­se, ku­rias bū­tų ga­li­ma pri­skir­ti „že­mo­sios po­li­ti­kos“ sri­čiai. Iš to bū­tų abi­pu­sės nau­dos“, - sa­kė po­li­to­lo­gas.

Ku­ria planus

Vos Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) pa­skel­bus apie bend­ra­dar­bia­vi­mui skir­tas lė­šas, Ka­li­ning­ra­do sri­ties val­di­nin­kai pra­dė­jo su­kti gal­vas, kam šiuos pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma pa­nau­do­ti. Anot Ka­li­ning­ra­do sri­ties tarp­tau­ti­nių ry­šių mi­nis­trės Alos Iva­no­vos, ES lė­šos bus skir­tos is­to­ri­nio pa­vel­do pa­mink­lams iš­sau­go­ti, vie­tos kul­tū­rai puo­se­lė­ti, taip pat so­cia­li­nei sri­čiai, smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo plė­trai.

Nors sri­ties va­do­vai sa­vi­val­dy­bes įpa­rei­go­jo iki va­sa­rio vi­du­rio pra­neš­ti apie su­ma­ny­tus įgy­ven­din­ti pro­jek­tus, jau da­bar yra ži­no­ma, kad Jan­tar­ne ke­ti­na­ma to­liau to­bu­lin­ti tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­rą, Gvar­deis­ke - įreng­ti mies­to kran­ti­nę, Ka­li­ning­ra­de - tęs­ti Mak­so Aš­ma­no par­ko re­kons­truk­ci­ją.

Džiaug­tis dar anksti

Įvai­rius pro­jek­tus su Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi vyk­dan­čio Eu­ro­re­gio­no „Ne­mu­nas“ di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ska­ma­ro­čius LŽ tei­gė, kad šiuo me­tu to­les­nis bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną prog­ra­mos do­ku­men­tų ren­gi­mas yra su­sto­jęs. Jis įta­ria, kad tai tie­sio­giai yra su­si­ję su šiuo me­tu su­sik­los­čiu­sia geo­po­li­ti­ne si­tua­ci­ja. To­dėl rea­lus prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mas pra­si­dės dar ne­grei­tai.

„Kai at­si­ras di­des­nis su­si­kal­bė­ji­mas tarp Lie­tu­vos ir Ru­si­jos, tarp Len­ki­jos ir Ru­si­jos, tarp Ru­si­jos ir ES, tuo­met bus ga­li­my­bė to­liau reng­ti šios prog­ra­mos do­ku­men­tus ir juos de­rin­ti“, - tvir­ti­no pa­šne­ko­vas.

Bend­ra­dar­bia­vi­mo su Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi prog­ra­mos ap­ta­ri­mo vi­suo­me­nė­je dar ne­bu­vo. Va­di­na­si, do­ku­men­tai kol kas ne­pa­reng­ti, tad rei­kės ma­žiau­siai me­tų, kol jie bus pa­teik­ti tvir­tin­ti.

„Mū­sų re­gio­nui dėl to, kad prog­ra­ma ne­ju­da į prie­kį, yra tik blo­giau. Pa­sie­nio re­gio­nai, ku­rie da­ly­vau­tų prog­ra­mo­je, bū­tų ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to var­to­to­jai - čia lik­tų ne­ma­ža da­lis nu­ma­ty­tų skir­ti ES lė­šų“, - pa­žy­mė­jo G. Ska­ma­ro­čius.