ES Teisingumo Teismas: Lietuvos viešųjų pirkimų tvarka prieštarauja ES direktyvai
Lie­tu­vos vie­šų­jų pir­ki­mų tvar­ka, pa­gal ku­rią pa­grin­di­nius dar­bus kai ku­riais at­ve­jais pri­va­lo at­lik­ti tik kon­kur­są lai­mė­jęs ran­go­vas, prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sei, kons­ta­ta­vo ES Tei­sin­gu­mo Teis­mas (ESTT).

Ba­lan­džio 5 die­ną pa­skelb­ta­me spren­di­me ESTT taip pat nu­ro­dė, kad per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, pa­skel­bu­si apie pir­ki­mą, ga­li pa­keis­ti kon­kur­so są­ly­gų nuo­sta­tą, jei šie pa­kei­ti­mai nė­ra to­kie es­mi­niai, kad po jų pa­siū­ly­mą ga­lė­tų pa­teik­ti nau­jas tie­kė­jas. To­kiu at­ve­ju pa­kei­ti­mai tu­ri bū­ti pa­da­ro­mi prieš da­ly­viams pa­tei­kiant pa­siū­ly­mus, ku­rių pa­tei­ki­mo ter­mi­nas, esant rei­ka­lui, pra­tę­sia­mas, apie pa­kei­ti­mus tu­ri bū­ti tin­ka­mai pa­skelb­ta.

ESTT pre­ju­di­ci­nia­me spren­di­me taip pat pa­žy­mi­ma, kad ES di­rek­ty­va taip pat drau­džia pir­ki­mo są­ly­gą, pa­gal ku­rią bū­tų rei­ka­lau­ja­ma, kad, esant ke­liems bend­rą pa­siū­ly­mą pa­tei­ku­siems tie­kė­jams, kiek­vie­no jų pro­fe­si­nis pa­jė­gu­mas bū­tų pro­por­cin­gas rea­liai at­lie­ka­mų dar­bų mas­tui.

Į ESTT pre­ju­di­ci­nio spren­di­mo krei­pė­si Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas (LAT), nag­ri­nė­jan­tis by­lą dėl Klai­pė­dos jū­rų uos­to skelb­to kran­ti­nių sta­ty­bos kon­kur­so. Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas nag­ri­nė­ja vers­lo val­dy­mo kon­sul­ta­ci­jų ir kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo ge­le­žin­ke­liais „Ka­mi­ne­ros“ gru­pės an­tri­nės sta­ty­bų bend­ro­vės „Bor­ta“ skun­dą dėl uos­to di­rek­ci­jos 2014-ųjų ba­lan­dį pa­skelb­to dvie­jų kran­ti­nių (67 ir 68-os) re­kons­truk­ci­jos kon­kur­so są­ly­gų pa­gal jung­ti­nės veik­los su­tar­tį vei­kian­tiems da­ly­viams.

LAT tuo­met nu­ro­dė, kad nors ES di­rek­ty­vos už­ti­kri­na rin­kos at­vė­ri­mą smul­kioms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms, Lie­tu­vos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas di­rek­ci­jai lei­do da­liai sta­ty­bos dar­bų ap­ri­bo­ti ga­li­my­bę rem­tis su­bran­go­vais. Toks spren­di­mas bu­vo grin­džia­mas tei­sės ak­tais, dėl ku­rių ati­tik­ties ES tei­sei pats LAT ne­ga­lė­jo pri­im­ti ga­lu­ti­nio spren­di­mo.

Ga­vęs ESTT at­sa­ky­mą, LAT at­nau­jins by­los nag­ri­nė­ji­mą.