ES susitarimams dėl pabėgėlių įgyvendinti Lietuvai belieka metai
Įpu­sė­jus Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo prog­ra­mai, Lie­tu­va su­si­du­ria su iš­šū­kiu – ša­liai teks per kiek dau­giau nei me­tus pri­im­ti dar dau­giau nei tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų ir sėk­min­gai in­teg­ruo­ti šiuos be­veik ne­pa­žįs­ta­mos kul­tū­ros žmo­nes.

Lie­tu­va iki šiol van­giai įgy­ven­di­no pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo prog­ra­mą, kai per­nai rug­sė­jį Eu­ro­pos Są­jun­gai įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 mig­ran­tus. Per be­veik me­tus šios prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pri­ėmė tik 39 žmo­nes.

Tai reiš­kia, kad no­rint pil­nai įgy­ven­din­ti šią prog­ra­mą Lie­tu­vai iki 2017 me­tų rug­sė­jo teks pri­im­ti dar dau­giau nei tūks­tan­tį žmo­nių iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Tam ruo­šian­tis, sa­vo iš­tek­liais rū­pi­no­si ir Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tras, jau 19 me­tų esan­tis pir­mą­ja pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos sto­te­le Lie­tu­vo­je. Šia­me cen­tre per pa­sta­ruo­sius me­tus bu­vo su­tvar­ky­ta inf­ras­truk­tū­ra, su­re­mon­tuo­tos kai ku­rios pa­tal­pos, su­grą­žin­ta ša­lia cen­tro bu­vu­si po­li­ci­jos nuo­va­da ar pa­sta­ty­ta mo­der­ni krep­ši­nio aikš­te­lė.

Ta­čiau tai ne­guo­džia pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre su­tik­to si­ro Rad­wa­no Gi­do (Rad­va­no Gi­do), ku­ris no­rė­tų grei­čiau pra­mok­ti jam su­dė­tin­gos lie­tu­vių kal­bos, siek­da­mas grei­čiau su­pras­ti lie­tu­vius ir su­si­ras­ti čia ge­rą dar­bą.

„Tai yra vie­nas di­džiau­sių ma­no rū­pes­čių, nes lie­tu­vių kal­ba nė­ra leng­va“, – BNS Ruk­lo­je sa­kė R.Gi­das, ku­ris Si­ri­jo­je dir­bo žur­na­lis­tu.

Nors Lie­tu­va pa­bė­gė­lius pri­ima jau be­veik 20 me­tų, iki šiol ša­ly­je prie­globs­čio pra­šy­da­vo ne­daug as­me­nų, pa­ly­gi­nus su per­nykš­čiu Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mu Eu­ro­pos Są­jun­gai.

Iki šiol dau­giau­siai į ša­lį at­vyk­da­vo im­ig­ran­tai iš Če­čė­ni­jos, Ru­si­jos ar Ukrai­nos. Tuo me­tu pa­gal ES pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mą Lie­tu­va pri­ima žmo­nes iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­lių – dau­giau­siai Si­ri­jos ir Ira­ko.

To­dėl vie­no pir­mų­jų si­rų pa­bė­gė­lių Lie­tu­vo­je R.Gi­do pa­tir­tis ga­li tap­ti pa­vyz­džiu, kaip ša­liai sek­sis in­teg­ruo­ti kur kas ma­žiau pa­žįs­ta­mos tau­ty­bės ir kul­tū­ros žmo­nes.

Val­džia ža­da dau­giau lie­tu­vių kal­bos kursų

Vis­gi su juo su­si­kal­bė­ti tiek Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro dar­buo­to­jams, tiek žmo­nėms gat­vė­je yra kiek pa­pras­čiau, nes R.Gi­das sklan­džiai kal­ba ang­liš­kai. Į Lie­tu­vą at­vyks ir jau at­vyks­ta tik ara­bų kal­bą mo­kan­tys pa­bė­gė­liai iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Au­gant to­kių mig­ran­tų skai­čiui, svars­to­ma pirk­ti dau­giau ver­tė­jų pa­slau­gų, taip pat – pa­čius Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro dar­buo­to­jus ap­mo­ky­ti kal­bė­ti ara­biš­kai, sa­kė cen­tro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas.

Pa­sak jo, šiuo me­tu cen­tras per­ka vie­no ver­tė­jo pa­slau­gas, ta­čiau su­si­kal­bė­ti su ang­liš­kai ne­mo­kan­čiais si­rais ir ira­kie­čiais pa­de­da jų tau­tie­čiai ar­ba kar­tu at­vy­kę gi­mi­nės.

„E­sa­me to­kia ne­di­de­lė bend­ruo­me­nė, vie­ni ki­tiems la­bai pa­de­da­me“, – BNS tei­gė R.Mi­ku­lė­nas.

Sa­vo ruo­žtu so­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ža­da di­din­ti lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kų skai­čių pa­bė­gė­liams Ruk­lo­je.

„Ke­lia­me klau­si­mą, gal rei­kė­tų su­in­ten­sy­vin­ti ir skir­ti dau­giau lai­ko lie­tu­vių kal­bos ap­mo­ky­mui Ruk­lo­je ir ti­krai tą da­ry­si­me ar­ti­miau­siu me­tu“, – BNS sa­kė so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Al­gir­das Še­šel­gis, at­sa­kin­gas už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je.

Šiuo me­tu pa­bė­gė­liai Ruk­lo­je tu­ri iš­klau­sy­ti apie 100 va­lan­dų lie­tu­vių kal­bos kur­są, dar be­veik 200 va­lan­dų lie­tu­vių kal­bos jie tu­ri mo­ky­tis in­teg­ruo­da­mie­si sa­vi­val­dy­bė­se.

No­ri ir sėk­min­gai dirbti

Ta­čiau prob­le­mų į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tys pa­bė­gė­liai tu­ri ne tik dėl su­dė­tin­gos lie­tu­vių kal­bos. Nors į pa­bė­gė­lių cen­trą po­rą kar­tų per sa­vai­tę at­vyks­ta Dar­bo bir­žos at­sto­vai, mig­ran­tams kol kas ne­pa­vyks­ta su­si­ras­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­lau­jan­čio dar­bo, sa­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras A.Še­šel­gis.

Jo tei­gi­mu, pa­bė­gė­liai Lie­tu­vo­je dau­giau­siai dir­ba fi­zi­nius dar­bus.

Tai liū­di­na si­rą R.Gi­dą, ku­ris do­mi­si ga­li­my­bė­mis dirb­ti Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je.

„De­ja, ši ša­lis ne­pa­si­žy­mi kaž­kuo la­bai iš­skir­ti­niu. At­ro­do, kad Lie­tu­va yra gra­ži ša­lis, bet aš la­biau su­in­te­re­suo­tas čia su­si­ras­ti ge­rą dar­bą, nes kiek­vie­nas tu­ri kaž­ką veik­ti, kad pra­gy­ven­tų. Be to, man pa­tin­ka bū­ti efek­ty­viam“, – kal­bė­jo pa­bė­gė­lis.

Ta­čiau Il­ma Skuo­die­nė, ku­ri at­sa­kin­ga už pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją ne­vy­riau­sy­bi­nė­je or­ga­ni­za­ci­jo­je „Ca­ri­tas“, ra­gi­na ne­ver­tin­ti mig­ran­tų vie­na­reikš­miš­kai.

Pa­sak jos, tiek at­ski­ro pa­bė­gė­lio ga­li­my­bės įsi­dar­bin­ti, tiek šan­sai jam sėk­min­gai in­teg­ruo­tis pri­klau­so nuo dau­ge­lio veiks­nių.

„Kal­bant apie pa­bė­gė­lius, nie­ka­da ne­ga­li­me da­ry­ti vie­na­reikš­miš­kų iš­va­dų. Kiek­vie­nas pa­bė­gė­lis yra la­bai in­di­vi­dua­lus, su sa­vo is­to­ri­ja, pa­tir­ti­mi, at­vy­ki­mo prie­žas­ti­mis, iš­si­la­vi­ni­mu, so­cia­lu­mu ir pa­na­šiai“, – BNS sa­kė I.Skuo­die­nė.

Jos tei­gi­mu, pa­bė­gė­lių no­ras mo­ky­tis lie­tu­vių kal­bos ir su­si­ras­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bą daž­niau­siai pri­klau­so nuo jo pa­ties mo­ty­va­ci­jos ir iš­si­la­vi­ni­mo. Pa­teik­da­ma sėk­mės pa­vyz­dį ji pa­sa­ko­jo, kad vie­nai į Lie­tu­vą at­vy­ku­siai pa­bė­gė­lei iš Ira­ko grei­tai pa­vy­ko su­si­ras­ti dar­bą tarp­tau­ti­nė­je pi­ni­gi­nių per­lai­dų kom­pa­ni­jo­je „Wes­tern Union“.

In­teg­ra­ci­jos ver­ti­ni­mai – prieštaringi

Ne­se­niai vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas su­pei­kė pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je, sa­ky­da­mas, kad jie yra ap­gy­ven­di­na­mi in­teg­ra­vi­mui ne­tin­ka­mo­je ap­lin­ko­je, o in­teg­ra­ci­jos cen­truo­se grei­čiau iš­moks­ta ne lie­tu­vių, o ru­sų kal­bą. Tai pa­tvir­ti­na ir Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus pa­tir­tis. Po­li­ti­ko šei­ma ke­tu­rių as­me­nų pa­bė­gė­lių šei­mai iš Ira­ko su­tei­kė va­sar­na­mį Vil­niaus ra­jo­ne.

„Sup­ran­ta­ma, kad Ruk­los pa­bė­gė­lių cen­tre yra daug ru­sa­kal­bių. Na ir kas vai­kams be­lie­ka, ma­tyt, kie­me žais­da­mi pra­dė­jo mėg­džio­ti drau­gus, nes vai­kai juk ne­si­mo­ko kal­bos, o kaip pa­pū­gos at­kar­to­ja“, – BNS tei­gė P.Auš­tre­vi­čius.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras tvir­ti­no, kad pra­stai lie­tu­viš­kai kal­bė­jo ir jų tė­vai, o jam pa­si­ro­dė, kad „vals­ty­bė ne­da­ro nie­ko, kad iš­mo­ky­tų pa­bė­gė­lius lie­tu­vių kal­bos“.

Jis siū­lė Lie­tu­vai tai­ky­ti vo­kiš­ką in­teg­ra­ci­jos mo­de­lį, kur pa­bė­gė­lių pa­šal­pa tie­siog pri­klau­so nuo re­zul­ta­tų mo­kan­tis vo­kie­čių kal­bą.

Su P.Auš­tre­vi­čiu­mi ne­su­tin­ka Ruk­los lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Bi­ru­tė Skrip­nik, teig­da­ma, kad jos dar­že­lį lan­kę ira­kie­čių vai­kai la­bai ge­rai pra­mok­da­vo lie­tu­viš­kai. Šie­met jos va­do­vau­ja­mą dar­že­lį lan­kė du vai­kai iš Ira­ko – bū­tent tie, ku­riuos pri­glau­dė Auš­tre­vi­čių šei­ma.

„Gru­pė­se pa­bė­gė­lių vai­kai jau po po­ros sa­vai­čių kal­bė­jo lie­tu­viš­kai ir tap­da­vo ver­tė­jais tarp auk­lė­to­jų ir sa­vo tė­vų“, – kal­bė­jo B.Skrip­nik.

Jai an­tri­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras A.Še­šel­gis.

„Jei­gu kar­tu žai­džian­tys ara­bų ir ru­sų ar ukrai­nie­čių vai­kai iš­moks­ta iš ki­tų po vie­ną, ki­tą žo­dį, ne­sa­ky­čiau, kad tai yra vis­ką api­man­tis reiš­ki­nys“, – sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Par­ei­gū­nams ne­su­ta­riant dėl in­teg­ra­ci­jos prie­mo­nių efek­ty­vu­mo, si­rų pa­bė­gė­lis R.Gi­das sten­gia­si dėl gy­ve­ni­mo ša­ly­je nu­si­teik­ti po­zi­ty­viai, nors pri­pa­žįs­ta iki at­vy­ki­mo net ne­ži­no­jęs, kur yra Lie­tu­va.

„Aš vis dar su­mi­šęs ir ne­ga­liu tiks­liai at­sa­ky­ti, ko­kią sa­vo at­ei­tį čia ma­tau. Kar­tais aš gal­vo­ju, kad man čia ne­pa­vyks nu­veik­ti nie­ko, o kar­tais nu­rims­tu ir sa­kau sau, kad vė­liau at­si­ras dau­giau ga­li­my­bių“, – sa­kė pa­bė­gė­lis.

Šiuo me­tu Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre gy­ve­na 66 im­ig­ran­tai. 34 iš jų – pa­bė­gė­liai, per­kel­ti pa­gal ES prog­ra­mą. Iš vi­so įsi­pa­rei­go­ta per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 žmo­nes.

Iš vi­so Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra 4 tūkst. už­sie­nie­čių iš ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių.