ES skirs 53 mln. eurų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimui
Gruo­džio 16 d. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (Ko­mi­si­ja) pri­ėmė nau­ją tarp­vals­ty­bi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­mą „IN­TER­REG V-A Lie­tu­va – Len­ki­ja“, ku­rios biu­dže­tas – 62 mln. EUR, iš ku­rių dau­giau kaip 53 mln. EUR skir­ti iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plė­tros fon­do. 

Už re­gio­ni­nę po­li­ti­ką at­sa­kin­ga Ko­mi­si­jos na­rė Co­ri­na Cre­țu sa­kė: „IN­TER­REG prog­ra­mos – tai kon­kre­tus pa­vyz­dys, kaip ES pa­de­da pi­lie­čiams spręs­ti bend­rus už­da­vi­nius ir iš­nau­do­ti bend­rą po­ten­cia­lą. Šian­dien pri­im­ta prog­ra­ma Len­ki­jai ir Lie­tu­vai su­da­ro­mos są­ly­gos stip­rin­ti pa­sie­nio re­gio­nų in­teg­ra­ci­ją, vi­sų pir­ma ap­lin­kos ap­sau­gos ir tva­raus tu­riz­mo sri­ty­se.“

Įgy­ven­di­nant prog­ra­mą taip pat bus ska­ti­na­ma so­cia­li­nė įtrauk­tis, dar­buo­to­jų mo­bi­lu­mas Len­ki­jos ir Lie­tu­vos pa­sie­nio te­ri­to­ri­jo­je ir vie­šo­jo sek­to­riaus ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės bend­ra­dar­bia­vi­mas, – ra­šo­ma Ko­mi­si­jos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Lie­tu­vo­je prog­ra­ma „IN­TER­REG V-A Lie­tu­va – Len­ki­ja“ bus vyk­do­ma Aly­taus, Kau­no, Ma­ri­jam­po­lės, Tau­ra­gės ir Vil­niaus aps­kri­ty­se (iš­sky­rus Vil­niaus mies­tą), o Len­ki­jo­je – Lu­ko, Su­val­kų ir Bals­to­gės aps­kri­ty­se. Už prog­ra­mos val­dy­mą at­sa­kin­ga Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.