ES reikalauja Lietuvos paaiškinimų dėl biudžeto
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja an­tra­die­nį par­ei­ka­la­vo iš sep­ty­nių eu­ro zo­nos vals­ty­bių „paaiš­ki­ni­mų“ dėl jų biu­dže­tų pro­jek­tų ir iš­reiš­kė ypa­tin­gą su­si­rū­pi­ni­mą, kad Ita­li­ja, Kip­ras bei Suo­mi­ja ne­si­lai­ko Eu­ro­pos Są­jun­gos tiks­lų.

ES vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­ja taip pat iš­siun­tė laiš­kus su pra­šy­mu pa­teik­ti pa­aiš­ki­ni­mus Lie­tu­vai, Bel­gi­jai, Por­tu­ga­li­jai bei Is­pa­ni­jai, ku­rių biu­dže­tai bu­vo iš­skir­ti dėl skir­tin­gų prie­žas­čių.

Ša­lys sa­vo at­sa­ky­mus tu­ri pa­teik­ti iki ket­vir­ta­die­nio.

„Dėl Ita­li­jos, Kip­ro ir Suo­mi­jos mes ma­to­me rea­lią prob­le­mą“, – sa­kė vie­nas ES šal­ti­nis ir pri­dū­rė, jog esa­ma ti­ki­my­bės, kad Briu­se­lis at­mes šių tri­jų vals­ty­bių biu­dže­tus.

Ita­li­ja, tre­čia pa­gal dy­dį eu­ro zo­nos eko­no­mi­ka, pla­nuo­ja, kad at­ei­nan­čiais me­tais jos biu­dže­to de­fi­ci­tas sieks 2,3 proc. BVP, t.y., bus ge­ro­kai di­des­nis nei ti­ki­si Briu­se­lis.

Ša­lis di­des­nį biu­dže­to de­fi­ci­tą prog­no­zuo­ja dėl rugp­jū­čio pa­bai­go­je įvy­ku­sio že­mės dre­bė­ji­mo, nu­si­ne­šu­sio be­veik 300 gy­vy­bių, taip pat dėl iš­lai­dų, ku­rių rei­kės tvar­kan­tis su iš Šiau­rės Af­ri­kos per Vi­dur­že­mio jū­rą į ša­lį plūs­tan­čių mig­ran­tų srau­tais.

„Mums rei­kės pa­aiš­ki­ni­mų dėl su­mų, ku­rios įtrauk­tos į svars­ty­mui pa­teik­tą biu­dže­to pro­jek­tą kaip „y­pa­tin­go­sios iš­lai­dos“, – laiš­ke Ro­mai ra­šo eu­ro­ko­mi­sa­rai Val­dis Domb­rovs­kis ir Pier­re­’as Mos­co­vi­ci.

Ko­mi­si­ja taip pat iš­siun­tė laiš­kus Bel­gi­jos ir Por­tu­ga­li­jos vy­riau­sy­bėms, nors šių ša­lių biu­dže­tai ati­tin­ka ES tai­syk­les. Abe­jo­ja­ma šių ša­lių ga­li­my­bė­mis vyk­dy­ti nu­sib­rėž­tus biu­dže­to tiks­lus.

Lie­tu­va ir Is­pa­ni­ja taip pat pa­pra­šy­tos „ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis“ pa­teik­ti at­nau­jin­tus biu­dže­tus, nes abie­jo­se ša­ly­se vyks­ta nau­jos vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo pro­ce­sas.

Is­pa­ni­ja ir Por­tu­ga­li­ja, ku­rių biu­dže­tų de­fi­ci­tai vir­ši­ja nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, iki šiol iš­ven­gė Briu­se­lio sank­ci­jų, ta­čiau ša­lys ga­li ne­tek­ti fi­nan­sa­vi­mo iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja sie­kia iki pir­ma­die­nio pa­tvir­tin­ti ar­ba at­mes­ti biu­dže­tų pro­jek­tus, ku­riuos eu­ro zo­nos na­rės pa­tei­kė spa­lio vi­du­ry­je.

Jei biu­dže­to pro­jek­tas bū­tų at­mes­tas, tai bū­tų bep­re­ce­den­tis at­ve­jis.

„Tuo­met Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­šy­tų per tris sa­vai­tes pa­teik­ti per­žiū­rė­tą biu­dže­tą“, – sa­kė ES šal­ti­nis.

Ra­gi­na ne­blo­gin­ti padėties

Fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė tei­gia, kad Ko­mi­si­ja no­ri pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos dėl Vy­riau­sy­bės pra­šo­mos iš­im­ties – di­des­nio de­fi­ci­to, nuo ki­tų me­tų įgy­ven­di­nant nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį.

„Jiems (Ko­mi­si­jai – BNS) nie­kas ne­užk­liu­vo, tie­siog mes pra­šo­me iš­ly­gos dėl struk­tū­ri­nės re­for­mos – so­cia­li­nio mo­de­lio, to­dėl jie pra­šo pa­aiš­ki­ni­mų, ar ga­li duo­ti tą iš­ly­gą. Mes tu­ri­me tik to­kią in­for­ma­ci­ją, dar nė­ra jo­kio ver­ti­ni­mo, ir tai nie­ko ne­reiš­kia ab­so­liu­čiai, nes jie ver­tins ga­lu­ti­nai tuo­met, kai nau­ja Vy­riau­sy­bė pa­teiks biu­dže­to pro­jek­tą“, – BNS sa­kė R.Bud­ber­gy­tė.

Pa­sak jos, svar­bu, kad biu­dže­to pro­jek­tas, ku­rį bū­si­ma nau­ja Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas tu­rė­tų ko­re­guo­ti, ne­bū­tų pa­blo­gin­tas.

„Dar ne lai­kas, jie tai pa­da­rys, kai bus nau­ja Vy­riau­sy­bė. Mums rei­kė­tų bai­min­tis, kad ne­pa­da­ry­tu­me blo­giau ne­gu da­bar pa­teik­tas biu­dže­to pro­jek­tas. Mū­sų sie­kis, kas be­bū­tų koa­li­ci­jo­je, ti­krai pri­si­lai­ky­ti nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, siek­ti mū­sų vi­du­ti­nio tiks­lo, nes gi svar­bu, ko­kie ro­dik­liai bus 2018 ir 2019 me­tais“, – ti­ki­no R.Bud­ber­gy­tė.

Fi­nan­sų mi­nis­trės tei­gi­mu, mi­nis­te­ri­ja dar ne­ga­vo ofi­cia­laus EK krei­pi­mo­si – apie jį in­for­ma­vo Lie­tu­vos fi­nan­sų at­ašė Briu­se­ly­je.