ES jaunimui – 9 mln. darbo vietų
Pa­gal Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vą vi­si jau­nes­ni kaip 25 me­tų gy­ven­to­jai tu­ri gau­ti ko­ky­biš­ką kon­kre­tų dar­bo, ga­my­bi­nės pra­kti­kos, sta­žuo­tės ar­ba to­les­nio mo­ky­mo­si pa­siū­ly­mą per 4 mė­ne­sius nuo mo­kyk­los bai­gi­mo ar­ba dar­bo ne­te­ki­mo, tei­gia Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK).

Kaip tei­gia­ma EK pra­ne­ši­me, Jau­ni­mo užim­tu­mo ini­cia­ty­vos tiks­las – teik­ti tiks­li­nę par­amą jau­nes­niems nei 25 me­tų jau­nuo­liams ir gy­ve­nan­tiems re­gio­nuo­se, ku­riuo­se jau­ni­mo ne­dar­bas 2012 m. bu­vo di­des­nis nei 25 proc.

Nuo 2013 m., kai bu­vo su­kur­tos mi­nė­tos ini­cia­ty­vos, ES yra 1,4 mln. ma­žiau ne­dir­ban­čio jau­ni­mo ir 900 000 ma­žiau ne­dir­ban­čių, ne­si­mo­kan­čių ir pro­fe­si­nia­me mo­ky­me ne­da­ly­vau­jan­čių (NE­ET) jau­nuo­lių. Apie 9 mi­li­jo­nus jau­nuo­lių pri­ėmė pa­siū­ly­mus, ku­rių dau­gu­ma bu­vo dar­bo pa­siū­ly­mai. Jau­ni­mo užim­tu­mo ini­cia­ty­va, ku­riai ES ly­giu su­teik­ta 6,4 mlrd. EUR tiks­li­nių lė­šų, bu­vo es­mi­nis veiks­nys, pa­dė­jęs grei­tai par­eng­ti na­cio­na­li­nes Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vos prog­ra­mas; pa­gal ją bu­vo su­teik­ta tie­sio­gi­nė par­ama dau­giau nei 1,4 mln. NE­ET jau­nuo­lių, gy­ve­nan­čių re­gio­nuo­se, ku­riuo­se la­biau­siai rei­ka­lin­ga pa­gal­ba.

Lie­tu­vo­je jau­ni­mo iki 25 m. ne­dar­bo ly­gis 2015 m. lap­kri­čio mė­ne­sį, pa­ly­gi­nus su 2014 m. lap­kri­čiu, su­ma­žė­jo 3,6 pro­cen­ti­niais punk­tais ir su­da­rė 14,9 proc. (ES ša­lių vi­dur­kis – 20 proc.). 42,6 proc. NE­ET jau­nuo­lių Lie­tu­vo­je pa­si­nau­do­jo pa­siū­ly­mu, gau­tu pa­gal Jau­ni­mo ga­ran­ti­jų ini­cia­ty­vą, o 1 362 jau­nuo­liai da­ly­va­vo Jau­ni­mo užim­tu­mo ini­cia­ty­vos re­mia­mo­se veik­lo­se.