ES įžvelgia teigiamų ženklų iš Rusijos, Lietuva – ne
Ru­si­ja ne­ro­do jo­kių tei­gia­mų ženk­lų dėl konf­lik­to Ukrai­no­je, to­dėl prie­žas­čių švel­nin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) sank­ci­jas nė­ra, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Tai Li­nas Lin­ke­vi­čius sa­kė pra­ėjus die­nai, kai Eu­ro­pos Są­jun­gos už­sie­nio po­li­ti­kos va­do­vė Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni Ry­go­je tei­gė ma­tan­ti „ri­bo­tų po­zi­ty­vių ženk­lų iš Ru­si­jos pu­sės“.

Lie­tu­vos mi­nis­tras pa­brė­žė, kad Ru­si­ja tę­sia par­amą se­pa­ra­tis­tams Ukrai­nos ry­tuo­se ir to­liau siun­čia va­di­na­muo­sius hu­ma­ni­ta­ri­nius kon­vo­jus, ku­rių ne­lei­džia­ma ti­krin­ti nei Ukrai­nos, nei Rau­do­no­jo Kry­žiaus par­ei­gū­nams.

„Ob­jek­ty­vi in­for­ma­ci­ja yra ta, kad tų pa­ge­rė­ji­mo fak­tų nė­ra, nes (Ru­si­ja) to­liau tę­sia par­amą gink­luo­toms gru­puo­tėms, to­liau vyks­ta ne­kon­tro­liuo­ja­mi va­di­na­mų hu­ma­ni­ta­ri­nių kon­vo­jų ju­dė­ji­mai, jau vie­nuo­lik­tas kar­tas. Ne­pri­leis­ti ir Ukrai­nos par­ei­gū­nai, ir Rau­do­no­jo Kry­žiaus par­ei­gū­nai“, - BNS penk­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, ES nuo­sek­liai lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad „pa­ge­rė­jus si­tua­ci­jai ga­li­ma bū­tų per­žiū­rė­ti sank­ci­jas, ir čia nė­ra nie­ko nau­jo“.

„Bet su kal­ban­čiai­siais, kad jau da­bar ma­ty­ti (tei­gia­mių) po­žy­mių, no­rė­tų­si pa­si­gin­čy­ti, nes bū­tent ma­to­me prieš­in­gą si­tua­ci­ją. To­dėl tu­ri­me tęs­ti tą pa­čią po­li­ti­ką, ku­ri vyk­do­ma bu­vo iki šiol, ir prie­žas­čių at­šauk­ti sank­ci­jas ar­ba jas švel­nin­ti šiuo me­tu nė­ra“, - sa­kė mi­nis­tras.

„Ki­toks Ru­si­jos požiūris“

Ket­vir­ta­die­nį Bend­ri­jos iš­orės po­li­ti­kos va­do­vė F.Mog­he­ri­ni tei­gė, kad ES įžvel­gia kai ku­rių „tei­gia­mų ženk­lų“ iš Ru­si­jos dėl Ukrai­nos kri­zės, ar­tė­jant įta­kin­gų ly­de­rių su­si­ti­ki­mui Ka­zachs­ta­ne.

Ta­čiau ji pa­brė­žė, kad Mask­va tu­ri įvyk­dy­ti pra­ei­tais me­tais su­da­ry­tos Mins­ko tai­kos su­tar­ties są­ly­gas, kad Eu­ro­pa at­šauk­tų sank­ci­jas, pa­skelb­tas Ru­si­jai dėl jos vaid­mens ry­tų Ukrai­ną kre­čian­čia­me se­pa­ra­tis­ti­nia­me konf­lik­te.

„Šiuo me­tu ga­liu kal­bė­ti apie kai ku­riuos ri­bo­tus tei­gia­mus ženk­lus Ru­si­jos pu­sė­je“, – F.Mog­he­ri­ni sa­kė per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Ry­go­je, su­reng­tą Lat­vi­jai pra­dė­jus še­šis mė­ne­sius truk­sian­tį pir­mi­nin­ka­vi­mą 28 ša­lių blo­kui.

Ki­ta ver­tus, bu­vu­si Ita­li­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trė pri­dū­rė, kad pa­grin­di­nis klau­si­mas yra „U­krai­nos va­do­vy­bės nuo­mo­nė, kiek tei­gia­mi ir kiek ri­bo­ti ar­ba ne­ri­bo­ti“ yra Ru­si­jos siun­čia­mi ženk­lai.

„Tu­ri­me pa­si­ti­kė­ti ukrai­nie­čiais, jei­gu jie sa­ko, kad yra tam ti­krų at­si­vė­ri­mų, ir ga­li­me jiems pa­dė­ti tai stip­rin­ti“, – aiš­ki­no ji.

F.Mog­he­ri­ni sa­kė pa­lauk­sian­ti Lat­vi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Ed­ga­ro Rin­ke­vi­čiaus įver­ti­ni­mo po jo ke­lio­nės į Ki­je­vą ir Mask­vą at­ei­nan­tį sa­vait­ga­lį, per ku­rią jis su­si­tiks su Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru Ser­ge­ju­mi Lav­ro­vu.

ES dip­lo­ma­ti­jos va­do­vė pri­dū­rė, kad ste­bi­mas „ki­toks Ru­si­jos po­žiū­ris“ į ki­tus klau­si­mus, įskai­tant de­ry­bas dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­ba Si­ri­jos konf­lik­tą.

Šiuos ko­men­ta­rus ji iš­sa­kė li­kus ke­lioms die­noms iki pla­nuo­ja­mo ke­tur­ša­lio vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Ka­zachs­ta­ne, ku­ria­me tu­rė­tų da­ly­vau­ti Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos ir Ukrai­nos ly­de­riai. Tas su­si­ti­ki­mas tu­rė­tų vyk­ti sau­sio 15 die­ną, bet kol kas jis ne­bu­vo ofi­cia­liai pa­tvir­tin­tas.

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­ja tu­ri lai­ky­tis Mins­ko su­tar­ties, pri­dū­ru­si, kad dėl de­ry­bų As­ta­no­je te­bė­ra ta­ria­ma­si pre­li­mi­na­rio­se dis­ku­si­jo­se tarp ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jų.

Rei­kia vi­sų ša­lių sutarimo

ES įve­dė ri­bo­tas sank­ci­jas Ru­si­jai, kai ši per­nai ko­vą anek­sa­vo Ukrai­nos Kry­mo re­gio­ną. Sank­ci­jos su­griež­tin­tos, kai virš Ry­tų Ukrai­nos lie­pą bu­vo nu­muš­tas Ma­lai­zi­jos avia­li­ni­jų lėk­tu­vas.

Eko­no­mi­nės sank­ci­jos ga­lio­ja vie­nus me­tus. Joms pra­tęs­ti, su­švel­nin­ti ar­ba pa­nai­kin­ti rei­kia vi­sų ES ša­lių par­amos.

Jung­ti­nių Tau­tų duo­me­ni­mis, per ka­rą Ry­tų Ukrai­no­je jau žu­vo per 4700 žmo­nių.