EPK: Nutraukiant neeilinę sesiją procedūra buvo pažeista
Nu­trau­kiant ne­ei­li­nę Sei­mo se­si­ją pro­ce­dū­ra bu­vo pa­žeis­ta, tre­čia­die­nį kons­ta­ta­vo Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja (EPK). 

Bend­ru su­ta­ri­mu ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no iš­va­dą, kad pro­jek­tas dėl se­si­jos dar­bų prog­ra­mos tu­rė­jo bū­ti tei­kia­mas dar vie­nam bal­sa­vi­mui – dėl ga­lu­ti­nio at­me­ti­mo.

„Tiks­li for­mu­luo­tė – ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad pro­ce­dū­ra bu­vo pa­žeis­ta, pa­gal Sei­mo sta­tu­to 143 straips­nį tu­rė­jo pir­mi­nin­kau­jan­tis pa­skelb­ti bal­sa­vi­mą dėl at­me­ti­mo. Sei­mas ta­da tu­rė­jo bal­suo­ti, ar at­mes­ti, ir tik ta­da su­gie­do­ti him­ną“, – po ko­mi­si­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė jos pir­mi­nin­kas Leo­nar­das Tal­mon­tas.

Pa­sak jo, EPK sa­vo iš­va­dą pa­tei­kė, da­bar Sei­mo va­do­vy­bė tu­ri spręs­ti, ka­da Sei­mas ren­ka­si pa­gal pro­ce­dū­ras for­ma­liai baig­ti ne­ei­li­nės se­si­jos. Ko­mi­si­jo­je bu­vo iš­sa­ky­ta siū­ly­mų, kad ne­ei­li­nės se­si­jos už­bai­gi­mui bū­tų su­si­rink­ta ko­vo 10-ąją, prieš pat pir­mą­jį ei­li­nės pa­va­sa­rio se­si­jos po­sė­dį.

„Čia da­bar (dėl to­les­nių veiks­mų) spręs val­dy­ba, pa­gal idė­ją, tu­rės su­si­rink­ti Sei­mas, pa­baig­ti pro­ce­dū­rą, ir su­gie­do­ti him­ną“, – re­ziu­ma­vo L.Tal­mon­tas.

Sei­mo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų ini­cia­ty­va su­rin­kus 48 par­la­men­ta­rų par­ašus pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo su­šauk­ta ne­ei­li­nė se­si­ja, ta­čiau val­dan­čių­jų bal­sais ne­pri­tar­ta pa­teik­tai dar­bų prog­ra­mai. Už ją po pa­tei­ki­mo bal­sa­vo 31 Sei­mo na­rys, prieš bu­vo 21, su­si­lai­kė 44 par­la­men­ta­rai.

Po ne­sėk­min­go bal­sa­vi­mo su­gie­do­jus him­ną Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das Sy­sas pa­skel­bė, kad se­si­ja baig­ta.

Opo­zi­ci­ja rei­ka­lau­ja, kad jos ini­ci­juo­ta ne­ei­li­nė se­si­ja bū­tų tę­sia­ma, ar­gu­men­tuo­da­ma pro­ce­dū­ri­niais pa­žei­di­mais, taip pat ir Kons­ti­tu­ci­jo­je įra­šy­ta ga­li­my­bė Sei­mo ma­žu­mai ini­ci­juo­ti ne­ei­li­nę se­si­ją.

Opo­zi­ci­ja su­šau­kė ne­ei­li­nę se­si­ją siū­ly­da­ma pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lo­je nu­teis­tam šios par­ti­jos at­sto­vui Vy­tau­tui Gap­šiui, taip pat su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją aiš­kin­tis, ko­kia yra Dar­bo par­ti­jos prieš maž­daug de­šimt­me­tį ne­aps­kai­ty­tų 24 mln. li­tų (be­veik 7 mln. eu­rų) kil­mė, pra­dė­ti par­la­men­ti­nius ty­ri­mus dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos.

Sei­mo Pir­mi­nin­kė šau­kia po­sė­dį dėl EPK išvadų

Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, ga­vu­si Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos iš­va­das dėl ne­ei­li­nės Sei­mo se­si­jos, šian­dien, kvie­čia par­la­men­ti­nių frak­ci­jų se­niū­nus, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką bei Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką į po­sė­dį.