EP panaikino V. Uspaskicho neliečiamybę
Eu­ro­pos Par­la­men­tas tre­čia­die­nį Briu­se­ly­je pa­nai­ki­no Dar­bo par­ti­jos įkū­rė­jo Vik­to­ro Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

Ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mas leis Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui nag­ri­nė­ti by­lą, ku­rio­je že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą V.Us­pas­ki­chui sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

By­lą va­di­no politine

Nuo­spren­dis įsi­ga­lios tik po Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo. Po­li­ti­kas sa­vo kal­tę ne­igia ir va­di­na pro­ce­są po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tu.

Prieš eu­ro­par­la­men­ta­rų bal­sa­vi­mą Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) frak­ci­jos, ku­riai pri­klau­so ir V.Us­pas­ki­chas, ly­de­ris Guy Ver­hofs­tad­tas pa­siū­lė grą­žin­ti pro­jek­tą jį par­en­gu­siam Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Po­li­ti­kas par­eiš­kė, kad prieš V.Us­pas­ki­chą Lie­tu­vo­je iš­kel­ta by­la yra po­li­ti­nė. EP dau­gu­mos bal­sų pers­va­ra (209 bal­sai už, 348 prieš, 46 su­si­lai­kė) pa­siū­ly­mas at­mes­tas ir eu­ro­par­la­men­ta­ro ne­lie­čia­my­bė pa­nai­kin­ta.

Kaip tre­čia­die­nio va­ka­rą in­for­ma­vo EP spau­dos tar­ny­ba, spren­di­me pa­žy­mi­ma, kad ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mas nė­ra to­ly­gus par­eiš­ki­mui apie as­mens kal­tu­mą ar ne­kal­tu­mą - dėl to spren­džia Lie­tu­vos teis­mai. Ja­me taip pat pri­me­na­ma, kad pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je EP jau bu­vo pa­nai­ki­nęs V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­my­bę, „o iš do­ku­men­tų vis dėl­to ma­ty­ti, kad fak­ti­nės kal­ti­ni­mo ap­lin­ky­bės vi­suo­met bu­vo to­kios pa­čios“.

„Be to, V.Us­pas­ki­chui pa­teik­ti kal­ti­ni­mai ne­su­si­ję su jo, kaip Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio, veik­la“, - nu­ro­do­ma do­ku­men­te.

Tre­čia­die­nį prieš bal­sa­vi­mą V.Us­pas­ki­chas iš­pla­ti­no laiš­ką EP na­riams, ku­ria­me ža­dė­jo ba­do strei­ką, jei ne­lie­čia­my­bė bus pa­nai­kin­ta, va­di­no Lie­tu­vos val­džią „ban­di­tais“ ir skun­dė­si žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais Lie­tu­vo­je.

At­ei­ty­je eu­ro­par­la­men­ta­rai tu­rė­tų bal­suo­ti dėl dar vie­no pro­ku­ro­rų pra­šy­mo pa­nai­kin­ti ne­lie­čia­my­bę, kad V.Us­pas­ki­chas ga­lė­tų bū­ti tei­sia­mas dėl įžei­di­mo.

V.Us­pas­ki­chas ne­lie­čia­my­bę įgi­jo, kai per­nai lie­pos 1 die­ną ofi­cia­liai ta­po nau­jos ka­den­ci­jos Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riu.

Nag­ri­nė­jant Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­lą, V.Us­pas­ki­cho tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė EP Lie­tu­vos pra­šy­mu bu­vo pa­nai­kin­ta ir prieš be­veik pen­ke­rius me­tus, 2010-ųjų rug­sė­jo 7 die­ną.

S. Ver­sec­kas: ga­li­ma baig­ti jau liepą

EP pa­nai­ki­nus eu­ro­par­la­men­ta­ro V.Us­pas­ki­cho ne­lie­čia­my­bę, va­di­na­mo­ji Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos“ by­la Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me ga­lė­tų bū­ti baig­ta nag­ri­nė­ti jau lie­pą, ti­ki­si pro­ku­ro­ras Sau­lius Ver­sec­kas.

Pa­sak vals­ty­bės kal­tin­to­jo „dar­bie­čių“ by­lo­je, šiuo me­tu jau yra pa­skir­ti po­sė­džiai, ku­rių pir­ma­sis tu­rė­tų vyk­ti ge­gu­žės vi­du­ry­je, o pa­sku­ti­ny­sis - lie­pos pra­džio­je.

„Jei nu­ma­ty­ti po­sė­džiai įvyks - o jų nu­ma­ty­ta ne­ma­žai, apie de­šimt - tai iš­nag­ri­nė­ti by­lą už­tek­tų“, - BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą sa­kė S.Ver­sec­kas.

Pa­sak jo, teis­mo po­sė­džiai ga­lė­tų pra­si­dė­ti ir vyk­ti lai­ku, jei bus spė­ta at­lik­ti pa­pil­do­mas nu­teis­tų­jų „dar­bie­čių“ bei jų gy­ny­bos pra­šo­mas eks­per­ti­zes. Vie­na jų, esą, jau at­lik­ta.

„Dar prieš V.Us­pas­ki­chui įgy­jant ne­lie­čia­my­bę, bu­vo pa­ten­kin­ti gy­ny­bos ir nu­teis­tų­jų pra­šy­mai ir pa­skir­tos trys eks­per­ti­zės: ra­šy­se­nos, ku­ri jau pa­da­ry­ta, kom­piu­te­ri­nė, kur bu­vo pra­šo­ma pa­kar­to­ti­nai iš­tir­ti kom­piu­te­rius, ir pa­grin­di­nė, va­di­na­mo­ji bu­hal­te­ri­nė-fi­nan­sų, kur pra­šė pers­kai­čiuo­ti tiek kai ku­rias mo­kes­čių su­mas, tiek bend­rai ne­aps­kai­ty­tas pa­ja­mas“, - pri­mi­nė pro­ku­ro­ras.

Vis dėl­to vals­ty­bės kal­tin­to­jas ne­at­me­tė, kad ir šį­kart by­la dėl įvai­rių prie­žas­čių ga­li už­si­tęs­ti.

„Pag­rin­di­nis da­ly­kas, kad po­sė­džiai vyk­tų - jei nie­kas ne­sirg­tų, vi­si at­vyk­tų, ma­nau, tiek ir ne­rei­kė­tų tų po­sė­džių“, - pa­tvir­ti­no S.Ver­sec­kas.

EP tre­čia­die­nį pa­nai­ki­no V.Us­pas­ki­cho tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę, tai leis to­liau nag­ri­nė­ti by­lą Ape­lia­ci­nia­me teis­me.

Že­mės­nės ins­tan­ci­jos teis­mas už su­kčia­vi­mą ir ap­gau­lin­gą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mą per­nai lie­pą V.Us­pas­ki­chui sky­rė ket­ve­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, kar­tu nu­teis­tai par­la­men­ta­rei Vi­ta­li­jai Von­žu­tai­tei skir­ta tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, Vy­tau­tui Gap­šiui - 35 tūkst. li­tų (per apie 10 tūkst. eu­rų) bau­da. Bu­vu­si par­ti­jos fi­nan­si­nin­kė Ma­ri­na Liut­ke­vi­čie­nė nu­teis­ta vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me.

By­la Dar­bo par­ti­jos at­žvil­giu nu­trauk­ta teis­mui pa­skel­bus, kad par­ti­ja kaip ju­ri­di­nis as­muo veik­lą bai­gė įvyk­džius reor­ga­ni­za­ci­ją.

Lauks Lietuvoje

V.Us­pas­ki­chas sa­ko Ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo by­lo­je dėl su­kčia­vi­mo lauk­sian­tis Lie­tu­vo­je.

„Grei­čiau­siai taip (lauk­siu Lie­tu­vo­je - BNS), jei­gu ne­su­taps su ko­kiu Eu­ro­pos Par­la­men­to po­sė­džiu“, - BNS tre­čia­die­nio va­ka­rą te­le­fo­nu iš Briu­se­lio sa­kė V.Us­pas­ki­chas.

Jis taip pat pa­ti­ki­no, kad eu­ro­par­la­men­ta­ro man­da­to ne­at­sa­kys.

Tre­čia­die­nį prieš bal­sa­vi­mą V.Us­pas­ki­chas iš­pla­ti­no laiš­ką EP na­riams, ku­ria­me va­di­no Lie­tu­vos val­džią „ban­di­tais“, skun­dė­si žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mais Lie­tu­vo­je. Po bal­sa­vi­mo BNS jis sa­kė, kad pro­tes­tuo­da­mas tre­čia­die­nį pra­dė­jo ba­do strei­ką ir jį tęs bent sa­vai­tę.

„Tę­siu. Pas ma­ne nuo ba­lan­džio pra­džios pa­va­sa­rio se­si­ja, moks­lai. Tai ne­ži­nau, kaip dėl to da­ry­ti. Jei ne­bū­tų moks­lų, tai ne­stab­dy­čiau. Iki se­si­jos ti­krai tę­siu, per se­si­ją dar žiū­rė­siu, o po se­si­jos, ko ge­ro, pra­tę­siu“, - BNS sa­kė jis.

„Tę­siu. Pas ma­ne nuo ba­lan­džio pra­džios pa­va­sa­rio se­si­ja, moks­lai. Tai ne­ži­nau, kaip dėl to da­ry­ti. Jei ne­bū­tų moks­lų, tai ne­stab­dy­čiau. Iki se­si­jos ti­krai tę­siu, per se­si­ją dar žiū­rė­siu, o po se­si­jos, ko ge­ro, pra­tę­siu“, - BNS sa­kė jis.

Prieš bal­sa­vi­mą li­be­ra­lų frak­ci­jos ly­de­ris G.Ver­hofs­tad­tas pa­siū­lė grą­žin­ti pro­jek­tą jį par­en­gu­siam Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­tui, nes by­la esą yra po­li­ti­nė. Eu­ro­par­la­men­ta­rai jo siū­ly­mą at­me­tė. Taip pat AL­DE pri­klau­san­tis V.Us­pas­ki­chas ti­ki­no ne­įkal­bi­nė­jęs frak­ci­jos ly­de­rio to da­ry­ti.

„Jis (G.Ver­hofs­tad­tas - BNS) pats ma­tė, kad ši­ta­me pro­ce­se yra la­bai daug pa­žei­di­mų, jam pra­ne­šė mū­sų frak­ci­jos at­sto­vai Tei­sės rei­ka­lų ko­mi­te­te. Čia jo ini­cia­ty­va“, - tei­gė po­li­ti­kas.